ВАЖНО!!! ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ!

Featured

З А П О В Е Д

№ 150

гр. Ветово, 13.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 год., с което е обявено извънредно положение във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и решения от заседание на общински кризисен щаб

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ветово:

 1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
 2. Собствениците и управителите на търговските обекти – магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогерии да въведат противоепидемични мерки, както следва:
 • осигуряване и използване на лични предпазни средства от обслужващия персонал;
 • да въведат адекватен пропускателен режим с цел ограничаване едновременното пребиваване на множество клиенти в съответния търговски обект;
 • по възможност да осигурят дезинфекция на критично-контактните точки в обекта – брави на врати, перила на парапети, кошници за пазаруване, плотове и други.
 1. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, екскурзии и др.) в училищата. При възможност да се въведе дистанционна форма на обучение.
 2. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
 3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма (включително Център за обществена подкрепа, читалища и други).
 4. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия на открито и закрито, включително спортни, културно-развлекателни, научни (кина, театри, концерти, събирания на танцови състави, певчески групи, тренировки във фитнес зали и спортни клубове, събирания на пенсионери в пенсионерските клубове, сватби, кръщенета и други).
 5. Да се ограничи струпването на хора от всички възрастови групи по откритите детски площадки, училищни дворове и всички други обществени територии.
 6. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно работодателите да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала. Да не се допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
 7. Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации.
 8. Общопрактикуващите лекари и да въведат строг пропускателен режим като не допускат струпване на хора във вътрешните помещения и коридорите на здравните заведения.
 9. Началниците на пощенските станции да изготвят и обявят графици за раздаване на пенсии, социални помощи и всякакви други плащания по начин предотвратяващ струпването на хора.
 10. Преустановява се провеждането на открити пазари.

II. Заповедта да се обяви по подходящ начин на всички институции, работодатели, собственици на обекти и населението на община Ветово.

III. Контрол по Заповедта възлагам на заместник-кметовете на община Ветово и кметовете на кметствата.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово 

мар. 13

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово и Сеново (16.03.2020-21.03.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  „Релакс“ ООД, с ЕИК: 030129620, представлявано от Минчо Димчев Червенски, адрес на управление гр. Разград, бул.„Априлско въстание“ № 4, ще проведе третиране на пшеница срещу плевели в периода от 16.03.2020 г. до 21.03.2020 г. в часова зона от 6.00 до 19.00 часа с препарат ,,Бугуис” с карантинен срок: не се изисква, доза 63 ml/дка. Продуктът е закупен от Ф+С АГРО ЕООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово и град Сеново:

1. 1180 дка в местност „Каместа“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 16-17.03.2020 г., землище град Ветово

2. 540 дка в местност „Ошконду“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 18-19.03.2020 г., землище град Сеново

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Минчо Червенски, тел. за връзка: 0888367124

мар. 13

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 29.02.2020 г.

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СРЕДСТВА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

СРЕДСТВА ОТ ЕС НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“