ное. 04

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Ветово и с. Писанец, община Ветово през зимен сезон 2013/2014г.“

Образци

Публична покана

Редактор на форми – продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

окт. 23

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на изкуствена тревна настилка на спортно игрище – с. Смирненски, община Ветово“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Приложение 1

Приложение 2

Образци

окт. 09

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа"

Списък на пътищата от общинската и републиканска мрежа в Община Ветово

Образци

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени порчки /необходима е инсталация/

окт. 07

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

“Доставка на хранителни продукти за ЦДГ, училища,  млечни кухни и социални патронажи  на територията на Община Ветово”

Документация

Образци

Обявление

Решение

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Плащания по договор 007/20.12.2013 към 30.10.2014 г.

Плащания по договор 007/20.12.2013г. към 30.11.2014г.

сеп. 09

Съобщение

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 12.09.2013 год. /четвъртък/ в 10.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Ветово, етаж ІІ, стая №14 комисията, назначена със Заповед № 479/25.07.2013год. ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на Консултант за извършване на строителен надзор на обект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в гр.Ветово, община Ветово», финансиран по Договор № 18/322/00735 от 27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Ветово

сеп. 09

Съобщение

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 12.09.2013 год. /четвъртък/ в 9.30 часа, в сградата на Общинска администрация – Ветово, етаж ІІ, стая №14 комисията, назначена със Заповед № 478/25.07.2013год. ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на Консултант по управление и отчитане на проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в гр.Ветово, община Ветово», финансиран по Договор № 18/322/00735 от 27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Ветово

авг. 23

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на външни експерти по дейност 2 и дейност 6 за целите на проект BG051PO001-7.0.07-0198 „Заедно за „зелено“ бъдеще”, изпълняван от Община Ветово по ОП РЧР, с четири обособени позиции: 1. Експерт проучване по Дейност 2; 2. Асистент проучване по Дейност 2; 3. Функционален експерт по Дейност 6; 4. Консултант по Дейност 6″

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

авг. 21

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осъществяване на дейности по публичност и прозрачност по проект BG051PO001-7.0.07-0198 „Заедно за „зелено“ бъдеще”, изпълняван от Община Ветово по ОП РЧР”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Информация за изпълнен договор

Финално плащане

авг. 16

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на Експерт анализи по дейност 3 за целите на проект BG051PO001-7.0.07-0198 „Заедно за „зелено“ бъдеще”, изпълняван от Община Ветово по ОП РЧР“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (PDF – файл);

ДОКУМЕНТАЦИЯ.

авг. 07

Съобщение

относно разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           

Във връзка с постъпило запитване  от лице, получило документация за участие в обявената от Община Ветово обществена поръчка с предмет “ Избор на изпълнител по проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в гр. Ветово, община Ветово“ с две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Реконструкция на площад, тротоари и рехабилитация на общински зелени площи“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Реконструкция на улично осветление“

 и съобразно изискването на чл.29 ал.3 от ЗОП предоставям на вниманието Ви разяснение по документацията за участие.

 

Въпросът е:

            В документацията за участие е посочено изискване, кандидатът да бъде регистриран в ЦПРС за строежи втора група – ІV категория. Моля да потвърдите групата и категорията на строежа, съгласно Разрешение за строеж.

 

Становището ми е следното:

            В раздел "Технически изисквания" – т.3 /стр. 12 от документацията/ е поставено изискване участникът да бъде регистриран в ЦПРС за втора група строежи – ІV категория, съгласно чл.137 от ЗУТ, или по-висока, което се доказва с копие от удостоверение от Камарата на строителите.

            С настоящото потвърждавам, че съгласно Разрешение за строеж обектът е втора група- ІV категория.

 

 

С уважение:

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община в Ветово

авг. 01

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

            Във връзка с постъпили искания от лица, получили документация за участие в обявената от Община Ветово обществена поръчка с предмет “ Избор на изпълнител по проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в гр. Ветово, община Ветово“ с две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Реконструкция на площад, тротоари и рехабилитация на общински зелени площи“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Реконструкция на улично осветление“

 и съобразно изискването на чл.29 ал.3 от ЗОП предоставям на вниманието Ви разяснение по документацията за участие.

Въпросите са:

            1.Има ли изискване за решение на запис на заповед ако имаме консорциум?

 2.Може ли банковата гаранция за участие да е от името на една от фирмите , а не от консорциума? 

 3.Изискването в документацията/стр.13/ е в инженерно – техническия състав на участника да има ръководител "Ел.инженер" със специалност "Мрежи ниско напрежение"."Електроинженер" покрива ли изискването на възложителя?

            4.На стр.19 от документацията – т.6.2.2. изискването е участникът да посочи кои сметни норми е използвал -СЕК,УНС и др. Какво се има предвид?

 Становището ми е следното:

            1.В раздел "Финансови изисквания" – по позиции 1 и 2 /т.4 стр.10 и т.4 стр.11/ от документацията  са описани условията за издаване на запис на заповед в полза на Община Ветово.

 Декларация обр.№8 указва какво следва да извършат участниците в консорциума  и задълженията на представляващия член. Декларацията се попълва от всички членове при условията на чл.47 ал.4 от ЗОП.

 2.Доказателство за внесена банкова гаранция следва да е документ издаден  на обединението като цяло.

 3.Изискването за ръководител на инженерно технически състав "Ел.инженер" специалност "Мрежи ниско напрежение" се удовлетворява с представянето на специалист "ел.инженер".

 Забележка:  Моля участниците да имат предвид, че в приложената в документацията декларация образец № 15 в текста на т.1 думите "вписан в Регистъра на ДНСК" се заличават.

 

С уважение:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община  Ветово

юли 29

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на външни експерти по дейност 3 за целите на проект BG051PO001-7.0.07-0198 „Заедно за „зелено“ бъдеще”, изпълняван от Община Ветово по ОП РЧР, с три обособени позиции: 1. Експерт анализи; 2. Асистент анализи; 3. Функционален експерт

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА(PDF ФАЙЛ)

Информация за изпълнен договор

Информация за извършени плащания след 01.10.2014 г.

юли 25

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител по проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи град Ветово, община Ветово.

Информация за плащане по договор №006/25.10.2013г.

Информация за плащане по договор №005/25.10.2013г.

Документация

2.Редактор на форми – програмен продукт на Агенцията по обществени поръчки /необходима е инсталация/

юли 03

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения” по проект „Повишаване на административния капацитет и професионалната компетентност на човешките ресурси в община Ветово, чрез провеждане на обучения”

Документация

Публична покана