ян. 02

Протокол №20/07.12.2018 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 07.12.2018 г. година двадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

протокол №20 на РСУО от 07.12.2018 г.

юни 29

Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Ветово за периода 2018-2020 г.

На основание чл. 52, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците община Ветово е длъжна да осигури обществен достъп до ПРОЕКТ на Програма за управление на отпадъците 2018 -2020 г. В тази връзка публикуваме Програмата за управление на отпадъците на община Ветово с период на действие 2018-2020 година на интернет страницата на Общината – меню „Околна среда“,подменю „Управление на отпадъците“.
Програмата е разработена в съответствие с чл. 52 на Закона за управление на отпадъците и е изготвена на базата „Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците“, утвърдени със Заповед № АД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. Периода на нейното действие съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Програмата е в съответствие с този План.
Чрез изпълнение на настоящата програма община Ветово ще подобри управлението на потоците отпадъци на територията си в съответствие с общоевропейската йерархия на управлението на отпадъците.
Очакваме Вашите мнения и предложения до 30.07.2018 г. на адрес:
гр. Ветово, ул. Трети март №2, ново крило, етаж 2, ст. 4
Ивелин Димитров – директор на дирекция „Специализирана администрация“ и
Айлин Янъкова – ст. експерт „Екология“,
тел. 081612253, 0894691144

ПЛАНИРАМЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ГРАД ВЕТОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ.

КОНКРЕТНАТА ДАТА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА НА ПО-КЪСЕН ЕТАП.

ПРОЕКТ НА ПУО 2018-2020 и ПРИЛОЖЕНИЯ

апр. 18

Протокол №18/13.04.2018 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 13.04.2018 г. година осемнадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

Протокол №18 от 13.04.2018 г.

дек. 22

Протокол №17/30.11.2017 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 30.11.2017 година седемнадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

Протокол №17 от 30.11.2017 г.

ЗАБРАНЕНО Е ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ НА МЕСТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА СЪДОВЕ

Featured

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО,

Уведомяваме Ви, че е забранено изхвърлянето на отпадъци на места, различни от предвидените за целта съдове. Забранено е изхвърлянето на отпадъци на територията на цялата община. Моля, използвайте само предвидените за целта съдове!

Всички нарушители ще бъдат санкционирани, като глобите варират от 300 до 1000 лева за физически лица и от 1400 до 4000 лева за юридическите лица!!!

май 05

Протокол №16/27.04.2017 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 27.04.2017 година шестнадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

Протокол №16 от 27.04.2017 г.

февр. 24

Протокол №15/27.12.2016 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 27.12.2016 година петнадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

Протокол №15 от 27.12.2016 г.

авг. 05

Протокол №14/26.07.2016 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 26.07.2016 година четиринадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

ПРОТОКОЛ №14/26.07.2016

февр. 01

Протокол №13/15.01.2016 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 15.01.2016 година тринадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

Протокол 13/15.01.2016 г.

ян. 12

Протокол от 12-то заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе(РСУОРР)

Във връзка с проведено на 08.12.2015 година дванадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

Протокол 12/08.12.2015 г.

Протокол от 10-то заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе(РСУОРР)

Featured

Във връзка с проведено на 21.10.2014 година десето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него, както следва:

Протокол №10

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 5.1

май 16

Девето заседание на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР)

На 15.04.2014 г. се проведе деветото заседание  на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР).

ИЗТЕГЛИ ПРОТОКОЛ №9

Деветото заседание се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан – част от регионалната система за управление на отпадъците на територията на регион Русе, и контрол върху дейността на избрания оператор:

a.       Количества отпадъци, депонирани на Регионално депо – Русе за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.;

b.      Размер на събраните за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. отчисления по чл. 60 и чл. 64 ЗУО;

c.       Проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители за изпълнение на строително-монтажните работи, строителния надзор и инвеститорския контрол и авторския надзор при изграждането на обект „Рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – Русе“.

Точка 2. Определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структура и развитие на регионалната система за управление на отпадъци. Запознаване на членовете на регионалното сдружение с предварителния договор, сключен с „Топлофикация Русе” ЕАД, за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху имот собственост на Община Русе за изграждане на инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им за регион Русе.

Точка 3. Разпределение на задълженията между отделните общини, членове на РСУОРР, за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Точка 4. Други.

По точка първа: Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан – част от регионалната система за управление на отпадъците на територията на регион Русе, и контрол върху дейността на избрания оператор:

a.       Количества отпадъци, депонирани на Регионално депо – Русе за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.;

b.      Размер на събраните за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. отчисления по чл. 60 и чл. 64 ЗУО;

c.       Проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители за изпълнение на строително-монтажните работи, строителния надзор и инвеститорския контрол и авторския надзор при изграждането на обект „Рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – Русе“.

 

Общото събрание единодушно с четири гласа „ЗА” прие следното

РЕШЕНИЕ №1:

Приема за сведение представения отчет за дейността на Регионално депоРусе за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. и проведените процедури по реда на Закона за обществените поръчки за изпълнение на обект „Рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – Русе“.

 

По точка втора: Определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структура и развитие на регионалната система за управление на отпадъци. Запознаване на членовете на регионалното сдружение с предварителния договор, сключен с „Топлофикация Русе” ЕАД, за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху имот собственост на Община Русе за изграждане на инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им за регион Русе.

Общото събрание единодушно с четири гласа „ЗА” прие следното

 

РЕШЕНИЕ №2:

Приема за сведение представената информация за сключения с „Топлофикация Русе“ ЕАД предварителен договор за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху имот собственост на Община Русе за изграждане на инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им за регион Русе.

 

По точка трета: Разпределение на задълженията между отделните общини, членове на РСУОРР, за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

 

Общото събрание единодушно с четири гласа „ЗА”, прие следното

 

РЕШЕНИЕ №3:

1.    Да се предприемат действия за извършването на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на всяка от общините, членове на РСУОРР, с цел последващо разпределение на задълженията за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци.

2.     Възлага на Кмета на Община Русе да проучи възможността за извършването на морфологичния анализ по т. 1 от един изпълнител и да уведоми кметовете на Общини Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан за извършеното проучване.

 

По точка четвърта: Други.

 

Общото събрание единодушно с четири гласа „ЗА”, прие следното

РЕШЕНИЕ №4:

            1. Изменя Решение №3 по Протокол №1/16.08.2010 г. на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе, както следва:

            – в т. 1 заменя лицата Виолета Василева – директор на дирекция „Екология и транспорт“ и Георги Игнатов – старши инспектор, отдел „Екология“, съответно с лицата Синан Мехмед – началник на отдел „Екология“ и Галина Николова – старши инспектор, отдел „Екология“.

            2. Г-н Георги Миланов – Кмет на Община Иваново да определи служител от Община Иваново, който да подпомага и осигурява дейността на РСУОРР.