юли 26

ТРИМЕСЕЧЕН отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.06.2017 г.

1. КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

2. СРЕДСТВА ОТ ЕС НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

3. ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4. СРЕДСТВА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

5. КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

6. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

юли 14

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.06.2017 г.

1. КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

2. СРЕДСТВА ОТ ЕС НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

3. ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4. СРЕДСТВА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

5. КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

6. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

юли 04

Изготвяне на общинска програма за управение на отпадъците за периода 2017-2020 г.

Уведомяваме населението на община Ветово, че е налице разработен проект на Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 година. Предстои внасянето му за становище в РИОСВ-Русе. Програмата влиза в сила след приемането й от Общински съвет – Ветово. Всички заинтересовани страни могат да изпращат своите предложения, становища и мнения по тектста на програмата на адреса на Община Ветово: 7080, град Ветово, ул. Трети март №2, както и по ел. поща на vetovo@abv.bg.

ПРОЕКТ на Общинска програма за управление на отпадъците 2017-2020 г.