Заповед за облекчаване на наложените противоепидемични мерки

Featured

З А П О В Е Д

№ 247

гр. Ветово, 05.05.2020 г.

за изменение и допълнение на Заповед №150/13.03.2020 г., изменена със Заповед №197/09.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. и Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Допълвам Заповед № 150/13.03.2020 г., изменена със Заповед № 197/09.04.2020 г., като се създава т. 1а, както следва: „1а. Като изключение от т. 1 се допускат посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси, и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:
  • разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;
  • обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице или защитен шлем;
  • да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час;
  • да се поставят на видни места диспенсери дезинфектант за ползване от посетителите на заведението;
  • препоръчително е носенето на ръкавици.“
  1. Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито.
  2. Настоящата Заповед влиза в сила от 06.05.2020 г.

Настоящата Заповед да се обяви публично чрез публикуването ѝ на интернет страницата на Община Ветово, да се връчи на кметовете на кметства за сведение.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово

май 05

График на обслужване на съдовете за битови отпадъци през месец май 2020 г.

НАСЕЛЕНО МЯСТО ДАТИ НА ОБСЛУЖВАНЕ
ВЕТОВО 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29*
ГЛОДЖЕВО 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28
СЕНОВО 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29
СМИРНЕНСКИ 04, 11, 18, 25
КРИВНЯ 01, 08, 15, 22, 29
ПИСАНЕЦ 05, 12, 19, 26

*Датите на обслужване за по-големите населени места са повече от 4, тъй като не е възможно еднократно обслужване на всички съдове в рамките на един ден.

май 05

Система за определяне на резултатите за провеждане на конкурс

Система за определяне на резултатите

за провеждане на конкурс за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси”

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю.

Времетраенето на теста е 60 мин. Вариантите на тест включват 40 затворени въпроси, с един възможен верен отговор. Всеки въпрос има само един верен отговор, който носи 0,5 точки. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 17.5 точки (седемнадесет и пет точки), еквивалент на даден верен отговор на 35 (тридесет и пет точки) от въпросите умножен по коефициент 3 – 52,5 точки.

Максимален възможен брой точки от теста – 20 (двадесет) точки. Липсата на отговор не носи точка.

Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 11.30 ч. на 07.05.2020 г. в сградата на Общинска администрация-Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, ет. 2, стая №12. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе след получаване на резултатите от теста, т.е. в 13.00 часа в сградата на Общинска администрация-Ветово.

На основание чл. 34, ал. 1, т. 3 от НПКПМДСл определя коефициент 3, с който се умножава резултата на кандидата получен при теста и интервюто.

Времетраенето на интервюто е 45 минути. Резултатът от интервюто се определя като средноаритметично от оценките на членовете на конкурсната комисия по петстепенна скала съгласно Приложение № 4а към чл. 32, ал. 3 към НПКПМДСл умножена по коефициент 3. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 12 точки (дванадесет). При изчисленията резултатът се закръгля до два знака след десетичната запетая.

Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДСл окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 3, определени от комисията. При получена крайна оценка минимум 64.5 точки,. кандидатът се обявява за успешно издържал конкурса.