дек. 10

Линия за преработка на орехи в село Смерненски

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридическ лица, че в Община Ветово е постъпило уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ "ЕКО ПОЙНТ – ЕМЕЛ АХМЕДОВА", ЕИК: 201270495, село Смерненски, ул. "Г. С. Раковски" №17. Инвестиционното предложение е за "Линия за преработка на орехи". Линията ще се монтира в село Смирненски – в имот №083019 – Стопански двор, в бивш склад №01, собственост на ЕТ "Караман експорт – С. Караманов – В. Караманова". Линията е предназначена за преработка на неначупени орехи.

За да видите уведомлението и документацията към него, натиснете ТУК.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Ветово, кметство Смирненски или РИОСВ-Русе("Придунавски булевард" №20, п.к. 7000).

авг. 25

Уведомление за инвестиционно намерение в село Писанец

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридическ лица, че в Община Ветово е постъпило уведомление за инвестиционно намерение от "Еконт Експрес" ООД, със седалище и адрес на управление: град Русе, бул. Тутракан 11, ЕИК: 117047646. 

Инвестиционното предложение е за "Преустройство на съществуваща училищна сграда в център за обучение с ресторант и леглова база "Академия Еконт" с местонахождение: с. Писанец, УПИ I, , кв. 27 и изграждане на пречиствателно съоръжение за канализацията на обекта, разположена в същия парцел". Пречистените води ще се заустват в р. Бели Лом.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Ветово, кметство Писанец или РИОСВ-Русе("Придунавски булевард" №20, п.к. 7000).

„Реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на СОУ „Васил Левски“- град Ветово“

Featured

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че Община Ветово има следното инвестиционно намерение: „Реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на СОУ „Васил Левски“- град Ветово“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др.:  Целта на настоящото предложение е подобряване енергийната ефективност на съществуваща сграда на СОУ „Васил Левски“ в град Ветово.

2. Резюме на предложението: Подготвяният проект предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в съществуващата сграда на училището, както следва:

 • Топлоизолация на стени – предвижда монтаж на топлоизолационни плоскости от EPS  и XPS, защитени със шпакловка на циментова основа и полимерна мазилка.
 • Топлоизолация на покрив – полагане на минерална вата върху таванската плоча в подпокривното пространство и покритие с паропропускливо фолио. Предвижда се и полагане на нова хидроизолационна мушама с посипка върху покривната плоча.
 • Подмяна на отоплителна инсталация – монтиране на нов котел на пелети.
 • Подмяна на осветителни тела

Разработен е ТИП, който отразява препоръчаните мерки в Доклад за обследване енергийната ефективност на училището.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: Няма.

4. Местоположение на площадката:  УПИ II, кв. 75 по плана на град Ветово.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 

Питейна вода чрез обществено водоснабдяване.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:  строителни отпадъци с неопасни свойства.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин за тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност: Няма.

май 23

Уведомление за план/програма/проект

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че Община Ветово има следният/та план, програма, проект:

Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците.

 

І. Информация за възложителя:

Община Ветово

гр. Ветово, ул. Трети март №2,

Лица за връзка:

Ивелин Димитров – гл. експерт „ЕППЕ“, тел.:  0878363769, 0894691144, ivo_mail@abv.bg

Елица Дионисиева – експерт еколог – 0886445581

ІІ. Обща информация за предложените план, програма и проект:

а) Основание за изготвяне на плана, програмата и проекта – нормативен или административен акт:

чл. 79 от ЗООС

чл. 52 от ЗУО

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана, програмата и проекта;

Периодът за действие на програмите е 2014 – 2020 г.

в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

Териториалният обхват е общински. Планирането обхваща територията на община Ветово.

д) Основни цели и предмет на плана, програмата и проекта;

Основните цели на ПООС

 1. Подобряване качеството на атмосферния въздух.
 2. Създаване на условия и въвеждане на газификация в общинските сгради.
 3. Подобряване състоянието на коритото на реката.
 4. Подобряване на качеството на уличната и пътната инфраструктура.
 5. По-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината.
 6. Подобряване продуктивността на почвите
 7. Увеличаване на обработваемите земи и използването на органична тор и компост  – въвеждане на екологично земеделие.
 8. Получаване на финансиране за изготвените проекти.
 9. Изграждане на водопроводната и канализационната система.
 10. Работа с общиствеността и финансови стимули.
 11. Повишаване на административния капацитет по отношение управлението на околната среда.

Основни цели на ПУО

Целта на настоящата програма е да даде ясна представа за състоянието на околната среда по компонент отпадъци, във всичките му разновидности, да направи анализ и да очертае бъдещото развитие на общината в тази насока, като разгледа предложения за различни сценарии за решаване на проблемите в сектора.

Тази цел очертава обхвата на Програмата, а именно:

·   описание на съществуващото състояние, събиране и обобщаване на наличните данни за отпадъците по видове

·   анализ на състоянието с регистриране на задълженията на общинската адмистрация, произтичащи от националните и международни ангажименти на страната

·   отчитане на приоритетите

·   предложения за решаване на нерешени проблеми

·   икономическа обосновка

·   план за действие

С оглед прилагане на необходимите мерки по управление на отпадъците на регионално ниво и настъпилите промени в националното законодателство, настоящата Програма е насочена основно към:

– Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците – препоръки за облагане с такса според количеството на образуваните отпадъци

– Увеличаване на количествата оползотворени и рециклирани отпадъци – предприемане на мерки за въвеждане на разделно събиране на: екологичното съзнание на купувачите и др.;

§  Строителни отпадъци

§  Рециклируеми отпадъци;

§  Биоразградими отпадъци, предназначени за депониране;

§  Биоотпадъци

§  Опасни отпадъци от домакинствата;

§  Едрогабаритни отпадъци.

– Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на смесени отпадъци

– Подобряване на екологосъобразното третиране на отпадъците – експлоатация на регионалните съоръжения за третиране на отпадъците съвместно от всички общини в региона:

– Изграждане на съоръжение за сепариране по материали;

– Изграждане на съоръжение за компостиране.

– Намаляване на риска от стари замърсявания – закриване и следексплоатационен мониторинг на съществуващото общинско депо, както и закриване на нерегламентираните сметища;

– Подобрена правна регулация на дейностите по управление на отпадъците и укрепване на административния капацитет на общинската администрация;

– Мерки, свързани с повишаване на общественото съзнание и екологична култура на населението, както и стимулиране на участието му в системите за разделно събиране на отпадъците.

е) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата или проект:  Програмите се изготвят на един етап.

ІІІ. Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана, програмата и проекта.

Общински съвет Ветово, Общинска администрация-Ветово.