апр. 30

Стартира проект „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредната ситуация 2020“

От 04.05.2020 г. Община Ветово стартира проект „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредната ситуация 2020“. По проекта ще бъдат подпомагани лицата с ниски доходи под линията на бедност и в затруднена социална ситуация, като се използва наличната база данни в общинската администрация. Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителя, в работни дни.
Проектът е финансиран от Агенция за социално подпомагане и ще се реализира за период от 33 работни дни с краен срок до 19.06.2020 г.

апр. 29

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № 238 от 29.04.2020 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:
1. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Зала за тихи игри“ с площ 101 кв.м., разположен на II етаж в „Сграда за културни мероприятия“, находящ се в УПИ VII, кв. 160 по плана на град Ветово, актуван с АОС № 2/4 от 28.11.1996 г., за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30.30 лв. (Тридесет лева и тридесет стотинки) с ДДС месечен наем.
2. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Аптека“ с площ 47,87 кв.м., разположен на I етаж в Административна сграда „Кметство“ – град Сеново, находяща се в УПИ I, кв. 25 по плана на град Сеново, община Ветово, актуван с АОС № 181/25.02.2000 год., за срок от 5 (пет) години, с начална тръжна цена 95.74 (Деветдесет и пет лева седемдесет и четири стотинки) лв. с ДДС месечен наем.
3. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., разположен на I етаж в Масивна двуетажна сграда „Кметство“ – град Глоджево, находяща се в УПИ I-488, кв.41 по плана на град Глоджево, Община Ветово, актуван с АПОС №396 от 14.11.2000 г. с начална тръжна цена 60.00 лв. (шестдесет лева) с ДДС месечен наем за срок от 5 (пет) години.
4. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дрогерия“ с площ 16.00 (шестнадесет) кв.м., разположен на I етаж в Масивна двуетажна сграда „Здравен дом“ – село Писанец, находяща се в УПИ I, кв. 26 по плана на село Писанец, община Ветово, актуван с АОС № 3/87 от 14.05.1997 год., за срок от 3 (три) години, с начална тръжна цена 24.00 (двадесет и четири лева) лв. с ДДС месечен наем.
5. Недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда „Зала за борци“ със застроена площ 118 кв.м., находящ се в УПИ VII-1608, кв.49 по регулационния план на град Глоджево, Община Ветово, актуван с АПОС № 3160/14.03.2017 г., за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 35.40 лв. (Тридесет и пет лева и четиридесет стотинки) с ДДС месечен наем.
6. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 1.00 (един) кв.м. за поставяне на кафе-автомат пред Масивна едноетажна сграда „Кметство“ – село Кривня, Община Ветово, находяща се в УПИ I-179, кв.11 по плана на село Кривня, Община Ветово, актуван с АПОС №3148 от 20.12.2016 г. с начална тръжна цена 10.00 лв. (десет лева) с ДДС месечен наем за срок от 5 (пет) години.
І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 22.05.2020 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.
ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 29.05.2020 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.
ІІІ. ЦЕНАТА на тръжната документация е 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:
Община Ветово
Банка ДСК – ЕАД, Банков офис Ветово
IBAN: BG46STSA93008412475000
BIC: STSABGSF
Вид код за плащане: 447000
всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа и до 12:00 часа на 21.05.2020 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 28.05.2020 г.
ІV. ДЕПОЗИТ за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася във Фронт-офиса на Община Ветово или по банков път по сметка:
Община Ветово
Банка ДСК – ЕАД, Банков офис Ветово
IBAN: BG17STSA93003312474900
BIC: STSABGSF
всеки работен ден от 8:30 часа до 16:00 часа и до 12:00 часа на 21.05.2020 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 28.05.2020 г.
V. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ:
• 10% от началната тръжна цена, обявена за имота.
VІ. ОГЛЕД на обекта се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа и до 12:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация.
VІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ в търга се подават във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа и до 12:00 часа на 21.05.2020 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 28.05.2020 г.

апр. 29

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово и село Смирненски (05.05.2020-08.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че Имрен Енверов Селимов с ЕГН: …………….. и адрес гр. Ветово, ул.„Марица“ №6, ще проведе третиране на овощни градини (череши и ябълки) срещу кафяво гниене и гъбички в периода от 05.05.2020 г. до 08.05.2020 г. в часова зона от 8.00 до 9.00 часа с препарат ,,Делан 700 ВГ” и „Дека ЕК“ с карантинен срок 14 дни, доза 0,5 %/дка. Продуктът е закупен от „Агро Вето“ ЕООД – град Русе. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово и село Смирненски:

1. 6,5 дка в местност „Ески балък“, землище село Смирненски, отстоящи от населеното място 1 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 05-08.05.2020 г.

2. 1,5 дка в УПИ XI-266, град Ветово, дата на третиране: 05-08.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в: град Ветово.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Имрен Селимов, тел. за връзка: 0899827399

апр. 27

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово (28.04.2020-30.04.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  „Агро Финанс – Н“ ЕООД с ЕИК:201548681, седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Добри Немиров“ №11, управител Николай Йорданов Стоянов, ще проведе третиране на пшеница срещу вредител брашнеста мана, кафява ръжда в периода от 28.04.2020 г. до 30.04.2020 г. в часова зона от 06:00 до 10.00 часа с препарат ,,Зантара 216 ЕК” – доза 0,125 ml/дка, с карантинен срок: 35 дни. Продуктът е закупен от „Булагро“ АД – град Разград. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово:

1. 128,597 дка, БЗС №1240-1-1, отстоящи от населеното място 10 км., отстояние от съседно селище на 40 км., дата на третиране: 29.04.2020 г.

2. 51,598 дка, БЗС №1241-1-1, отстоящи от населеното място 10 км., отстояние от съседно селище на 40 км., дата на третиране: 29.04.2020 г.

3. 476,619 дка, БЗС №1286-1-1, отстоящи от населеното място 10 км., отстояние от съседно селище на 40 км., дата на третиране: 30.04.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в: с. Ново Село, обл. Русе.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Александър Александров,  телефон за връзка: 0887840803

схема Ветово

апр. 24

“Спортна площадка комбинирана за футбол на малки вратички, тенис на корт, волейбол и хандбал“ в УПИ I, кв. 74 по плана на село Смирненски, Община Ветово, област Русе.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От Община Ветово, ЕИК: 000530504

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: 7080 Ветово, ул. Трети март №2.

Управител или изп. директор на фирмата-възложител: Мехмед Хасан Мехмед, кмет на Община Ветово, област Русе

Лице за контакти: Хошгюн Насуф, главен специалист КРСИК.

Телефон за контакт, факс, е-mail: 081612253; vetovo@abv.bg

Уважаеми съграждани,

Уведомявам Ви, че Община Ветово има следното инвестиционно предложение:

“Спортна площадка комбинирана за футбол на малки вратички, тенис на корт, волейбол и хандбал“ в УПИ I, кв. 74 по плана на село Смирненски, Община Ветово, област Русе.

Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др.:

Предмет на настоящето инвестиционно предложение е:

– изграждане на спортна площадка за упражняване на четири вида спорт – „футбол на малки врати“, „хандбал“, „волейбол‘ и „тенис на корт“.

 1. Описание на основните процеси:

– изкопни работи с дълбочина 0,80 м, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, ел. работи; общата използвана площ е 994 кв.м.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП, няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.

 1. Местоположение на площадката:

УПИ I, кв. 74 по плана на село Смирненски, Община Ветово, област Русе

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 

Не се предвижда използване на природни ресурси.

 1. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, вт.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

         Не се очакват.

 1. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Въздействието върху атмосферния въздух през периода на строителството ще бъде незначително, в локален мащаб.

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

След издаване на разрешение за строеж за обекта и преди откриване на строителната площадка, следва да се изготви План за управление на строителните отпадъци към техническия проект.

 1. Отпадъчни води: 

Не се предвижда генериране на отпадъчни води при извършване на предвидените дейности.

 1. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: 

Не се очакват.

апр. 24

“Спортна площадка комбинирана за футбол на малки вратички, тенис на корт, волейбол и хандбал“ в УПИ I-555, кв. 48 по плана на град Глоджево, Община Ветово, област Русе.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От Община Ветово, ЕИК: 000530504

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: 7080 Ветово, ул. Трети март №2.

Управител или изп. директор на фирмата-възложител: Мехмед Хасан Мехмед, кмет на Община Ветово, област Русе

Лице за контакти: Хошгюн Насуф, главен специалист КРСИК.

Телефон за контакт, факс, е-mail: 081612253; vetovo@abv.bg

Уважаеми съграждани,

Уведомявам Ви, че Община Ветово има следното инвестиционно предложение:

“Спортна площадка комбинирана за футбол на малки вратички, тенис на корт, волейбол и хандбал“ в УПИ I-555, кв. 48 по плана на град Глоджево, Община Ветово, област Русе.

Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др.:

Предмет на настоящето инвестиционно предложение е:

– изграждане на спортна площадка за упражняване на четири вида спорт – „футбол на малки врати“, „хандбал“, „волейбол‘ и „тенис на корт“.

 1. Описание на основните процеси:

– изкопни работи с дълбочина 0,80 м, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, ел. работи; общата използвана площ е 800 кв.м.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП, няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.

 1. Местоположение на площадката:

УПИ I-555, кв. 48 по плана на град Глоджево, Община Ветово, област Русе

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 

Не се предвижда използване на природни ресурси.

 1. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, вт.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

         Не се очакват.

 1. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Въздействието върху атмосферния въздух през периода на строителството ще бъде незначително, в локален мащаб.

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

След издаване на разрешение за строеж за обекта и преди откриване на строителната площадка, следва да се изготви План за управление на строителните отпадъци към техническия проект.

 1. Отпадъчни води: 

Не се предвижда генериране на отпадъчни води при извършване на предвидените дейности.

 1. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: 

Не се очакват.

апр. 24

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Глоджево (27.04.2020-01.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  ЕТ „Деметра“ с ЕИК:117620409, седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Студентска“ №61, управител Атанас Нейков, ще проведе третиране на пшеница срещу вредител ръжда в периода от 27.04.2020 г. до 01.05.2020 г. в часова зона от 06:00 до 10.00 часа с препарат ,,Импулс Супер ЕК” – доза 0,60 ml/дка, с карантинен срок: 45 дни. Продуктът е закупен от „Семпе 2“ ООД – град Разград. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Глоджево:

1. 250 дка, масиви 120 и 121, местност „Тоз компара“, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 27.04.2020-01.05.2020 г.

2. 400 дка, масиви 171, 172 и 173, местност „Сливака“, отстоящи от населеното място 0,5 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 27.04.2020-01.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: в блока, град Глоджево.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Атанас Нейков,  телефон за връзка: 0899975711

схема Глоджево

апр. 24

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Глоджево (26.04.2020-28.04.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  ЗП Борка Сименонова Тодорова с ЕГН:…. и адрес гр. Разград, ЖК. „Орел“ №4, вх.Б-4, ще проведе третиране на черешова овощна градина срещу ранно и късно кафяво гниене при костилкови овошки в периода от 26.04.2020 г. до 28.04.2020 г. в часова зона от 17.00 до 23.00 часа с препарат ,,Хорус 50 ВГ” – доза 0,45 ml/дка, с карантинен срок: 21 дни и препарат ,,Агрия” – доза 0,100 ml/дка, с карантинен срок: 28 дни. Продуктът е закупен от „Стем Агро“ ЕООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на село Писанец:

1. 99,506 дка в местност „Кирезли харман“, отстоящи от населеното място 1,2 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 26-28.04.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: овощната градина.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Борка Тодорова,  телефон за връзка: 0983495441

Схема Глоджево

апр. 23

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на село Писанец (25.04.2020-27.04.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  АГРИКОРН СТАР ЕАД с ЕИК:204462180 и адрес на управление гр. Търговище, ул. „Лилия“ №4, вх.А, ет.1, офис 3, ще проведе третиране на слънчоглед срещу житни и широколистни плевели в периода от 25.04.2020 г. до 27.04.2020 г. в часова зона от 9.00 до 17.00 часа с препарат ,,Гардоприм плюс голд” – доза 0,350 ml/дка, с карантинен срок: 60 дни. Продуктът е закупен от „Инсекта“ ООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на село Писанец:

1. 139 дка в местност „Ветовски път“, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 25-27.04.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: в базата.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Атанас Добрев,  телефон за връзка: 0888630099

апр. 23

Заповед 219/22.04.2020 за разрешаване функционирането на вендинг автомати на територията на общината

З А П О В Е Д

№ 219

гр. Ветово, 22.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната  и обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб и актуализираната Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 171/27.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

 Предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито и закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) може да се извършва като се прилагат всички необходими мерки за дезинфекцията им.

Настоящата Заповед да се обяви публично чрез публикуването и на Интернет страницата на Община Ветово, да се връчи на кметовете на кметства за изпълнение.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Димитрина Червенска – специалист ОМП и ЗБА.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово 

апр. 23

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Сеново (25.04.2020-27.04.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  Синград ООД с ЕИК:200505638 и адрес на управление гр. Разград, ж.к.„ В. Левски“ №2, ще проведе третиране на пшеница срещу кафява ръжда и листно подхранване в периода от 25.04.2020 г. до 27.04.2020 г. в часова зона от 7.00 до 19.00 часа с препарат ,,Капало” – доза 0,100 ml/дка, с карантинен срок: 35 дни и „Фертилидер витал“, доза – 150 ml/дка –  с карантинен срок: не се изисква. Продуктът е закупен от „ТИМАК АГРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Сеново:

1. 200 дка в местност „Юртлук“, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 25.04.2020 г.

2. 297 дка в местност „Гайтарла“, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 6 км., дата на третиране: 26.04.2020 г.

3. 405 дка в местност „Ашламалък“, отстоящи от населеното място 7 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 27.04.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: на полето.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Румен Русев,  телефон за връзка: 0899940935

апр. 22

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Глоджево (24.04.2020-27.04.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  „КЛАС-КОМЕРС-2“ ЕООД с ЕИК:116003955 и адрес на управление гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №40, ще проведе третиране на рапица срещу вредител рапичен стъблен скрит хоботник и рапичен цветояд в периода от 24.04.2020 г. до 27.04.2020 г. в часова зона от 19:00 до 10.00 на следващия ден часа с препарат ,,Протеус 110 ОД” – доза 0,50 ml/дка, с карантинен срок: 45 дни. Продуктът е закупен от „Ф+С Агро“ ООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Глоджево:

1. 1058 дка, масиви 66, 67 и 67, местност „Сая орман“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 24-27.04.2020 г.

2. 660 дка, масиви 215 и 216, местност „Табак корусу“, отстоящи от населеното място 0,5 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 24-27.04.2020 г.

3. 360 дка, масив 209, местност „Арпалък“, отстоящи от населеното място 0,1 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 24-27.04.2020 г.

4. 450 дка, масиви 219, 220 и 221, местност „Орта пара“, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 24-27.04.2020 г.

5. 306 дка, масив 73, местност „Оджаман“, отстоящи от населеното място 8 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 24-27.04.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: в град Глоджево.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Христо Христов,  телефон за връзка: 0886176880

Схема Глоджево

апр. 22

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово (24.04.2020-26.04.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  „КАРАМАН-1“ ЕООД, ЕИК 200127730, представлявано от Ридван Халилов Караманов, седалище и адрес на управление: гр. Ветово, ул. „Рила“ №18, ще проведе третиране на рапица срещу рапичен цветояд в периода от 24.04.2020 г. до 26.04.2020 г. в часова зона от 6.00 до 10.00 часа с препарат ,,Протеус 110 ОД” – доза 0,50 ml/дка с карантинен срок: 14 дни. Продуктът е закупен от АСМ ЕООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово:

1. 600 дка в местност „Параджика“, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 24-26.04.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: в блока.

За изпълнител на пръскането е определен: Бюлент Шантуров

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Ридван Караманов, тел. за връзка: 0889566736