апр. 08

УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО И УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и нарастващите случаи на заболели, както и наличието на данни за безсимптомно протичане на заболяването, от здравните власти се препоръчва носенето на лични предпазни средства от всички лица – поставяне на защитна маска за лице, когато се намират в закрити и открити обществени места, включително и в транспортни средства за обществен превоз.

            Обществени места са такива места или пространства, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.

            Според различни проучвания вирусът на COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни при стайна температура. По тази причина при безсимптомно протичане на заболяването посещението на такива места е свързано с повишен риск от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дистанция между хората.

            Препоръката за носенето на маска от хора, които са здрави, цели предпазването на устата и носа им от случаен контакт със секреции, попаднали върху ръцете им, както и предпазването на околните в случай на безсимптомно протичане на заболяването.

            Лица със симптоми на респираторна инфекция следва да се консултират с личните си лекари за последващи действия и да ограничат своите контакти с цел предпазване на околните от евентуално заразяване с вирусни и бактериални причинители.

            Основна мярка за предпазване от COVID-19 е хигиената на ръцете, която трябва стриктно да се прилага след сваляне на защитните маски и след контакт с повърхности и предмети.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово