Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет

Докладна записка

Докладна записка, проект на Правилник, мотиви към проекта

Вносител:  Георги Христов Георгиев – общински съветник в Общински съвет – Ветово (ПГ БСП).

Относно: Приемане на правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взимодействието му с общинската  администрация

Comments are closed.