Докладни записки за разглеждане на заседание на 27.06.2013г. на постоянните комисии

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов Председател на Общински съвет – Ветово

Относно: Приемане на решение за освобождаване на Валентин Димитров, избран от Общински съвет Ветово за "Обществен посредник" на община Ветово по повод на подадено от него Заявление  с Вх. №Обс-29-06-03/14.06.213г. в деловодството на общинския съвет.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: Баки Солак, Георги Георгиев, Гюнейт Тюлеоглуев, Илия Илиев, Илияз Копойджиев, Мехмед Мехмед, Мурат Караман, Ремзи Хайрула, Самет Насуф – Общински съветници от състава на Общински съвет – Ветово

Относно: Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Участие на Народно читалище "Просвета" гр. Глоджево в мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ на министерството на земеделието и храните с Проект "Повишено качество на културни услуги в град Глоджево, община Ветово чрез "Модернизация и реконструкция на Народно читалище "Просвета" град Глоджево".

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Обявяване на имот – публична общинска собственост, представляващ масиена едноетажна сграда Читалище със застроена площ 450 кв. м. , построена през 1935г. и дворно място от 830 кв. м., образуващо имот № 548 в квартал 56 по плана на гр. Глоджево, в имот – частна общинска собственост.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Учредяване на право на строеж в полза на Читалище "Просвета" град Глоджево във връзка с кандидатстване по проект "Повишено качество на културни услуги в град Глоджево, община Ветово чрез "Модернизация и реконструкция на Народно читалище "Просвета" по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Финансиране на подвижна стелажноа система за оборудване на архив  в административната сграда във Ветово.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Участие на община Ветово в мярка 321 "Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ на Министерството на земеделието и храните с проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоражения на с. Писанец, Община Ветово".

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице за възстановяване на щети от пожар.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, болно от злокачествен лимфом с метастази по телата на прешлените.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отпускане на материална помощ (керемиди и капаци) на лице за възтановяване щети от пожар

Comments are closed.