СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП  Ви уведомяваме, че на 11.01.2013 г. /петък/ в 14.00 часа, в сградата на Общинска администрация-Ветово, етаж 2, стая №14 комисията, назначена със Заповед № 619/30.11.2012 г. ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка чрез закупуване на офис обзавеждане и офис техника, за нуждите на туристически центрове в град Ветово и село Писанец, по проект №2(2i)-3.1-12 „Екотуризъм: Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности“, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., включваща две обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ № 1– Доставка и монтаж на офис обзавежданеза нуждите на туристически центрове в град Ветово и село Писанец

ПОЗИЦИЯ № 2– Доставка на офис техника за нуждите на туристически центрове в град Ветово и село Писанец

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Ветово               

Comments are closed.