май 15

ЗАПОВЕД №263 от 14.05.2020 г.

З А П О В Е Д

№ 263

гр. Ветово, 14.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, чл. 44 ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 325 от 14.05.2020 год., на Министерския съвет за извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и във връзка със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г., Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Не се разрешават посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, закрити заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите, банковите и застрахователните офиси на територията на община Ветово.
 2. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно работодателите да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала. Да не се допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
 3. Собствениците и управителите на търговските обекти и обекти, за които не е въведена забрана за посещение, следва да организират дейността си при спазване на изискванията въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването. Следва да е оказано по подходящ начин изискването да се спазва дистанция най-малко от 1,5 метра или повече при наличие на указания от компетентен орган, между лицата да се осъществява инструктаж на персонала, да се осигурят лични предпазни средства на работещите, да не се допускат струпване на хора и да се извършва дезинфекция, съгласно изискванията на заповедта на Министъра на здравеопазването.
 4. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, екскурзии и др.) в училищата. При възможност да се въведе дистанционна форма на обучение.
 5. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
 6. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма. При възможност да се въведе дистанционна форма на работа като се спазват всички правила за работа в дистанционна форма. (включително Център за обществена подкрепа и други)
 7. Преустановяват се всички мероприятия на пенсионерските клубове на територията на Община Русе. Допустимо е провеждане на събития до 10 лица при спазване на противоепидемичните мерки, вкл. но не само разстояние от 1,5 метра или повече при наличие на указания от компетентен орган, дезинфекция и наличие на лични предпазни средства.
 8. Преустановяват се провеждането на всякакъв вид масови културно- развлекателни мероприятия на закрито, с изключение на посещенията в библиотеките на територията на община Ветово. Мероприятията, които не са забранени се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.
 9. Забранява се провеждането на всякакви организирани събития на групи над 10 (десет) лица, с изключение на колективно спортуване за аматьори с до 12 участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.
 10. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места на територията на община Ветово. Да се ограничи струпването на хора от всички възрастови групи по откритите детски площадки, училищни дворове и всички други обществени територии. Да се спазват всички противоепидемични мерки въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването.
 11. Общопрактикуващите лекари и да въведат строг пропускателен режим като не допускат струпване на хора във вътрешните помещения и коридорите на здравните заведения.
 12. Началниците на пощенските станции да изготвят и обявят графици за раздаване на пенсии, социални помощи и всякакви други плащания по начин предотвратяващ струпването на хора, спазвайки указанията в Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването.
 13. Кметовете на кметства да организират посещенията в гробищните паркове при стриктно спазване на противоепидемичните мерки на настоящата заповед:
  • Гражданите, посещаващи гробищните паркове, следва да спазват дистанция най-малко 1,5 метра или повече при наличие на указания от компетентен орган и да не се струпват на групи повече от 10 лице;
  • Гражданите посещаващи закрити пространства в гробищните паркове да се допускат при наличие на защитна маска за лице или друго средство покриващо носа и устата.
 14. Настоящата заповед отменя Заповед № 150/13.05.2020 год. изм. и доп. със Заповед № 197/09.04.2020 год., Заповед № 247/05.05.2020 год., Заповед № 254/12.05.2020 год.
 15. Заповедта да се обяви по подходящ начин на всички институции, работодатели, собственици на обекти и населението на община Ветово.
 16. Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на ръководителите съответните административни структури – директорите на дирекции, началниците на отдели, управители на общински предприятия, кметовете на кметства за сведение и изпълнение.
 17. Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на Началника на РУ – Ветово за сведение и съдействие.
 18. Настоящата заповед да се съобщи и на останалите заинтересованите лица упражняващи дейност на обществени места, които да създадат организация по изпълнението й.
 19. Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Община Ветово, както и на информационните табла в Общинска администрация и в кметствата в общината.

Контрол по изпълнението на заповедта упражнявам лично.

Гражданите на Община Ветово да спазват съветите на Световната здравна организация за превенция срещу заразата от COVID-19, като използват маски или други средства за покриване на носа и устата, да си мият ръцете редовно, да спазват дистанция от най-малко 1,5 метра с останалите лица, когато са навън и в закрити пространства, да избягват докосването на очите, носа и устата и спазват респираторна хигиена.

Гражданите на Община Ветово могат да се запознаят с актуалните мерки въведени от Министъра на здравеопазването на следния интернет адрес: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/ 

 

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово 

май 15

ЗАПОВЕД №262 от 14.05.2020 г.

З А П О В Е Д

№ 262

гр. Ветово, 14.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 год. за обявяване на извънредна обстановка, Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Ръководителите на дирекции и отдели да не допускат до работните помещения служители с прояви на остри респираторни болести – повишена температура, кашлица, хрема и други.
 2. Служителите обслужващи граждани да обслужват гражданите само през преградните стъкла, а ако се налага да ги преминават да носят предпазна маска.
 3. На входа на Общинска администрация да се постави дезинфектант и да НЕ се допускат граждани в сгарадата без извършена дезинфекция на ръцете. Влизащите задължително да носят защитна маска за лице или друго средство покриващо носа и устата.
 4. Да се извършва строг контрол на входа на сградата по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция от метър и половина. Лица с видими прояви на респираторни болести да не се допускат в сградата на Общинска администрация Ветово.
 5. Защитните маски да се използват съгласно Приложение №3 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването, което е неразделна част от настоящата Заповед.
 6. Заповедта да се доведе до знанието на всички служители за сведение и стриктно изпълнение!
 7. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Ивелин Димитров – секретар на Община Ветово, а в частта за пропускателния режим на Димитрина Червенска – специалист ОМП и ЗБА.

 

Д-Р МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово 

 

 

Приложение № 3 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на Здравеопазването

Инструкция за правилно носене на лицева маска

 1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата – от основата на носа до брадичката.
 2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
 3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) и и се избягва докосването на предната и страна.
 4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
 5. Защитната маска за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
 6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:

а) чрез изпиране с гореща вода/теромодецинфекция и перилен препарат/детергент при температура на водата 60-90С за не по-малко от 20 минути

или

б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60С с препарати с дезинфекциращо действие, с концентрация съгласно указанията на производителя.

 1. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
 2. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.
май 15

ЗАПОВЕД №260 от 14.05.2020 г.

 

З А П О В Е Д

№ 260

гр. Ветово, 14.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 год. за обявяване на извънредна обстановка, Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М:

 1.Да се извършва ежедневно периодична дезинфекция на работните места и всички критични точки, съгласно алгоритъм в Приложение № 1 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването, което е неразделна част от настоящата Заповед, във всички помещения на Община Ветово.

2.Отговорните служители да осигурят дезинфектанти отговарящи на изискванията посочени в горецитираното Приложение.

 1. Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани служители за сведение и стриктно изпълнение!

4.Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Ивелин Димитров – секретар на Община Ветово

 

Д-Р МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово 

 

 

Приложение № 1 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

 1. Избор на дезинфектант:

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерството на здравеопазването.

1.2. .В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „ Област на употреба, свързана с прани и фуражи“.

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение, на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

1.4.  Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на (действие до 15 минути)

 1. 2. Установяване на критични точки и кратност на обработките.

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт, ключове за осветление, бутони, банкомати, парапети, фитнес уреди, гишета за обслужване на пътници/клиенти/граждани, стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръце повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

 1. Начин на приложение на дезинфектантите. Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.)

3.2.1. Дезинфектираните, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или готова форма на употреба.

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване на указанията на производителя.

 1. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

 

май 15

ЗАПОВЕД № 259 от 4.05.2020 г.

З А П О В Е Д

№ 259

гр. Ветово, 14.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 год. за обявяване на извънредна обстановка, Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19

 Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да се проведе извънреден инструктаж за спазване на правилна лична хигиена на ръцете, съгласно Приложение № 2 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването, което е неразделна част от настоящата Заповед, на служителите във всички структури на Община Ветово.

 1. Настоящата Заповед отменя Заповед № 145 от 12.03.2020 год.
 2. Заповедта да се доведе до знанието на Димитрина Червенска – специалист ОМП и ЗБА за сведение и стриктно изпълнение!
 3. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Ивелин Димитров – секретар на Община Ветово

 

Д-Р МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово 

 

Приложение № 2 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

 1. Ръцете се мият винаги:

а) когато са видимо замърсени;

б) след кихане или кашляне;

в) преди, по време на и след приготвяне на прана;

г) преди хранене;

д) след ползване на тоалетна;

 1. e) след досег с животни или техни изпражнения;

ж) при непосредствена грижа за болен;

 1. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.
 2. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите.
 3. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.
май 15

Третиране на кестенови насаждения срещу кестенов молец на територията на град Ветово

На 19.05.2019 г. от 06:00 до 08:00 ч. сутринта ще се проведе наземно третиране на кестенови насаждения на територията на гр. Ветово (по цялата дължина на алеята с кестени). Третирането се извършва срещу вредител кестенов молец.

Препаратът, който ще бъде използван е „Димилин 48 СК“. Карантинен срок не се изисква, но въпреки това в срок до 24 часа трябва да се избягва досег с третираните площи. При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще се отложи за следващия подходящ работен ден.

Препаратът, с който ще се извършва третирането е специално създаден за третирането на урбанизирани територии и е безвреден за хора и животни.