Докладни записки, разгледани на дванадесето заседание на Общински съвет-Ветово

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Изграждане на електрическа инсталация в училищен стол в СОУ”Христо Ботев”- Глоджево и свързаната с това корекция на общинския бюджет.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в определени общински училища.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Приложение № 10 "Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности от сектор образование, който има право на заплащане на част от транспортните разходи" към т.7.2. на решение № 53 по Протокол № 4 / 20.02.2012г. на Общински съвет Ветово.

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Решение №79 от 30.03.2012 г. на Общински съвет – Ветово.

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: Баки Басри Солак – общински съветник

Относно: Приложение на чл. 46, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Comments are closed.