Докладни записки за разглеждане на двадесето заседания на Общински съвет

1. Отчет-анализ относно състоянието на оперативната обстановка за 2012 г

Вносител: гл. инсп. Ал. Ласков – началник на РУ "Полиция" Ветово

Относно: Отчет – анализ относно състоянието на оперативната обстановка за 2012 г.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Наредба №6 за осъществяване на стопанска дейност на община Втово чрез търговски дружества с общинско учстие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и всдружения с нестопанска цел

Проект на Наредба №6

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2013 г.

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на бюджета на община Ветово за 2013 г.

Приложения към бюджет 2013

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП – ИПУР и ИПР на участъка заключен в контура образуван от следните номера ОТ: 7; 9; 12; 33; 36; 38; 37;40; 84; 53; 126; 67; 70; 67 и 7, град Сеново община Ветово (м. Полянските нивя) 

6. Докладна записка по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобрване на задание  и разрешение за изработване на ПУП – ИПУР  (изменение на план за улична регулация) : ОТ 707 до ОТ 238; от ОТ708 до ОТ 709; от ОТ 579 до ОТ 715; от ОТ 192 до ОТ 715  и от ОТ 714 до ОТ 710 и ПУП -ИПУР за имоти в централната градска част на град Ветово

7. Докладна записка по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Промяна на начина на трайно ползаване на ПИ № 000994 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Писанец  от "Пасища мера", в "Затревена площ"

8. Докладна записка по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Промяна на начина на трайно ползаване на ПИ № 000564 – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Писанец  от "Пасища мера", във " Временно неизползвана естествена ливада по други причини"

9. Докладна записка по т. 9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Промяна на начина на трайно ползаване на ПИ № 000435 – публична общинска собственост, находящ се в землището на гр. Ветово  от "Пасища мера", в " Насип"

10. Докладна записка по т. 10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуваща улица на кабел средно напрежение с дължина 10 м. за свързване на производствено – складов комплекс за стиропор намиращ се в УПИ I – 1344, 1344а, кв. 117 по плана на град Ветово от съществуващ ЖР стълб № 4 на ЕПО 20 kv за ТП "Каолин" от ВЕЛ "Писанец'

11. Докладна записка по т. 11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000006, начин на трайно ползване “Ерозирано трайно насаждение”, находящ се в землището на село Смирненски

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000006, начин на трайно ползване “Ерозирано трайно насаждение”, находящ се в землището на село Смирненски

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:Отдаване под наем на 1 /един/ дка от имот №000006, начин на трайно ползване “Ерозирано трайно насаждение”, находящ се в землището на село Смирненски

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000472, начин на трайно ползване “Наводнена нива”, находящ се в землището на гр. Ветово

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот №085003, начин на трайно ползване “Използваема ливада”, находящ се в землището на село Писанец

16. Докладна записка по т. 16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна двуетажна сграда №535.1 /Дежурна стая КПП №1/, находящ се в ПИ №000535 в землището на град Ветово /бивше военно поделение/.

17. Докладна записка по т. 17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерна паралелка в ОУ "П. Р. Славейков" – с. Смирненски

18. Докладна записка по т. 18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на План за действие на община Ветово в изпълнение на Облсатната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

План за интеграция 2013г.

19. Докладна записка по т. 19 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС –  Ветово

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите на в областа на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

Проект на правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

Мотиви към Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

20. Докладна записка по т. 20 от предварителния дневен ред

Вносител: Мустафа Яхя – Вр. и. д. кмет на кметство Глоджево

Относно: Отпускане на финансова помощ на лицето Исмаил Мехмед Аретлик, жител на град Глоджево.

21. Докладна записка по т. 21 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Уведомление за премахване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи Масивна едноетажна сграда №535.17 /Хранилище БП №111/ и  Масивна едноетажна сграда №535.18 /Хранилище БП №112/, находящ се в ПИ №000535 в землището на град Ветово /бивше военно поделение/

22. Докладна записка по т. 22 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина от общинските гори предоставени за стопанисване и управление на „Ветовска гора“ ЕООД.

23. Докладна записка по т. 23 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Актуализиране на основната работна заплата във „Ветовска гора“ ЕООД.

24. Докладна записка по т. 24 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на нова щатна структура на личния състав във „Ветовска гора“ ЕООД.

25. Докладна записка по т. 25 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Определяне на размера на таксите за ползване на горските територии за 2013 г., собственост на община Ветово и предоставени за стопанисване и управление на „Ветовска гора“ ЕООД.

26. Докладна записка по т. 26 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Лозе“, находящи се в землището на град Сеново.

27. Докладна записка по т. 27 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Аптека“ с площ 47,87 кв.м., разположен на I етаж в Административна сграда „Кметство“ – град Сеново.

28. Докладна записка по т. 28 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дрогерия“ с площ 16 кв.м., разположен на I етаж в Здравна служба – село Писанец.

29. Докладна записка по т. 29 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Сключване на Договор за наем на недвижим имот, собственост на Стефан Дончев Стоянов, ползван за Пенсионерски клуб № 2 от пенсионерите в района на гара Ветово.

30. Докладна записка по т. 30 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващо УПИ Х-760 в кв. 70 по плана на село Смирненски.

31. Докладна записка по т. 31 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерна паралелка в СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово

32. Докладна записка по т. 32 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Участие на община Ветово в Мярка 321 „Обновяване и развитие на населените места“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) на Министерството на земеделието и храните с Проект „Рехабилитация на общински околовръстен път град Ветово от кил. 0+00 до кил. 3+900“.

33. Докладна записка по т. 33 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни складове, находящи се в ПИ № 000535 и ПИ № 000537 в землището на град Ветово (бивше военно поделение)

34. Докладна записка по т. 34 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – Зам.-кмет на община Ветово

Относно: Субсидиране на Мюсюлманското настоятелство в село Смирненски за изграждане на подпорна стена

35. Докладна записка по т. 35 от предварителния дневен ред

Вносител: М. Мехмед  – Председател на ПК по осъществяване на контрол на решенията на ОбС

Относно: Контрол на изпълнение решенията на общинския съвет

Comments are closed.