С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)за инвестиционно предложение: „Разработване на кариера за открит добивна варовициот находище„Камен дол“ в землището на с.Смирненски, община Ветово с обща площ 156.239 дка и потенциално добивна дейност на площ от 73.240дка. е издадено решение №РУ-83-ПР/2012г., с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

       На основание чл. 93, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС ( ДВ, бр.91/2002г., изм. и доп. ДВ. бр. 53/2012г.), решението ще бъде оповестено чрез интернет страницата на РИОСВ – гр.Русе.

Възложител на инвестиционното предложение е „Стоун Локъл Груп“ ООД.

Comments are closed.