ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на услугите по проект „Патронажна грижа в община Ветово“, процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” – Компонент 3

Featured

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обявлението за подбор за длъжността „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“–8 бр., на трудов договор с почасова заетост до 8 часа, съдържа следната информация:

/1/ Наименование на работодателя: Община Ветово;

/2/ Кратко описание на длъжността: извършват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). Изготвя, води и съхранява документацията съпътстваща услугата съобразно изисквания по проекта.

/3/Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен – основно образование

Професионален опит – не се изисква, но опитът се счита за предимство

/4/Специфични изисквания за заемане на  длъжността: 

Да притежава умение и нагласа за работа с хора с увреждания, възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора в риск.

Да умее да работи самостоятелно и в екип.

Да познава основните принципи и методите на работа и да прилага индивидуален подход към лицата и семействата.

/5/ Начин на провеждане на подбора– по документи.

/6/ Необходими документи:

 • Заявление за участие по образец;
 • Автобиография;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Копие от документи за придобитата образователна степен;
 • Копие от други документи удостоверяващи изпълнението на минималните и специфични изисквания.

2.Обявлението за подбор за длъжността „Диспечер“– 1 бр., на трудов договор с почасова заетост до 8 часа, съдържа следната информация:

/1/ Наименование на работодателя: Община Ветово;

/2/ Кратко описание на длъжността: Изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по проекта. Координира дейността по предоставянето на услугите в домашна среда във връзка със спазване на мерки срещу пандемията COVID-19. Осъществяват връзка и координация между потребителите, домашните помощници и екипа за организация и управление на проекта. Приема заявления, информира и извършва директна работа с потребителите; води и съхранява документацията по предоставянето на услуги по проекта, с прилежащите документи съгласно изискванията.

/3/Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен – средно образование.

/4/ Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Да притежава умение и нагласа за работа с хора с увреждания, възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск .
 • Умения за работа самостоятелно и в екип.
 • Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

/5/ Начин на провеждане на подбора– по документите

/6/ Необходими документи:

 • Заявление за участие по образец;
 • Автобиография ;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 1. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично в сградата на община Ветово на следния адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2, всеки работен ден от 8.15 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.  За контакти :  телефон 08161/2253.
 2. На одобрените кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта,.

 

май 20

ЗАПОВЕД № 278 гр. Ветово от 19.05.2020 г.

З А П О В Е Д

№ 278

гр. Ветово, 19.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, чл. 44 ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 325 от 14.05.2020 год., на Министерския съвет за извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и във връзка със Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г., Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Не се разрешават посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове и закрити площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите, банковите и застрахователните офиси на територията на община Ветово.
 2. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно работодателите да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала. Да не се допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
 3. Собствениците и управителите на търговските обекти и обекти, за които не е въведена забрана за посещение, следва да организират дейността си при спазване на изискванията въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването. Следва да е оказано по подходящ начин изискването да се спазва дистанция най-малко от 1,5 метра или повече при наличие на указания от компетентен орган, между лицата да се осъществява инструктаж на персонала, да се осигурят лични предпазни средства на работещите, да не се допускат струпване на хора и да се извършва дезинфекция, съгласно изискванията на заповедта на Министъра на здравеопазването.
 4. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, екскурзии и др.) в училищата. При възможност да се въведе дистанционна форма на обучение.
 5. Детските ясли и детските градини, на територията на община Ветово, остават затворени до 21 май, 2020 тод., включително, като функционирането на същите ще започне след заседаване на директорите и ръководството на Община Ветово, при спазването на всички противоепидемични мерки във връзка с COVID-19.
 6. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма. При възможност да се въведе дистанционна форма на работа като се спазват всички правила за работа в дистанционна форма. (включително Център за обществена подкрепа и други)
 7. Преустановяват се всички мероприятия на пенсионерските клубове на територията на Община Русе. Допустимо е провеждане на събития до 10 лица при спазване на противоепидемичните мерки, вкл. но не само разстояние от 1,5 метра или повече при наличие на указания от компетентен орган, дезинфекция и наличие на лични предпазни средства.
 8. Преустановяват се провеждането на всякакъв вид масови културно- развлекателни мероприятия на закрито, с изключение на посещенията в библиотеките на територията на община Ветово. Мероприятията, които не са забранени се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.
 9. Забранява се провеждането на всякакви организирани събития на групи над 10 (десет) лица, с изключение на колективно спортуване за аматьори с до 12 участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.
 10. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места на територията на община Ветово. Да се ограничи струпването на хора от всички възрастови групи по откритите детски площадки, училищни дворове и всички други обществени територии. Да се спазват всички противоепидемични мерки въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването.
 11. Общопрактикуващите лекари и да въведат строг пропускателен режим като не допускат струпване на хора във вътрешните помещения и коридорите на здравните заведения.
 12. Началниците на пощенските станции да изготвят и обявят графици за раздаване на пенсии, социални помощи и всякакви други плащания по начин предотвратяващ струпването на хора, спазвайки указанията в Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването.
 13. Кметовете на кметства да организират посещенията в гробищните паркове при стриктно спазване на противоепидемичните мерки на настоящата заповед:
  • Гражданите, посещаващи гробищните паркове, следва да спазват дистанция най-малко 1,5 метра или повече при наличие на указания от компетентен орган и да не се струпват на групи повече от 10 лице;
  • Гражданите посещаващи закрити пространства в гробищните паркове да се допускат при наличие на защитна маска за лице или друго средство покриващо носа и устата.
 14. Настоящата заповед отменя Заповед № 274/18.05.2020 год.
 15. Заповедта да се обяви по подходящ начин на всички институции, работодатели, собственици на обекти и населението на община Ветово.
 16. Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на ръководителите съответните административни структури – директорите на дирекции, началниците на отдели, управители на общински предприятия, кметовете на кметства за сведение и изпълнение.
 17. Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на Началника на РУ – Ветово за сведение и съдействие.
 18. Настоящата заповед да се съобщи и на останалите заинтересованите лица упражняващи дейност на обществени места, които да създадат организация по изпълнението й.
 19. Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Община Ветово, както и на информационните табла в Общинска администрация и в кметствата в общината.

Контрол по изпълнението на заповедта упражнявам лично.

Гражданите на Община Ветово да спазват съветите на Световната здравна организация за превенция срещу заразата от COVID-19, като използват маски или други средства за покриване на носа и устата, да си мият ръцете редовно, да спазват дистанция от най-малко 1,5 метра с останалите лица, когато са навън и в закрити пространства, да избягват докосването на очите, носа и устата и спазват респираторна хигиена.

 

Гражданите на Община Ветово могат да се запознаят с актуалните мерки въведени от Министъра на здравеопазването на следния интернет адрес: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/ 

 

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово