ян. 30

График на обслужване на съдовете за битови отпадъци през месец февруари 2019 г.

НАСЕЛЕНО МЯСТО ДАТИ НА ОБСЛУЖВАНЕ
ВЕТОВО 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26*
ГЛОДЖЕВО 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28
СЕНОВО 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28
СМИРНЕНСКИ 04, 11, 18, 25
КРИВНЯ 02, 09, 16, 23
ПИСАНЕЦ 05, 12, 19, 26

*Датите на обслужване за по-големите населени места са повече от 4, тъй като не е възможно еднократно обслужване на всички съдове в рамките на един ден.

ян. 21

ИНФОРМАЦИЯ за обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците

Кметът на Община Ветово организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Предоставям съответната информация по чл. 19, ал. 3 от ЗУО, както следва:

 • по чл.19, ал.3, т.1 от ЗУО относно: осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

В Община Ветово е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места в общината. За нуждите на населението са осигурени 808 бр. контейнери тип „бобър” с обем 1100 л.

 • по чл.19, ал.3, т.2 от ЗУО относно: събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

Община Ветово има сключен Договор за обществена поръчка №001/11.05.2016 г. с „ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови от населените места на територията на община Ветово“.

Ежегодно до края на месец октомври със Заповед на Кмета на Община Ветово се определят районите на организираното сметосъбиране и честотата на сметоизвозване.

 • по чл.19, ал.3, т.3 от ЗУО относно: почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

Почистването на уличните платна, площади, паркове и други територии от населените места на територията на община Ветово се извършва редовно от лица по проекти за временна заетост и социално подпомагане. Почистването на тези територии се състои в метене, почистването им от тревни маси и събиране на отпадъците от улиците, тротоарите, парковете и градините, най-вече в централните части на населените места. Косенето на зелените площи се извършва около 4 пъти годишно.

 • по чл.19, ал.3, т.4 от ЗУО относно: избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;

На територията на Община Ветово съществуват две закрити сметища. На територията на Община Ветово няма функциониращи депа, инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци.

 • по чл.19, ал.3, т.5 ЗУО относно: организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община;

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от премахването на строежите се извършват от възложителя на строежа или от собственика на строителните отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията по чл. 35, въз основа на писмен договор.

За строителните отпадъци от ремонтни дейности, генерирани от домакинствата на територията на Община Ветово са поставени 6 броя контейнери за строителни отпадъци, които се обслужват от „F.C.C България“. Изхвърлянто на сроителни отпадъци от домакинствата в тях е абсолютно безплатно.

 • по чл.19, ал.3 , т. 6 от ЗУО относно: разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината;

Община Ветово има сключен договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД от 29.11.2018 г.

 • по чл.19, ал.3, т. 7 от ЗУО относно: организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;

Община Ветово има сключени договори с организации по оползотворяване на излезли от употреба гуми – „Трансинс авторециклиращ консорциум“АД, по оползотворяване и  обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори –  „Трансинс батерии“ ООД, за оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване с „Трансинс технорециклираща компания“ АД, за оползотворяване на излязло от употреба моторни превозни средства с „АУТОРЕК“ АД.

Във всяко едно населено място има раздадени съдове за събиране на НУБА, като общият им брой е 17. Съгласно договорите с организациите за разделно събиране на ИУЕЕО, ИУГ и ИУМПС събирането и извозването им се извършва кампанийно, като кампанията се обявява на сайта на община Ветово.

 • по чл.19, ал.3, т.8 от ЗУО относно: изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 на общото събрание на регионалните сдружения по чл. 24, ал.1 и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;

На 16 август 2010 г. в регион Русе е създадено регионално сдружение за управление на отпадъците на следните общини Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Общото събрание на РСУО за регион Русе се свиква, провежда и взема решения съобразно изискванията на чл. 25 и чл.26 от ЗУО.

 • по чл.19, ал.3, т. 9 от ЗУО относно: организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

На територията на общината няма площадки за разделно събиране на опасни битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане с опазване живота и здравето на хората и на околната среда отпадъци.

 • по чл.19, ал.3, т. 10 от ЗУО относно: разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;

На територията на Община Ветово няма система за разделно събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци.

 • по чл.19, ал.3, т. 11 от ЗУО относно: осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;

Общината няма задължение за изграждане на площадки за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, ч т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита, от ремонта дейност на домакинствата и др., тъй като няма населени места с население над 10 000 жители.

На територията на Община Ветово няма площадки за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло.

 • по чл.19, ал.3, т. 12 от ЗУО относно: почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12;

Общината отговаря за почистването от отпадъци от общинските пътища, земното платно, пътните съоръжения, обслужващи зони и крайпътните обслужващи комплекси, като е осигурила съдове за събиране на отпадъците.

 • по чл.19, ал.3, т. 13 от ЗУО относно: осигуряването на информация на обществеността по т. 1 – 12, 14 и 15 чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;

Информация на обществеността по т. 1 – 12, 14 и 15 от ЗУО е обявена на интернет страница на Община Ветово – http://www.vetovo.bg/.

 • по чл.19, ал.3, т. 14 от ЗУО относно: поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;

На територията на Община Ветово няма площадки за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло.

 • по чл.19, ал.3, т. 15 от ЗУО относно: предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им;

На територията на Община Ветово е забранено нерегламентираното изхвърляне, изгарянето или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците. Поставят се забранителни табели и се извършват периодични проверки.

Контролът върху нерегламентираното обезвреждане на отпадъци се осъществява от упълномощени длъжностни лица и кметовете на населените места.

ян. 16

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.12.2018 г.

1. КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

2. СРЕДСТВА ОТ ЕС НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

3. ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4. СРЕДСТВА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

5. КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

6. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

ян. 09

Процедура по преценка необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 30000 броя места за птици, с местонахождение имот №179016 в землището на град Ветово“

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС в т.ч. оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение „Създаване на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 30000 броя места за птици, с местонахождение имот №179016 в землището на град Ветово“, публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Заповед – полски пътища, 2018/2019

Featured

Заповед

Списък – полски пътища, землище Ветово 2018/2019

Списък – полски пътища, землище Глоджево 2018/2019

Списък – полски пътища, землище Кривня 2018/2019

Списък – полски пътища, землище Писанец 2018/2019

Списък – полски пътища, землище Сеново 2018/2019

Списък – полски пътища, землище Смирненски 2018/2019

ян. 02

Становище /Допълнено/ по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от проведено обществено обсъждане на ОВОС на ИП „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от находище „Златен дол“, участък „II“ и участък „III“ в землищата на гр. Сеново и гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе“

Допълнено становище-„Златен дол“

ян. 02

Становище /Допълнено/ по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от проведено обществено обсъждане на ОВОС на ИП „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от находище „Блян“, участък „VII“, участък „I“, участък „III“ и участък „IV и V“ в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе“

Допълнено становище „Блян“

ян. 02

Протокол №20/07.12.2018 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 07.12.2018 г. година двадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

протокол №20 на РСУО от 07.12.2018 г.

ян. 02

График на обслужване на съдовете за битови отпадъци през месец януари 2019 г.

НАСЕЛЕНО МЯСТО ДАТИ НА ОБСЛУЖВАНЕ
ВЕТОВО 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29*
ГЛОДЖЕВО 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
СЕНОВО 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25. 31
СМИРНЕНСКИ 07, 14, 21, 28
КРИВНЯ 05, 12, 19, 26
ПИСАНЕЦ 08, 15, 22, 29

*Датите на обслужване за по-големите населени места са повече от 4, тъй като не е възможно еднократно обслужване на всички съдове в рамките на един ден.