май 08

Система за определяне на резултатите за провеждане на конкурс за длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“

Система за определяне на резултатите

за провеждане на конкурс за длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“

 

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю.

Времетраенето на теста е 60 мин. Вариантите на тест включват 40 затворени въпроси, с един възможен верен отговор. Всеки въпрос има само един верен отговор, който носи 0,5 точки. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 17.5 точки (седемнадесет и пет точки), еквивалент на даден верен отговор на 35 (тридесет и пет точки) от въпросите умножен по коефициент 3 – 52,5 точки.

Максимален възможен брой точки от теста – 20 (двадесет) точки. Липсата на отговор не носи точка.

Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 11.30 ч. на 07.05.2020 г. в сградата на Общинска администрация-Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, ет. 2, стая №12. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе след получаване на резултатите от теста, т.е. в 13.00 часа в сградата на Общинска администрация-Ветово.

На основание чл. 34, ал. 1, т. 3 от НПКПМДСл определя коефициент 3, с който се умножава резултата на кандидата получен при теста и интервюто.

Времетраенето на интервюто е 45 минути. Резултатът от интервюто се определя като средноаритметично от оценките на членовете на конкурсната комисия по петстепенна скала съгласно Приложение № 4а към чл. 32, ал. 3 към НПКПМДСл умножена по коефициент 3. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 12 точки (дванадесет). При изчисленията резултатът се закръгля до два знака след десетичната запетая.

Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДСл окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 3, определени от комисията. При получена крайна оценка минимум 64.5 точки,. кандидатът се обявява за успешно издържал конкурса.

 

май 08

Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността директор на дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси“

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

 

Име, презиме, фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 33 Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
1. Пламен Иванов Пенчев 19,5 3 4,70 3 72,61

Конкурсната комисия класира за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси” в Общинска администрация-Ветово:

  1. Пламен Иванов Пенчев.
май 08

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово (12.05.2020-15.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  „Релакс“ ООД, с ЕИК: 030129620, представлявано от Минчо Димчев Червенски, адрес на управление гр. Разград, бул.„Априлско въстание“ № 4, ще проведе третиране на пшеница срещу болести в периода от 12.05.2020 г. до 15.05.2020 г. в часова зона от 5.00 до 10.00 часа и от 19.00 до 23.00 часа с препарати ,,Диагонал” с карантинен срок: 35 дни, доза 50 ml/дка и „Суми алфа“ с карантинен срок: 14 днидоза 25 ml/дка  . Продуктът е закупен от Ф+С АГРО ЕООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово:

1. 750 дка в местност „Чината“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 4 км., дата на третиране: 12-15.03.2020 г.

2. 460 дка в местност „Кривня гьол“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 4 км., дата на третиране: 12-15.03.2020 г.

3. 200 дка в местност „Чирмашлък 2“, отстоящи от населеното място 1 км., отстояние от съседно селище на 4 км., дата на третиране: 12-15.03.2020 г.

4. 200 дка в местност „Башака“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 12-15.03.2020 г.

За изпълнител на пръскането е определен: Бейтула Карт

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: на полето

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Минчо Червенски, тел. за връзка: 0888367124

май 08

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово (16.05.2020-19.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  „Релакс“ ООД, с ЕИК: 030129620, представлявано от Минчо Димчев Червенски, адрес на управление гр. Разград, бул.„Априлско въстание“ № 4, ще проведе третиране на пшеница срещу болести в периода от 16.05.2020 г. до 19.05.2020 г. в часова зона от 5.00 до 10.00 часа и от 19.00 до 23.00 часа с препарати ,,Диагонал” с карантинен срок: 35 дни, доза 50 ml/дка и „Суми алфа“ с карантинен срок: 14 дни, доза 25 ml/дка  . Продуктът е закупен от Ф+С АГРО ЕООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово:

1. 1150 дка в местност „Каместа“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 4 км., дата на третиране: 16-19.05.2020 г.

За изпълнител на пръскането е определен: Бейтула Карт

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: на полето

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Минчо Червенски, тел. за връзка: 0888367124

май 08

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово (11.05.2020-13.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  „КАРАМАН-1“ ЕООД, ЕИК 200127730, представлявано от Ридван Халилов Караманов, седалище и адрес на управление: гр. Ветово, ул. „Рила“ №18, ще проведе третиране на пшеница срещу брашнеста мана в периода от 11.05.2020 г. до 13.05.2020 г. в часова зона от 8.00 до 17.00 часа с препарат ,,БАУНТИ” – доза 0,60 ml/дка с карантинен срок: 35 дни. Продуктът е закупен от „АСМ“ ЕООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово:

1. местност „Параджика“, „Кенлика“, „Каместата“, „Юджак“, „Есенника“, „Орман Тарла“, „Чирмашлъка“, „Чукур Бунар“, „Чината“, „Леската“ и „Акча ашлък“, отстоящи от населеното място… км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 11-13.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: в блока.

За изпълнител на пръскането е определен: Бюлент Шантуров

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Ридван Караманов, тел. за връзка: 0889566736