ное. 04

Инфромация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на стопанство за развъждане и отглеждане на риба с местоположение имоти с номера 000342, 132009 и 132010, в землището на село Писанец, община Ветово“

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ян. 09

Процедура по преценка необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 30000 броя места за птици, с местонахождение имот №179016 в землището на град Ветово“

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС в т.ч. оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение „Създаване на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 30000 броя места за птици, с местонахождение имот №179016 в землището на град Ветово“, публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

мар. 09

„Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе-Варна“

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе-Варна“, публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

1. Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

юни 08

Процедура по преценка необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот №078012 в землището на с. Смирненски с цел промяна предназначението на имота и изграждане на птицеферма с капацитет до 30 000 броя места за птици“

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот №078012 в землището на с. Смирненски, община Ветово с цел промяна предназначението на имота и изграждане на птицеферма с капацитет до 30 000 броя места за птици", публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

1. Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

ное. 30

Инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец и водовземане от подземни води за напояване на полски култури в имот 064005 в землището на село Писанец

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС за ново инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец и водовземане от подземни води за напояване на полски култури в имот 064005 в землището на село Писанец, община Ветово, публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

1. Информация зе преценяване необходимостта от ОВОС.

ное. 30

Инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец и водовземане от подземни води за напояване на полски култури в имот 000254 в землището на село Писанец

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС за ново инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец и водовземане от подземни води за напояване на полски култури в имот 000254 в землището на село Писанец, публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

1. Информация зе преценяване необходимостта от ОВОС.

сеп. 28

Създаване на трайни насаждения от лешници в землища от община Ветово

Информация, съгласно член 6 от Наредба за реда и условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения

Информация по чл. 10(1) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

окт. 12

„Преустройство на съществуваща сграда, използвана преди години за производствени цели, да отговаря на новите изисквания за производствени помещения за сортиране, пакетиране, замръзяване, преработка и консервиране на пресни плодове и зеленчуци“ в село Писанец, УПИ 420, кв. 29

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект "Преустройство на съществуваща сграда, използвана преди години за производствени цели, да отговаря на новите изисквания за производствени помещения за сортиране, пакетиране, замръзяване, преработка и консервиране на пресни плодове и зеленчуци" в село Писанец, УПИ 420, кв. 29,  публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

1. Информация зе преценяване необходимостта от ОВОС.

Процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект „Промяна предназначението на цех за газирани напитки, магазин и бозоварна в млекопреработвателно предприятие в УПИ I-928, кв. 70, град Ветово, Община Ветово“

Featured

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект "Промяна предназначението на цех за газирани напитки, магазин и бозоварна в млекопреработвателно предприятие в УПИ I-928, кв. 70, град Ветово, Община Ветово" публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

1. Информация зе преценяване необходимостта от ОВОС.

2. Информация за извършване на оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони.

окт. 13

Процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект „Изграждане на рибарник в село Писанец, Община Ветово“

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект "Изграждане на рибарник в село Писанец, Община Ветово" публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

1. Информация зе преценяване необходимостта от ОВОС.

2. Информация за извършване на оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони.