Докладни записки за разглеждане на двадесет и второ заседание на Общински съвет

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ветово за 2012 г.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на отчета за състоянието на общинския дълг през 2012 г.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Корекция на бюджета на Община Ветово, считано от 01.03.2013 г.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Общински план за младежта 2013 г.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Ветово за 2012 г.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на нова продажна цена на технологична дървесина, осигурявана от „Ветовска гора“ ЕООД, на лица с над 91% нетрудоспособност, освидетелствани с ТЕЛК.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Писанец.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 2 (два) дка от имот № 000069, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на село Писанец.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на град Ветово

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящи се в землището на Община Ветово

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи гаражи, разположени в „Двуетажна жилищна сграда с партер“, находяща се в УПИ ХХII-2015, кв.97 по плана на град Ветово.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Освобождаване от Местен съвет на ДПС – град Глоджево на коридор с площ 6 кв.м., разположен на I етаж в Масивен жилищен блок „Миньор“ – град Глоджево, актуван с АОС № 12 / 124 от 21.08.1997 г., отдаден под наем съгласно Договор от 28.07.2011 г.

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС–Ветово

Относно: Избор на общински съветник от състава на Общински съвет – Ветово за член на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Ветово.

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:  Приемане на годишен план за паша на пасищни животни в Община Ветово за 2013 година.

Comments are closed.