Докладни записки за разглеждане на двадесет и пето заседание на Общински съвет

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Общ устройствен план

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:Одобряване на задание и разрешение за изработване на Общ устройствен план на община Ветово.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:Предоставяне на имоти за обезщетение в изпълнение на съдебно решение.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предоставяне на имоти за обезщетение в изпълнение на съдебно решение.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Офис-клуб № 2“ с площ 21 кв.м., разположен на II етаж в „Сграда за културни мероприятия“ – град Ветово.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.
9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново
10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 2 (два) дка от имот № 000060, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на село Смирненски.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 2 (два) дка от имот № 000060, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на село Смирненски.

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отмяна на Решение №329 по Протокол № 24 от 25.04.2013 г. относно продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи железопътни релси.

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение на Решение № 333 по Протокол № 24 от 25.04.2013 г. на Общински съвет – Ветово.

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отмяна на Решение № 345 по Протокол № 24 от 25.04.2013 г. относно удължаване срока на Договор от 28.03.2013 г. между община Ветово и „Екобиовет“ ЕООД за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 537.23 /ПП депо/ с площ 198 кв.м., находяща се в ПИ № 000537 в землището на град Ветово.

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 537.23 /ПП депо/ с площ 198 кв.м., находяща се в ПИ № 000537 в землището на град Ветово

16. Докладна записка по т. 16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение на Решение № 336 от 25.04.2013 г. на Общински съвет – Ветово относно Издаване на запис на заповед от община Ветово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 18/223/00258 от 11.04.2013 г. по мярка 223 за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Ветово“, сключен между община Ветово и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

17. Докладна записка по т. 17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Офис-помещение“ с площ 45 кв.м., разположен в приземния етаж на Масивна двуетажна административна сграда, находяща се в УПИ II, кв.162 по плана на град Ветово.

18. Докладна записка по т. 18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ 20 кв.м., разположен на I етаж в Масивна двуетажна сграда „Кметство“ – град Глоджево.

Comments are closed.