май 22

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Глоджево (22.05.2020-23.05.2020 г.)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  Сейфидин Вели Ислям с ЕГН:………….., адрес гр. Глоджево, ул.„Цар Симеон“ №10, ще проведе третиране царевица срещу плевели в периода 22.05.2020-23.05.2020 г. в часова зона от 19.00 до 08.00 часа с препарат „Лаудис“, доза 200 ml/дка, с карантинен срок: 30 дни. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Глоджево:

1. 20 дка в местност „Кирезли харман“, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 22.05.2020 г.

2. 15 дка в местност „Есенник“, отстоящи от населеното място 6 км., отстояние от съседно селище на 6 км., дата на третиране: 22.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в: на нивата.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Сейфидин Ислям

май 22

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Глоджево (22.05.2020-23.05.2020 г.)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  Аптула Осман Катранджи ЕГН:………….., адрес гр. Глоджево, ул.„Средна гора“ №14, ще проведе третиране на царевица срещу плевели в периода от 22.05.2020 г. до 23.05.2020 г. в часова зона от 19.00 до 08.00 часа с препарат „Лаудис“, доза 200 ml/дка, с карантинен срок: 30 дни. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Глоджево:

1. 80 дка в местност „Сливак“, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 6 км., дата на третиране: 22.05.2020 г.

2. 75 дка в местност „Кошу йол“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 7 км., дата на третиране: 23.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в: на нивата.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Абтула Катранджи

CCF22052020 – карта на землище Глоджево