Реконструкция и рехабилитация на части от вътрешните водоснабдителни системи на град Сеново и село Писанец

Featured

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От Община Ветово, ЕИК: 000530504

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: 7080 Ветово, ул. Трети март №2.

Управител или изп. директор на фирмата-възложител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово.

Лице за контакти: Ивелин Димитров – директор на дирекция „Специализирана администрация“.

Телефон за контакт, факс, е-mail: 0894691144; vetovo@abv.bg

Уважаеми съграждани,

Уведомявам Ви, че Община Ветово има следното инвестиционно предложение:

Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в селските райони със следните подобекти:

                          1. Подобект: “Реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водоснабдителна система и съоръжения на гр. Сеново”;

                                2. Подобект: “Реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водоснабдителна система и съоръжения на село Писанец”.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др.:  С реализацията на проекта ще се подобри достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура, ще се осигури високо качество и ниво на водоснабдителните услуги в населените места, включени в проектното предложение; ще се изпълнят изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и като цяло ще се подобри качеството на живот в населените места. Конкретни цели са: предоставяне на водоснабдителни услуги, съгласно утвърдените стандарти и директиви; осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването; оптимизиране на разходите за експлоатация и поддръжка на водоснабдителните системи.

2. Резюме на предложението: Проектът предвижда реконструкция  и рехабилитация на водопроводните мрежи в:

– град Сеново – с дължина 21 км.

– село Писанец – с дължина 17 км.

Включва следните дейности:

 • Земно-изкопни работи(разваляне на настилка, изкопи и др.)
 • Водопроводни дейности(доставка на тръби с различен диаметър и други водопроводни материали; подготовка и полагане на тръби; изпитване и дезинфекция);
 • Насипни работи(засипване на изкопи, уплътняване);
 • Възстановителни дейности(възстановяване на настилка и тротоари);

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: Няма.

4. Местоположение на площадката:

4.1. Улици в с. Писанец:

4.2. Улици в град Сеново:

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 

Ще бъдат използвани предимно готови строителни материали – водопроводни, асфалт, тротоарни плочи.

Питейна вода за нуждите на работниците по време на строително-монтажните работи.

Питейна вода от общественото водоснабдяване по време на експлоатацията на новите водопроводни мрежи – съобразно нуждите на населението, при намалени водни загуби.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Няма.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

– минимални количества смесен битов отпадък, генериран от работниците на обектите по време на ремонтните работи, които ще се обслужат от системата за сметосъбиране на територията на населените места.

8. Отпадъчни води(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Отпадъчни води, съобразно усреднените норми и показатели валидни във ВиК сектора, зауствани в масово използваните от местното население изгребни ями, поради липсата на изградена канализация.

„Рехабилитация и реконструкция на общински улици в село Смирненски и град Глоджево, община Ветово, област Русе“

Featured

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 

От Община Ветово, ЕИК: 000530504

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: 7080 Ветово, ул. Трети март №2.

Управител или изп. директор на фирмата-възложител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово.

Лице за контакти: Ивелин Димитров – директор на дирекция „Специализирана администрация“.

Телефон за контакт, факс, е-mail: 0894691144; vetovo@abv.bg

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че Община Ветово има следното инвестиционно предложение:

„Рехабилитация и реконструкция на общински улици в село Смирненски и град Глоджево, община Ветово, област Русе“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др.:  Въз основа на утвърдена програма за проучване и проектиране на уличната мрежа в населените места на територията на община Ветово е възложено изготвянето на технически проект, който предвижда рехабилитация и реконструкция на участъци от уличната мрежа на град Глоджево и село Смирненски.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на улиците.

2. Резюме на предложението: Подготвяният проект предвижда рехабилитация и реконструкция на части от уличната мрежа в населените места град Глоджево и село Смирненски. Улиците са предвидени за цялостна реконструкция поради ниска носимоспособност и със следната конструкция :

Плътен асфалтобетон тип, с Епл = 1200 Мра и дебелина 4 cm.

Неплътен асфалтобетон ( биндер ), с Еб = 1000 Мра, 4 cm.

Трошен камък (d>60) E = 400 Мра, дебелина 40 cm;

Предвиждат се следните видове работи: фрезоване на стар асфалт, полагане на нов асфалт, подмяна на бордюри, профилиране, работи по кръстовища, вертикална планировка и отводняване, решения за достъпна среда, маркировка и сигнализация, осветление и широколентов интернет.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: Няма.

4. Местоположение на площадката:

4.1. Улици в с. Смирненски – обща дължина на ремонтираните улици 2389 метра:

ул. ”Любен Каравелов”(452 м. – от ОТ 73 до ОТ 105);

– ул. ” Г. С. Раковски”(117,5 м. – от ОТ 105 до ОТ 109);

– ул. ”Кирил и Методий”- южна част(375 м. – от ОТ110 до ОТ 119);

– ул. ”Филип Тотю”(186 м. – от ОТ 120 до ОТ 141);

– ул. ”Захари Стоянов”(242 м. – от ОТ 106 до ОТ 141);

– ул. ”Средна гора”(175 м. – от ОТ 38 до ОТ 48);

– ул. ”Стара планина”(96 м. – от ОТ 18 до ОТ 19);

– ул. ”Оборище”(127 м. – от ОТ 14 до ОТ 23);

– ул. ”Шабла”(141 м. – от ОТ 214 до ОТ 216);

– ул. ”Бели Лом”(двете отклонения – 71,3 м.+79,4 м. – от ОТ 201 до ОТ 219);

– ул. ”Бели Лом”(211,8 м. – от ОТ194 до ОТ 202);

– ул. „Гоце Делев“(153,3 м. – от ОТ206 до ОТ 247)

– ул. ”Околчица”(414 м. – от ОТ 114  до ОТ 120).

4.2. Улици в град Глоджево – обща дължина на ремонтираните улици 2218 метра:

ул. „Кирил и Методий“(585 м. – от ОТ 14 до ОТ 286);

– ул. „Христо Ботев“(162 м. – от ОТ 71 до ОТ 81);

– ул. „Опълченска“(125 м. – от ОТ 80 до ОТ 82);

– ул. „Цар Калоян“(136 м. – от ОТ 82 до ОТ 174)

– ул. „Марица“(260 м. – от ОТ 148 до ОТ 152)

– ул. „Стефан Караджа“(409 м. – от ОТ 44 до ОТ 118)

– ул. „Ст Иванов“(131 м. – от ОТ 47 до ОТ 48)

– ул. „Йордан Чобанов“(220 м. от ОТ 289 до ОТ 295)

– ул. „Ивайло“(190 м. – от ОТ 262 до ОТ 268).

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 

Ще бъдат използвани предимно готови строителни материали – асфалт, бордюри и др.

Природни ресурси в първичен вид, които ще бъдат необходими при строително-монтажните работи – инертни материали – пясък, чакъл и вода за приготвяне на бетонови смеси.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Няма.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

– строителни отпадъци с неопасни свойства – предвижда се тяхното оползотворяване в обратни насипи;

– минимални количества смесен битов отпадък, генериран от работниците на обектите по време на ремонтните работи, които ще се обслужат от системата за сметосъбиране на територията на населените места.

8. Отпадъчни води(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Няма.

дек. 10

Линия за преработка на орехи в село Смерненски

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридическ лица, че в Община Ветово е постъпило уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ "ЕКО ПОЙНТ – ЕМЕЛ АХМЕДОВА", ЕИК: 201270495, село Смерненски, ул. "Г. С. Раковски" №17. Инвестиционното предложение е за "Линия за преработка на орехи". Линията ще се монтира в село Смирненски – в имот №083019 – Стопански двор, в бивш склад №01, собственост на ЕТ "Караман експорт – С. Караманов – В. Караманова". Линията е предназначена за преработка на неначупени орехи.

За да видите уведомлението и документацията към него, натиснете ТУК.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Ветово, кметство Смирненски или РИОСВ-Русе("Придунавски булевард" №20, п.к. 7000).

авг. 25

Уведомление за инвестиционно намерение в село Писанец

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридическ лица, че в Община Ветово е постъпило уведомление за инвестиционно намерение от "Еконт Експрес" ООД, със седалище и адрес на управление: град Русе, бул. Тутракан 11, ЕИК: 117047646. 

Инвестиционното предложение е за "Преустройство на съществуваща училищна сграда в център за обучение с ресторант и леглова база "Академия Еконт" с местонахождение: с. Писанец, УПИ I, , кв. 27 и изграждане на пречиствателно съоръжение за канализацията на обекта, разположена в същия парцел". Пречистените води ще се заустват в р. Бели Лом.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Ветово, кметство Писанец или РИОСВ-Русе("Придунавски булевард" №20, п.к. 7000).

„Реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на СОУ „Васил Левски“- град Ветово“

Featured

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че Община Ветово има следното инвестиционно намерение: „Реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на СОУ „Васил Левски“- град Ветово“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др.:  Целта на настоящото предложение е подобряване енергийната ефективност на съществуваща сграда на СОУ „Васил Левски“ в град Ветово.

2. Резюме на предложението: Подготвяният проект предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в съществуващата сграда на училището, както следва:

 • Топлоизолация на стени – предвижда монтаж на топлоизолационни плоскости от EPS  и XPS, защитени със шпакловка на циментова основа и полимерна мазилка.
 • Топлоизолация на покрив – полагане на минерална вата върху таванската плоча в подпокривното пространство и покритие с паропропускливо фолио. Предвижда се и полагане на нова хидроизолационна мушама с посипка върху покривната плоча.
 • Подмяна на отоплителна инсталация – монтиране на нов котел на пелети.
 • Подмяна на осветителни тела

Разработен е ТИП, който отразява препоръчаните мерки в Доклад за обследване енергийната ефективност на училището.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: Няма.

4. Местоположение на площадката:  УПИ II, кв. 75 по плана на град Ветово.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 

Питейна вода чрез обществено водоснабдяване.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:  строителни отпадъци с неопасни свойства.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин за тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност: Няма.

май 23

Уведомление за план/програма/проект

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че Община Ветово има следният/та план, програма, проект:

Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците.

 

І. Информация за възложителя:

Община Ветово

гр. Ветово, ул. Трети март №2,

Лица за връзка:

Ивелин Димитров – гл. експерт „ЕППЕ“, тел.:  0878363769, 0894691144, ivo_mail@abv.bg

Елица Дионисиева – експерт еколог – 0886445581

ІІ. Обща информация за предложените план, програма и проект:

а) Основание за изготвяне на плана, програмата и проекта – нормативен или административен акт:

чл. 79 от ЗООС

чл. 52 от ЗУО

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана, програмата и проекта;

Периодът за действие на програмите е 2014 – 2020 г.

в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

Териториалният обхват е общински. Планирането обхваща територията на община Ветово.

д) Основни цели и предмет на плана, програмата и проекта;

Основните цели на ПООС

 1. Подобряване качеството на атмосферния въздух.
 2. Създаване на условия и въвеждане на газификация в общинските сгради.
 3. Подобряване състоянието на коритото на реката.
 4. Подобряване на качеството на уличната и пътната инфраструктура.
 5. По-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината.
 6. Подобряване продуктивността на почвите
 7. Увеличаване на обработваемите земи и използването на органична тор и компост  – въвеждане на екологично земеделие.
 8. Получаване на финансиране за изготвените проекти.
 9. Изграждане на водопроводната и канализационната система.
 10. Работа с общиствеността и финансови стимули.
 11. Повишаване на административния капацитет по отношение управлението на околната среда.

Основни цели на ПУО

Целта на настоящата програма е да даде ясна представа за състоянието на околната среда по компонент отпадъци, във всичките му разновидности, да направи анализ и да очертае бъдещото развитие на общината в тази насока, като разгледа предложения за различни сценарии за решаване на проблемите в сектора.

Тази цел очертава обхвата на Програмата, а именно:

·   описание на съществуващото състояние, събиране и обобщаване на наличните данни за отпадъците по видове

·   анализ на състоянието с регистриране на задълженията на общинската адмистрация, произтичащи от националните и международни ангажименти на страната

·   отчитане на приоритетите

·   предложения за решаване на нерешени проблеми

·   икономическа обосновка

·   план за действие

С оглед прилагане на необходимите мерки по управление на отпадъците на регионално ниво и настъпилите промени в националното законодателство, настоящата Програма е насочена основно към:

– Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците – препоръки за облагане с такса според количеството на образуваните отпадъци

– Увеличаване на количествата оползотворени и рециклирани отпадъци – предприемане на мерки за въвеждане на разделно събиране на: екологичното съзнание на купувачите и др.;

§  Строителни отпадъци

§  Рециклируеми отпадъци;

§  Биоразградими отпадъци, предназначени за депониране;

§  Биоотпадъци

§  Опасни отпадъци от домакинствата;

§  Едрогабаритни отпадъци.

– Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на смесени отпадъци

– Подобряване на екологосъобразното третиране на отпадъците – експлоатация на регионалните съоръжения за третиране на отпадъците съвместно от всички общини в региона:

– Изграждане на съоръжение за сепариране по материали;

– Изграждане на съоръжение за компостиране.

– Намаляване на риска от стари замърсявания – закриване и следексплоатационен мониторинг на съществуващото общинско депо, както и закриване на нерегламентираните сметища;

– Подобрена правна регулация на дейностите по управление на отпадъците и укрепване на административния капацитет на общинската администрация;

– Мерки, свързани с повишаване на общественото съзнание и екологична култура на населението, както и стимулиране на участието му в системите за разделно събиране на отпадъците.

е) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата или проект:  Програмите се изготвят на един етап.

ІІІ. Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана, програмата и проекта.

Общински съвет Ветово, Общинска администрация-Ветово.