дек. 30

ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА 2020 Г.

Уважаеми жители на Община Ветово,

Предоставям на Вашето внимание План-сметка за годишния размер на разходите за управление на отпадъците за 2020г.

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Ветово, чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на План-сметката за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020година на e-mail: vetovo@abv.bg или на адрес: гр. Ветово, ул. Трети март №2, Деловодство.

ДОКЛАД

ПЛАН-СМЕТКА

дек. 16

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.11.2019 г.

1. КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

2. СРЕДСТВА ОТ ЕС НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

3. ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4. СРЕДСТВА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

5. КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

6. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

дек. 10

Конкурс по Кодекса на труда за длъжността „Директор“ на общинска детска градина „ЗВЪНЧЕ“ – с. Смирненски, община Ветово

ВАЖНО! Съгласно Заповед №27/14.01.2020 г. на кмета на община Ветово, във връзка с Разпореждане УРИ 457р-410/13.01.2020 г. на началника на РУ-Ветово, е удължен срока за подаване на документи за участие в конкурса до 16:30 часа на 14.01.2020 г.

Обявление(в pdf формат)

Заявление(в docx формат)

Декларация(в docx формат)

дек. 04

График на обслужване на съдовете за битови отпадъци през месец декември 2019 г.

НАСЕЛЕНО МЯСТО ДАТИ НА ОБСЛУЖВАНЕ
ВЕТОВО 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31*
ГЛОДЖЕВО 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26
СЕНОВО 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27
СМИРНЕНСКИ 02, 09, 16, 23, 30
КРИВНЯ 06, 13, 20, 27
ПИСАНЕЦ 03, 10, 17, 24, 31

*Датите на обслужване за по-големите населени места са повече от 4, тъй като не е възможно еднократно обслужване на всички съдове в рамките на един ден.