дек. 10

Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от проведено обществено обсъждане на ОВОС на ИП „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от находище „Златен дол“, участък „II“ и участък „III“ в землищата на гр. Сеново и гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе“

Становище за находище „Златен дол“

сеп. 07

Процедура по издаване на комплексно разрешително

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ДЕТЕЛИНА-08” ООД, гр. Разград, за експлоатация на: „Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, град Ветово”, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации за интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места”.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода  от 09.09.2016 г. до 09.10.2016 г. в:

  1. Сградата на Община Ветово, 7080 гр. Ветово, ул. „3-ти март” №2, от 08:15 до 12:00 и от 12:40 до 16:55 часа;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник на отдел “КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Ивелин Димитров – директор на дирекция "Специализирана администрация", тел.: 08161/22-53