Докладни записки за разглеждане на шестнадесето заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2012 г.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Промяна брой места в Домашен социален патронаж – град Ветово

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуващи улици на кабел средно напрежение с дължина 155 м. за свързване на фотоволтаична електроцентрала, намираща се в УПИ V-675, кв. 116 по плана на град Глоджево до точка на присъединяване съществуващ ЖР стълб № 6 на отклонението за ВЕЛ „ВС Сеново-Глоджево“ п/ст Разград 110/20 kV, град Глоджево.

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с площ 40 кв.м., в който е поставен търговски обект по чл. 56 от ЗУТ, находящ се в УПИ VI, кв. 34 по плана на село Писанец.

6. Докладна записка по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни складове, находящи се в ПИ № 000535, ПИ № 000537, ПИ № 000704 и ПИ № 000705 (бивше военно поделение).

7. Докладна записка по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000319, начин на трайно ползване „Гора в земеделска земи“, находящ се в землището на село Смирненски.

8. Докладна записка по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 085006, начин на трайно ползване „Използваема ливада“, находящ се в землището на село Писанец.

9. Докладна записка по т. 9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 116456, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на село Кривня.

10. Докладна записка по т. 10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Разрешение за възлагане на ПУП-ИПУР и ИПР на участъка, заключен в контура, образуван от следните номера ОТ: 7; 9; 12; 33; 36; 38; 37; 40; 84; 53; 126; 67; 70; 67 и 7, гр. Сеново, общ. Ветово.

11. Докладна записка по т. 11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Разрешение за възлагане на ПУП-ИПУР (Изменение на план за улична регулация) е ИПР (Изменение на план за регулация) в централна градска част на гр. Ветово.

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Вземане на решение за извършване на добив и продажба на дървесина през 2013 г. от „Ветовска гора“ ЕООД.

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Приложение № 10 „Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности от сектор образование, който има право на заплащане на част от транспортните разходи“.

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по отношение на което не са налице някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Общински съвет – Ветово

Относно: Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по отношение на което не са налице някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

16. Докладна записка по т. 16. от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Общински съвет – Ветово

Относно: Приемане на становище за опрощаване на дължими публични вземания от лицето Мария Цветкова Цекова

Comments are closed.