дек. 02

Открита процедура за възлгане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЕТОВО“

Документация

Образци

Договор

Обявление

Решение

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Съобщение за отваряне на ценови оферти

ное. 27

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за ЦДГ, училища, млечни кухни и социални патронажи на територията на Община Ветово“

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки, с който може да отваряте файлове във .fed формат /необходима е инсталация/

Решение

Обявление

Документация

Образци

Проект на Договор 1

Проект на Договор 2

РАЗЯСНЕНИЯ /13.12.2014 г./

РАЗЯСНЕНИЯ /15.12.2014 г./

Протокол /05.01.2015г./

Последващи документи и информация в новия профил на купувача на Община Ветово

окт. 31

Обществена поръчка с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ВЕТОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ПЕРИОД  НА 2014-2015г.“

Образци

Публична покана

Указания

Карта на гр. Ветово

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на оферти на участниците

Сключени договори:

– Договор №13/25.11.2014

– Договор №14/25.11.2014

– Договор №15/25.11.2014

окт. 31

Обществена поръчка с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЕТОВО“

Указания

Образци

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

 

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Сключени договори:

Договор №16/25.11.2014

Договор №17/25.11.2014

Договор №18/28.11.2014

Плащания по:

Договор №16/25.11.2014

Договор №17/25.11.2014

Договор №18/28.11.2014

сеп. 04

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за изпълнение на Дейност 2: Обучения по ключови компетентности по проект „Община Ветово – компетентна и ефективна администрация”

Указания

Обрзци

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Съобщение

Протокол

Договор

авг. 19

Избор на изпълнител за осъществяване на доставка и монтаж на климатици в Народно читалище „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ветово“

Указания

Образци

Проект на договор

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

авг. 07

Отваряне на ценови оферти по ОП с предмет „Избор на изпълнител за извършване на СМР за основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици в община Ветово“

Оттварянето на ценови оферти по обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици в община Ветово", открита с Решение №362/24.06.2014 г. на кмета на община Ветово, ще се извърши на 12.08.2014 г./вторник/ от 10:00 часа, в сградата на Община Ветово, етаж 2, стая 12.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

юни 25

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител  за извършване на строително-монтажни работи за „Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици в община Ветово"

Документация

Докуметцаия – корегирана

Образци

Образец на договор

Решение

Решение – промяна

Обявление

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Плащания по договор №006/18.08.2014г.

Плащания по договор №006/18.08.2014г. на 15.12.2014г.

Освобождаване на гаранция по договор № 006/18.08.2014 г.

Приключване на договор № 006/18.08.2014 г.

юни 18

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 23.06.2014 год. /понеделник/ в 10.00 часа, в сградата на Община – Ветово, етаж ІІ, стая №12 комисията, назначена със Заповед № 165/14.04.2014год. ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет е „Избор на изпълнител на проект: Пристройка към административната сграда на Общинска администрация Ветово" по Инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, съгласно Постановление № 19/07.02.2014год. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2014г.

Процедурата е открита с Решение № 122/13.03.2014г. на  кмета на община Ветово, публикувано обявление в регистъра на АОП с идентификационен № 591728/13.03.2014год.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

юни 16

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

Закриване и ликвидиране  на сметище в гр. Глоджево, община Ветово“

Изисквания

Образци

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

юни 13

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

Основен ремонт на административна сграда – кметство гр. Сеново, община Ветово“

Указания

Образци

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Върната гаранция

Плащане по договор №008/30.06.2014 г. към 30.11.2014 г.

Плащания по договор №008/30.06.2014 г. към 31.12.2014 г.

Приключване на договор №008/30.06.2014г.

юни 13

Обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет

„Доставка чрез закупуване на офис обзавеждане по проект: Пристройка към административна сграда на Общинска администрация – гр. Ветово“

Документация

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Последващи документи и публикации в новия профил на купувача.

юни 11

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнители по дейности 4 и 5 и за целите на проект BG051PO001-7.0.070198 „Заедно за „зелено“ бъдеще”, изпълняван от Община Ветово по ОП РЧР, с две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Разработване на общинска стратегия за преминаване към "зелена" икономика до 2020г.

Обособена позиция №2: Разработване на бизнес план за развитие на индустриална зона"

Указания

Образци

Проект на договор по обособена позиция №1

Проект на договор по обособена позиция №2

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Информация за изпълнен договор №009/10.07.2014

Информация за изпълнен договор №010/10.07.2014

Плащания по договор №009/10.07.2014г.

Плащания по договор №010/10.07.2014г.

юни 03

Обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет

„Доставка чрез закупуване на офис обзавеждане и техника  по проект: Пристройка към административна сграда на Общинска администрация – гр. Ветово“

Документация

Публина покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Последващи документи и публикации в новия профил на купувача.