Докладни записки за разглеждане на единадесето заседание на Общински съвет-Ветово

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: информация за изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие на 2012 г.

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Корекция на бюджета на община Ветово,считано от 01.07.2012  г.

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Организацията на ученическото столово хранене като бюджетна дейност

6. Докладна записка по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Определяне на средни брутни работни заплати на персонала, зает в местните дейности „Столове” и „Домашен социален патронаж”.

7. Докладна записка по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП-ИПУР между О.Т. 126 и О.Т. 127 в град Глоджево и ПУП-ИПР за ПИ 953, кв.56 град Глоджево

8. Докладна записка по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение на плана за улична регулация /ИПУР/ от О.Т. 109 до О.Т. 110 между кв.52 и кв.53 и изменение на плана за регулация /ИПР/ на УПИ ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ в кв.52 по плана на село Смирненски

9. Докладна записка по т. 9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване на кабел ниско напрежение /въздушно/ с дължина 76,09 м. от ПИ №118428, собственост на “Фуксия” ЕООД – град Русе през ПИ №118398 – общинска собственост до Трафопост №3, находящ се в ПИ №118024 – общинска собственост в землището на село Кривня

10. Докладна записка по т. 10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Писанец

11. Докладна записка по т. 11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на град Ветово

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 1 кв.м., находящ се в сградата на Пенсионерски клуб – град Глоджево

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 120 кв.м., находящ се в УПИ І-488, кв.41 по плана на град Глоджево

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №506001, начин на трайно ползване “Залесена територия”, находящ се в землището на град Глоджево

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №506001, начин на трайно ползване “Залесена територия”, находящ се в землището на град Глоджево

16. Докладна записка по т. 16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000060, начин на трайно ползване “Пасище, мера”, находящ се в землището на село Смирненски

17. Докладна записка по т. 17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000060, начин на трайно ползване “Пасище, мера”, находящ се в землището на село Смирненски

18. Докладна записка по т. 18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в землището на град Ветово

19. Докладна записка по т. 19 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000561, начин на трайно ползване “Залесена територия”, находящ се в землището на град Ветово

20. Докладна записка по т. 20 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000647, начин на трайно ползване “Залесена територия”, находящ се в землището на град Ветово

21. Докладна записка по т. 21 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000371, начин на трайно ползване “Храсти”, находящ се в землището на град Ветово

22. Докладна записка по т. 22 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Решение №79 от 30.03.2012 г. на Общински съвет – Ветово

23. Докладна записка по т. 23 от предварителния дневен ред

Вносител: Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет – град Ветово

Относно: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Миннет Хасанова Мустафова

24. Докладна записка по т. 24 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Кандидатстване на Сдружение с обществено полезна дейност “Мултиетнос” с проект “Създаване на център за спорт и здраве град Ветово, община Ветово” по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013”

25. Докладна записка по т. 25 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в определени общински училища

26. Докладна записка по т. 26 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Определяне на СОУ “Васил Левски” с ПП – гр. Ветово и  ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Сеново за средищни училища

27. Докладна записка по т. 27 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предложение за одобряване на промени в структурата на Общинска администрация на община Ветово

28. Докладна записка по т. 28 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на село Смирненски

29. Докладна записка по т. 29 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2012 година

30. Докладна записка по т. 30 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на поземлен имот №000449 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Друга изоставена нива”, находящ се в землището на град Ветово

31. Докладна записка по т. 31 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 1 кв.м., находящ се в сградата на Кметство – град Глоджево

32. Докладна записка по т. 32 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с обща площ 65 кв.м., в който е поставен търговски обект по чл.56 от ЗУТ, находящ се в кв.20 /Парк/ по плана на село Смирненски

 

Comments are closed.