Обявление за подбор на здравен медиатор

Featured

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед №52/27.01.2020 г. на Кмета на Община Ветово

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

Здравен медиатор, код по НКПД 3253-3001 – 2 бр. на пълен работен ден

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за завършено средно образование;
 • Заявление по образец.

Образец на заявлението се получава в деловодството на община Ветово. Можете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: http://www.vetovo.com/.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование;
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността;
 • Владеене на езика на общността;
 • Комуникативни умения;
 • Компютърна грамотност (MS WORD, Internet).

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени на срока за кандидатстване.

 

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 28.02.2020 г.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 1 ст. 1, всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор“

 • Работа с клиенти и подпомагане на непознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
 • Подпомагане при попълване на различни документи.
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на http://www.zdravenmediator.net/

Допълнителни въпроси за уточняване с кандидатите:

 1. Възможност за пътуване – 14 дневно обучение в гр. София (отсъствия от учебните занятия не се допускат).
 2. Възможност за участие в национални и регионални срещи на здравните медиатори, както и за бъдещи обучения за повишаване на квалификацията им (поне два пъти годишно).

Кандидатите да са наясно, че през следващата една година се ангажират да работят като здравни медиатори – в противен случай общината може да поиска като обезщетение сумата заплатена за обучението им.

Длъжностна характеристика на здравния медиатор

Заявление за участие – здравен медиатор