апр. 08

Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител по проект: Рехабилитация на общински път – Русе 2052/III – 2003/ е. Кривни – гр. Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, обл. Русе“

СЪОБЩЕНИЕ

Датата на отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител по проект: Рехабилитация на общински път – Русе 2052/III – 2003/ е. Кривни – гр. Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, обл. Русе“, финансиран по Договор № 18/321/01197 от 27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, открита с Решение № 075/ 23.01.2014 г. на Кмета на Община Ветово и на основание чл.69а. ал.З от ЗОП е обявена за 14.04.2014 г./понеделник/ за 10:00 часа в сградата на Община Ветово.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

мар. 14

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител по проект: Пристройка към административната сграда на общинска администрация, гр. Ветово“ по Инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“,

съгласно Постановление № 19/07.02.2014год. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ (в PDF формат, необходим е Adobe Reader)

ОБРАЗЦИ (в DOC формат)

РЕШЕНИЕ за откриване на процедурата (в PDF формат, необходим е Adobe Reader)

ОБЯВЛЕНИЕ (в PDF формат, необходим е Adobe Reader)

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

 

мар. 07

Обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет:

"Избор на изпълнител за Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението конкретни политики от Общинска администрация – Ветово; Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг; Изготвяне на анализ на икономическото и социалното състояние на община Ветово, SWOT анализ, включително проучвания с цел събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализите; Извършване на оценка на действащия общинска план за развитие; Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г."

Публична покана

Документация

Приложения

Образци

 

мар. 06

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „А“ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ

„Избор на изпълнител по проект: Продълбочаване и прочистване на коритото на р.Бели Лом, компроментирано от вредното въздействие на водите в участъка от кв.56 до кв. 47 на територията на с. Кривня с обща дължина 2250 м.“

Документация

Образци

Публична покана

Технически проект

февр. 21

Публична покна с предмет:

„Избор на изпълнител за: Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация,  Изготвяне на предложение за Устройствен правилник на общинската администрация, Разработване на проект за Структура на общинската администрация, Изготвяне на вътрешни правила за работа на общинската администрация за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената, Провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на новите правила, в изпълнение на проект: „Подобряване на ефективността на  общинска администрация – Ветово”

Указания

Образци

Публична покана

Договор – проект

Инофрмация за изпълнен договор

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

февр. 11

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

Документация

Образци

Обявление

Решение

Плащане по договор 002/07.05.2014г. – за м. окомври 2014г.

Плащане по договор 002/07.05.2014г. към 30.11.2014 г.

Плащане по договор 002/07.05.2014 г. за месец декември 2014 г.

Плащания по договор 002/07.05.2014г. към месец март 2016г.

ян. 27

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Ветово"

Информация за извършени плащания

Утвърдил

Обявление

Решение

Указания

Методика

Техническо задание

План за заелсяване №1

План за заелсяване №2

План за заелсяване №3

План за заелсяване №4

План за заелсяване №5

План за заелсяване №6

План за заелсяване №7

План за заелсяване №8

План за заелсяване №9

План за заелсяване №10

План за заелсяване №11

План за заелсяване №12

План за заелсяване №13

План за заелсяване №14

Образци

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация /

ян. 23

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител по проект: Рехабилитация на общински път – Русе 2052/ІІІ – 2003/ с. Кривня – гр. Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, обл. Русе“

Решение за промяна №082/05.02.2014год. на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:  Рехабилитация на общински път – Русе 2052/ІІІ – 2003/ с. Кривня – гр. Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, обл. Русе“, финансиран по Договор № 18/321/01197 от 27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Решение за промяна

Документация

Образци

Обявление

Решение

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по Обществени поръчки /необходима е инсталация/

Плащания по договор 004/29.05.2014г. –  октомври 2014г.

ян. 06

Публична покана с предмет «Почистване на замърсени с битови отпадъци терени в гр. Ветово.»

Образци

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Плащания по договор №001/16.01.2014г. към 31.10.2014

Плащане по договор №001/16.01.2014г. към 30.11.2014г.

Последващи документи и информация в новия профил на купувача

ное. 20

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

«Избор на консултант за извършване на строителен надзор на обект: Рехабилитация на общински път – Русе 2052/ІІІ-2003/ с. Кривня-гр. Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, обл. Русе»

Документация

Образци

Технически проект

Обявление

Решение

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Анекс към договор №001/28.04.2014г.

Инфо окончателно плащане

ное. 18

Съобщение

На 20.11.2013г. от 10:00 часа, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за ЦДГ, училища,  млечни кухни и социални патронажи  на територията на Община Ветово"

ное. 15

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«Избор на  консултант по управление и отчитане на проект: Рехабилитация на общински път – Русе 2052/ІІІ-2003/ с. Кривня-гр. Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, обл. Русе»

Документация

Образци

Решение

Обявление

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Технически проект

Анекс към Договор №007/17.09.2015г.

ное. 12

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на твърдо гориво – донбаски въглища за нуждите на община Ветово за отоплителен сезон 2013-2014”

Образци

Публична покана

Редактор на форми – продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/