май 12

Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността директор на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“

Име, презиме, фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 33 Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
1. Ахмет Неджмиев Белберов. 18 3 4,58 3 67,74

Конкурсната комисия класира за длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти” в Общинска администрация-Ветово:

  1. Ахмет Неджмиев Белберов.
май 12

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Сеново (12.05.2020-16.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  ЗКПУ „Златен клас“ с ЕИК: 827112526, седалище и адрес на управление гр. Сеново, ул.„Трети март“ №5, управител Върбан Банев, ще проведе третиране на пшеница срещу житен бегач, житна дървеница и брашнеста мана в периода от 12.05.2020 г. до 16.05.2020 г. в часова зона от 07.00 до 09.00 часа и от 18.00 до 20.00 часа с препарат „Маврик 2Ф“, доза 0,02 g/дка, с карантинен срок: 14 дни и „Кантик ЕК“, доза – 0,160 ml/дка –  с карантинен срок: не се изисква. Продуктът е закупен от „БУЛ АГРО“ АД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Сеново:

1. 650 дка в местност „Гьобеклий“, масиви 22, 81, отстоящи от населеното място 8 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 12.05.2020 г.

2. 250 дка в местност „Топкору“, масиви 36, 37, отстоящи от населеното място 6 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 13.05.2020 г.

3. Местност „Акбуба“, масиви 54, 55, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 14-15.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в: град Сеново.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Върбан Банев,  телефон за връзка: 0889771324

май 12

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Сеново (14.05.2020-20.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  Синград ООД с ЕИК:200505638 и адрес на управление гр. Разград, ж.к.„ В. Левски“ №2, ще проведе третиране на царевица и пшеница срещу кафява ръжда и фозариум в периода от 14.05.2020 г. до 20.05.2020 г. в часова зона от 6.00 до 11.00 часа и от 17.00 до 22.00 часа с препарат ,,Солигор 425 ЕК” – доза 0,70 ml/дка, с карантинен срок: 35 дни, „Фертилидер витал“, доза – 0,200 ml/дка –  с карантинен срок: не се изисква и „Лаудис“, доза – 0,200 ml/дка –  с карантинен срок: 100 дни. Продуктът е закупен от „ТИМАК АГРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „СЕМПЕ 2“ ООД и „БУЛ АГРО“ АД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Сеново:

1. 200 дка в местност „Юртлук“, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 14-20.05.2020 г.

2. 297 дка в местност „Гайтарла“, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 6 км., дата на третиране: 14-20.05.2020 г.

3. 405 дка в местност „Ашламалък“, отстоящи от населеното място 7 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 14-20.05.2020 г.

4. 245 дка в местност „Испиденца“, отстоящи от населеното място 6 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 14-20.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: на полето.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Румен Русев,  телефон за връзка: 0899940935

май 12

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Сеново (20.05.2020-30.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  Синград ООД с ЕИК:200505638 и адрес на управление гр. Разград, ж.к.„ В. Левски“ №2, ще проведе третиране на слънчоглед срещу плевели в периода от 20.05.2020 г. до 30.05.2020 г. в часова зона от 6.00 до 11.00 часа и от 17.00 до 22.00 часа с препарат ,,Пантера 40 ЕК” – доза 0,175 ml/дка, с карантинен срок: 60 дни и „Експрес 50 СГ“, доза – 4г/дка –  с карантинен срок: 30 дни. Продуктът е закупен от „СЕМПЕ 2“ ООД и „БУЛ АГРО“ АД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Сеново:

1. 125 дка в местност „Топкору“, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 20-30.05.2020 г.

2. 580 дка в местност „Ошконду“, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 20-30.04.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: на полето.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Румен Русев,  телефон за връзка: 0899940935

май 12

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.04.2020 г.

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СРЕДСТВА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

СРЕДСТВА ОТ ЕС НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“