Заповед 171/27.03.2020 г. на кмета на община Ветово

Featured

З А П О В Е Д

№ 171

гр. Ветово, 27.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната  и обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб и актуализираната Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

З А Б Р А Н Я В А М:

 1. Поставяне на автомати за напитки и храни върху терени Общинска собственост, до второ нареждане.
 2. Забранява се предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито. Вендинг-автомати, разположени на закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) могат да работят като се прилагат всички необходими мерки за дезинфекцията им, до второ нареждане.
 3. На вендинг-автомати с неустановен собственик, както и такива без издадено разрешение за поставяне, се прекъсва електрозахранването и се премахват принудително.
 4. Ръководителите на банкови клонове стриктно да спазват мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати. За целта всеки клон да приеме ред, по който се дезинфекцират банкоматите.
 5. Използването на терени Общинска собственост за продажба от ръчни колички, излагане на стоки, мостри, поставяне на маси за консумация към заведения за хранене и пред магазини, до второ нареждане.
 6. Продажбата на баници, мекици, дюнери, кебапчета и други подобни, които не са пакетирани, до второ нареждане.
 7. Работата и използването на всякакъв вид игрални съоръжения и машини, разположени в терени на общинска и частна собственост. Собствениците на горепосочените се задължават да ограничат достъпа до тях.

Предвид обявеното в страната извънредно положение и усложняващата се епидемична обстановка, с цел опазване на живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата Заповед.

Настоящата Заповед да се обяви публично чрез публикуването и на Интернет страницата на Община Ветово, да се връчи на кметовете на кметства за изпълнение и на началника на РУ – Ветово за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Димитрина Червенска – специалист ОМП и ЗБА.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово 

мар. 27

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово и град Сеново (30.03.2020-01.04.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  „АЛФА ГРУП“ ЕООД, с ЕИК: 116514400, представлявано от Минчо Димчев Червенски, адрес на управление гр. Разград, бул.„Априлско въстание“ № 4, ще проведе третиране на пшеница срещу плевели в периода от 30.03.2020 г. до 01.04.2020 г. в часова зона от 8.00 до 20.00 часа с препарат ,,Бугуис” с карантинен срок: не се изисква, доза 63 ml/дка и препарат „ФЛЕЙМ ДУО“ с карантинен срок: не се изисква, доза 6 g/дка. Продуктът е закупен от Ф+С АГРО ЕООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово и град Сеново:

1. 1180 дка в местност „Каместа“, землище град Ветово, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 30-01.04.2020 г.

2. 540 дка в местност „Ошкунду“, землище град Сеново, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 30-01.04.2020 г.

3. 200 дка в местност „Башака“, землище град Ветово, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 30-01.04.2020 г.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Минчо Червенски, тел. за връзка: 0888367124

Схема Сеново     

мар. 26

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове. В заповедта се посочва:

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

 • полагане на труд в населеното място;
 • здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
 • завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
 • необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
 • необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:

 • служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;
 • медицински документ;
 • документ за самоличност;
 • декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

 

Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта.

След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:

 • на хранителни вериги и аптеки;
 • осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
 • в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;
 • на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
 • извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.

С текста на Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г., можете да се запознаете ТУК.

мар. 26

Удължава се срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април 2020 г., включително.

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

Заповедта може да видите ТУК.

мар. 26

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово и село Смирненски(31.03.2020-02.04.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че Имрен Енверов Селимов с ЕГН: …………….. и адрес гр. Ветово, ул.„Марица“ №6, ще проведе третиране на овощни градини (череши и ябълки) срещу струпясване в периода от 31.03.2020 г. до 02.04.2020 г. в часова зона от 9.00 до 10.00 часа с препарат ,,Шампион ВП” с карантинен срок 14 дни, доза 0,3 %/дка. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово и село Смирненски:

1. 6,5 дка в местност „Ески балък“, землище село Смирненски, отстоящи от населеното място 1 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 31.03.2020 г.

2. 1,5 дка в УПИ XI-266, град Ветово, дата на третиране: 01-02.04.2020 г.

 

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Имрен Селимов, тел. за връзка: 0899827399

мар. 24

Нова бланка и нови моменти относно декларациите за преминаване на КПП при областните центрове

Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg. Може да я изтеглите в docx формат от ТУК.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

ИЗТОЧНИК: МВР

мар. 23

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово (26.03.2020-28.03.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че ЗП Александър Кьосев с ЕГН: …………….. и адрес гр. Ветово, ул.„ Г. С. Раковски“ № 11, ще проведе третиране на овощни градини (череши) срещу сачмянка в периода от 26.03.2020 г. до 28.03.2020 год. в часова зона от 9.00 до 17.00 часа с препарат ,,Шампион ВП” с карантинен срок 14 дни, доза 0,300 ml/дка. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово:

1. 28 дка в местност „Есенника“, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 26-27.03.2020 г.

2. 37 дка в местност „Кеси-кору“, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 26-27.03.2020 г.

3. 32 дка в местност „Чукур-Бунар“, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 28.03.2020 г.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Александър Кьосев, тел. за връзка: 0888861313

мар. 21

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КЪМ ВСИЧКИ ИЗАДЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗАПОВЕДИ(ЛИНК КЪМ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО)

Заповед РД-01-124/13.03.2020 г.(допълнена) за въвеждане на противоепидемични мерки след въвеждане на извънредното положение.

Заповед РД-01-129/16.03.2020 г. за домашната изолация и изолацията и хоспитализацията на ПОТВЪРДЕНИ случаи на COVID-19.

Заповед РД-01-130/17.03.2020 г. за задължителната карантина на завръщащите се от рискови държави и за тяхното наблюдение; за поведението на българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили; за карантината на контактните с доказан COVID-19 лица; за поведението при поява на симптоми на COVID-19 и условията за освобождаването им от карантина;

Заповед РД-01-138/19.03.2020 г. за забраните за навлизане на територията на Република България.

Заповед РД-01-139/19.03.2020 г., допълваща Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. – за поведението на собствениците/управителите на търговски ообекти, на които не им е забранено да извършват дейност.

Заповед РД-01-140/19.03.2020 г.,, изменняща и допълваща Заповед РД-01-130/17.03.2020 г.

Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки – преустановяват се посещенията на паркове, площадки и др. на открито; въвеждат се пропусквателни пунктове на изходите на областните центрове.

Заповед РД-01-144/22.03.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г. и Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г.

мар. 20

Мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, ВиК-Русе

Уважаеми потребители,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и с цел ограничаване на разпространението на COVID-19 временно се променя дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД − Русе, както следва:

 1. Преустановява се приемът на граждани в сградите на дружеството, с изключение на Паричния салон на ул. „Цариград“ № 7, където е въведен пропускателен режим.
 2. Преустановява се обходът на отчетници по домовете за визуално отчитане на всички измервателни устройства. При невъзможност за самоотчитане потребеното количество вода ще се определя по реда на чл. 23, ал. 3 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги от ВиК оператора − на базата на средномесечния разход от предходните два отчета. След физическо отчитане на показанията на водомерите количеството вода ще се изравнява в съответствие с реалното потребление. При регистриране на разлика имаме готовност да направим корекция на съответните фактури.
 3. Препоръчваме Ви да използвате следните възможности за дистанционно обслужване:
 • Самоотчитане

Показания може да подадете по няколко начина:

 • Като използвате електронната услуга „Самоотчитане на водомер“: https://www.vik-ruse.com/domakinstva/samootchitane.
 • Като се обадите на следните тел. номера: 082/501 563, 082/501 573, 082/501 559 и 082/501 560. Обаждания се приемат всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч.
 • Информация за потреблението може да бъде съобщавана и от домоуправителите на сградите в режим на етажна собственост на посочените по-горе телефонни номера.

Датата на отчитане може да видите в графика за отчитане, който е достъпен в  раздел „Домакинства“, подраздел „График за отчитане“ на уебсайта ни: https://www.vik-ruse.com/prowerka-na-grafik. Крайният срок за подаване на показания за текущия месец е 27.03.2020 г.

Може да заплатите сметките си по няколко начина:

 • чрез системата на „Ипей“ АД;
 • чрез системата на „Транскарт файненшъл сървисис“ ЕАД;
 • банкови плащания могат да се извършват чрез онлайн банкиране, през разплащателна сметка или с банков превод. Повече информация може да получите на следния адрес: https://www.vik-ruse.com/plashtane-na-smetki.
 • Електронна фактура

Имате възможност да получавате своята фактура на посочен от Вас електронен адрес, като ние се ангажираме да я доставим до 24 часа от издаването ѝ. За повече информация посетете https://www.vik-ruse.com/elektronna-faktura.

 • Онлайн смяна на партида на физически лица

Може да подадете електронно заявление за смяна на партида, като посетите https://www.vik-ruse.com/domakinstva/onlayn-smyana-na-partida.

 • Въпроси, жалби и оплаквания

За да изпращате своите въпроси, жалби и оплаквания, е необходимо да използвате предназначения за това електронен формуляр в раздел „Често задавани въпроси“ на уебсайта ни, достъпен на адрес: https://www.vik-ruse.com/vaprosi. Писмени запитвания до дружеството следва да се изпращат на адрес: гр. Русе, 7000, ул. „Добруджа“ № 6.

 • Проектиране, съгласуване на инвестиционни проекти и присъединяване към ВиК мрежата

Може да получите информация за документите, които е необходимо да подадете, като изпратите запитване на pto-uslugi@vik-ruse.com или като се обадите на тел. 082/501 510. Запитвания, отправени по телефона, се приемат всеки делничен ден от 9:30 до 12:00 часа.

 • За да получите обща информация за дружеството, посетете уебсайта ни www.vik-ruse.com или се обадете на тел. 082/501 560.
 • Информация за аварии и планови ремонтни дейности може да получите на адрес: http://www.vik-ruse.com/Index.aspx.
 • За да подадете сигнал за повреда, посетете https://www.vik-ruse.com/saobshti-za-povreda или се обадете на тел. 082/820 182 и 0800 20 522.

ВАЖНО!

Достъпът до чиста вода е основа и необходимо условие за пълноценното ни съществуване. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе предоставя водоснабдителни и канализационни услуги в гр. Русе и 84 населени места в Русенска област. Призоваваме Ви да плащате сметките си редовно, за да продължим да извършваме дейността си при текущите обстоятелства. Разчитаме на отговорното Ви отношение и вярваме, че с общи усилия ще се справим с предизвикателствата.

Екипът на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

мар. 18

ЕНЕРГО-ПРО удължава срока за плащане на сметките през март за битовите потребители

Уважаеми съграждани, публикуваме текста на разпратено до кметовете на общини писмо от ЕНЕРГО-ПРО ЕАД, без да променяме неговото съдържание:

„Уважаеми дами/господа,

Обръщаме се към Вас с молба да подпомогнете разпространението на важна информация, свързана с плащането на месечните сметки с падеж след 13 март, до всички битови клиенти на компанията.

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на своите битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март 2020 г. Това е поредната мярка, която цели избягването на масово струпване на хора в едно помещение, каквито са и клиентските центрове, където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти.

Компанията ще се обърне и към Български пощи за сътрудничество и информиране за удължения срок на плащане специално на възрастните хора в по-малките населени места.

Бихме искали да Ви напомним, че ЕНЕРГО-ПРО предоставя редица безкасови начини за плащане на месечните сметки за консумирана електроенергия – по банков път чрез директен дебит, банкомат или с платежно нареждане; по Интернет чрез електронно банкиране през сайта на обслужващата банка или през системата за електронно плащане еРау.bg. В случай че клиент има затруднение да погаси дължимата сума за потребена електроенергия, компанията предлага варианти за разсрочване според индивидуалния случай, като заявление за това може да подаде и на телефон 0700 800 61.

Предвид извънредната обстановка всички центрове за обслужване на компанията работят с намалено работно време от 8 до 14 часа с обедна почивка от 12 до 12.30 ч. за дезинфекция. Посещението в клиентските центрове става при нова организация, като в помещението се допускат само толкова клиенти, колкото са работещите гишета, а останалите следва да изчакват своя ред извън клиентския център.

За осигуряване непрекъснато електрозахранване на своите клиенти компанията преустанови всички планови прекъсвания по мрежата до 29 март включително, като ще се извършват само аварийни такива за отстраняване на възникнали повреди.

Следвайки своята политика за откритост и сътрудничество ЕНЕРГО-ПРО е в готовност да предостави на Вас и жителите на община/село… данни или допълнителни разяснения за своята работа при създалата се ситуация. За допълнителна информация, съдействие и въпроси, свързани с дейностите на енергийните дружества от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, клиентите могат да използват:

Телефон 0700 161 61/имейл info@erpsever.bg – oтносно присъединявания, смущения в електрозахранването, услуги на ЕРП Север.
Телефон 0700 800 61/имейл service@energo-pro.bg – относно цени, начини на плащане на сметки за електроенергия, услуги на ЕНЕРГО-ПРО-Продажби.

Благодарим Ви за сътрудничеството и бъдете здрави.“

мар. 16

КРИЗИСНИ ТЕЛЕФОНИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО И ПРИЗИВ.

Уважаеми жители на община Ветово,

Във връзка с извънредното положение, въведено на територията на Р. България и разпоредените противоепидемични мерки, Община Ветово обявява следните телефонни номера: 0894691177 и 0894691144, на които всеки жител на общината може:

 • да подаде актуална информация за лице/а, които са се завърнали от рискови страни и евентуално подлежи/ат на задължителна 14-дневна карантина;
 • да подаде информация за лица, които не спазват наложена им задължителна карантина;
 • да подаде сигнал за неизпълнение на определените със заповед на кмета противоопедемични мерки;
 • да подаде сигнал за лице, попадащо в някоя от следните уязвими групи: самотно живеещи възрастни хора, без близки в съответното населено място; хора с увреждания, за които никой не полага грижи; самотни болни хора, за които няма кой да се грижи;
 • лично да потърси помощ и напътствия при наличие на симптоматика, идентична или наподобяваща тази на разпространяващия се вирус COVID-19 – т. нар. коронавирус – болки в гърлото, съчетани с повишена температура, задух, кашлица;
 • да заяви желание за участие като доброволец в подкрепа на усилията ни за подпомагане на уязвимите групи.

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ВЕТОВО ВИ ПРИЗОВАВА:

 1. ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ НЯМАТЕ НЕОТЛОЖНА НУЖДА ОТ ИЗЛИЗАНЕ.
 2. СПАЗВАЙТЕ СТРИКТНО ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ.
 3. ОГРАНИЧЕТЕ ИЗЛИЗАНИЯТА СИ ДО ТЕЗИ, СВЪРЗАНИ С ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЛЕКАРСТВА, ГОРИВО И БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ.
 4. ПРИ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ХОРА  СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ ОТ МИНИМУМ 1 МЕТЪР. НЕ СЕ ЗДРАВИСВАЙТЕ И ИЗБЯГВАЙТЕ ДОКОСВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ПОВЪРХНОСТИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА.
 5. ПРЕДИ КОНСУМАЦИЯ НА ХРАНИ, КОИТО НЕ СТЕ ЗАКУПИЛИ ВЪВ ФАБРИЧНА ОПАКОВКА(НАПРИМЕР ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ), ИЗМИЙТЕ МНОГО ДОБРЕ С ТОПЛА/ГОРЕЩА ВОДА.
 6. ПРИ ИЗЛИЗАНЕ НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СПАЗВАЙТЕ ОСНОВНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХИГИЕНА. ПРИ КОНТАКТ С ПОТЕНЦИАЛНО ЗАМЪРСЕНИ ПОВЪРХНОСТИ НЕ ДОКОСВАЙТЕ ЛИЦЕТО, УСТАТА, ОЧИТЕ СИ – ИЗМИЙТЕ И ДЕЗИНФЕКЦИРАЙТЕ РЪЦЕ ПРИ ПЪРВА ВЪЗМОЖНОСТ.
 7. НЕ СЕ СЪБИРАЙТЕ НА ГОЛЕМИ ГРУПИ – ИЗБЯГВАЙТЕ ДОРИ ЧАСТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
 8. РОДИТЕЛИТЕ ДА ПОДХОДЯТ ОТГОВОРНО И ДА КОНТРОЛИРАТ ДЕЦАТА СИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ХИГИЕНА И СПАЗВАНЕТО НА ЗАБРАНИТЕ И ПРЕПОРЪКИТЕ.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТГОВОРНОТО ПОВЕДЕНИЕ!

ВАЖНО!!! ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ!

Featured

З А П О В Е Д

№ 150

гр. Ветово, 13.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 год., с което е обявено извънредно положение във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и решения от заседание на общински кризисен щаб

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ветово:

 1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
 2. Собствениците и управителите на търговските обекти – магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогерии да въведат противоепидемични мерки, както следва:
 • осигуряване и използване на лични предпазни средства от обслужващия персонал;
 • да въведат адекватен пропускателен режим с цел ограничаване едновременното пребиваване на множество клиенти в съответния търговски обект;
 • по възможност да осигурят дезинфекция на критично-контактните точки в обекта – брави на врати, перила на парапети, кошници за пазаруване, плотове и други.
 1. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, екскурзии и др.) в училищата. При възможност да се въведе дистанционна форма на обучение.
 2. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
 3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма (включително Център за обществена подкрепа, читалища и други).
 4. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия на открито и закрито, включително спортни, културно-развлекателни, научни (кина, театри, концерти, събирания на танцови състави, певчески групи, тренировки във фитнес зали и спортни клубове, събирания на пенсионери в пенсионерските клубове, сватби, кръщенета и други).
 5. Да се ограничи струпването на хора от всички възрастови групи по откритите детски площадки, училищни дворове и всички други обществени територии.
 6. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно работодателите да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала. Да не се допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
 7. Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации.
 8. Общопрактикуващите лекари и да въведат строг пропускателен режим като не допускат струпване на хора във вътрешните помещения и коридорите на здравните заведения.
 9. Началниците на пощенските станции да изготвят и обявят графици за раздаване на пенсии, социални помощи и всякакви други плащания по начин предотвратяващ струпването на хора.
 10. Преустановява се провеждането на открити пазари.

II. Заповедта да се обяви по подходящ начин на всички институции, работодатели, собственици на обекти и населението на община Ветово.

III. Контрол по Заповедта възлагам на заместник-кметовете на община Ветово и кметовете на кметствата.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово