окт. 10

ЗАБРАНЕНО Е ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ НА МЕСТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА СЪДОВЕ

ЗАБРАНЕНО Е ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ НА МЕСТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА СЪДОВЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО,

Уведомяваме Ви, че е забранено изхвърлянето на отпадъци на места, различни от предвидените за целта съдове. Забранено е изхвърлянето на отпадъци на територията на цялата община. Моля, използвайте само предвидените за целта съдове!

Всички нарушители ще бъдат санкционирани, като глобите варират от 300 до 1000 лева за физически лица и от 1400 до 4000 лева за юридическите лица!!!

Съгласно чл. 133, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците за нерегламентирано изгаряне или друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъци  физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 5000 лв. На основание чл. 134 от същия закон едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10 000 до 50 000 лв. за изгаряне на опасни отпадъци. При повторно нарушение, предвидените наказания са в двоен размер.

авг. 19

Строителни отпадъци

Контейнери за строителни отпадъци

На територията на Общината са поставени 6 броя контейнери тип „гондола“ за строителни отпадъци:

град Ветово, ул. „Трети март“ №2

град Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №32

град Сеново, ул. „Александър Стамболийски“ №70

село Смирненски, ул. „Преслав“ №5

село Писанец, ул. „Трети март“ №59

село Кривня, ул. „Александър Стамболийски“ №44

Изхвърлянето на строителния отпадък в контейнерите е абсолютно безплатно!

Отпадъци, които могат да бъдат изхвърлени в контейнерите за строителни отпадъци са следните: бетон, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочи и керамични изделия, дървесина, смеси от отпадъци от строителство и събаряне, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочи и керамични изделия не съдържащи опасни вещества.

февр. 07

Разделно събиране на отпадъци от опаковки

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Общинска администрация град Ветово Ви уведомява, че  на територията на нашата община, съвместно с организация по оползотворяване „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД са разположени нови контейнери за разделно събиране на отпадъците от опаковки, тип „иглу”. Поставени са нови трицветни контейнери на ключови места в град Ветово, град Глоджево и село Смирненски. 

 

 

Зеленият контейнер е за стъклени отпадъци от опаковки и в него имате възможност да изхвърляте всякакви видове стъклени буркани и бутилки.

 

 

 

Жълтият контейнер е за събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки.

 

 

 

 

 Синият контейнер е за събиране на хартиени и картонени отпадъци от опаковки.

 

 

 

Контейнерите са разположени в централната градска част, около търговски обекти, обществени сгради, училища.

 • На територията на град Ветово са разположени 33 броя цветни контейнери в 11 точки.
 • На територията на град Глоджево са разположени 24 броя цветни контейнери в 8 точки.
 • На територията на село Смирненски са разположени 18 броя цветни контейнери в 6 точки.

Обръщаме внимание, че трябва предварително кашоните да бъдат сгънати, а пластмасовите бутилки – смачкани, с цел намаляване на обема им.

Общинска администрация град Ветово, призовава всички граждани на общината да подходят отговорно към екологосъобразната система за разделно събиране, като поставяте отпадъците си в съдовете, а не около тях, да използвате цветните контейнери по предназначение и да не изхвърляте в тях битови отпадъци, прозрачно стъкло, силно замърсени и опасни отпадъци, които могат да предизвикат запалването им. Убедени сме, че с общи усилия можем да спестим природни суровини и енергия и да направим нашите населени места по-чисти и красиви.

Всеки гражданин се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.,  ако изхвърля отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за битови отпадъци, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на отпадъци. Или изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране.

 

Да популяризираме разделното събиране на отпадъци от опаковки сред децата:

http://www.ecopack.bg/kids/

ян. 21

ИНФОРМАЦИЯ за обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците

Кметът на Община Ветово организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Предоставям съответната информация по чл. 19, ал. 3 от ЗУО, както следва:

 • по чл.19, ал.3, т.1 от ЗУО относно: осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

В Община Ветово е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места в общината. За нуждите на населението са осигурени 808 бр. контейнери тип „бобър” с обем 1100 л.

 • по чл.19, ал.3, т.2 от ЗУО относно: събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

Община Ветово има сключен Договор за обществена поръчка №001/11.05.2016 г. с „ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови от населените места на територията на община Ветово“.

Ежегодно до края на месец октомври със Заповед на Кмета на Община Ветово се определят районите на организираното сметосъбиране и честотата на сметоизвозване.

 • по чл.19, ал.3, т.3 от ЗУО относно: почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

Почистването на уличните платна, площади, паркове и други територии от населените места на територията на община Ветово се извършва редовно от лица по проекти за временна заетост и социално подпомагане. Почистването на тези територии се състои в метене, почистването им от тревни маси и събиране на отпадъците от улиците, тротоарите, парковете и градините, най-вече в централните части на населените места. Косенето на зелените площи се извършва около 4 пъти годишно.

 • по чл.19, ал.3, т.4 от ЗУО относно: избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;

На територията на Община Ветово съществуват две закрити сметища. На територията на Община Ветово няма функциониращи депа, инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци.

 • по чл.19, ал.3, т.5 ЗУО относно: организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община;

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от премахването на строежите се извършват от възложителя на строежа или от собственика на строителните отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията по чл. 35, въз основа на писмен договор.

За строителните отпадъци от ремонтни дейности, генерирани от домакинствата на територията на Община Ветово са поставени 6 броя контейнери за строителни отпадъци, които се обслужват от „F.C.C България“. Изхвърлянто на сроителни отпадъци от домакинствата в тях е абсолютно безплатно.

 • по чл.19, ал.3 , т. 6 от ЗУО относно: разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината;

Община Ветово има сключен договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД от 29.11.2018 г.

 • по чл.19, ал.3, т. 7 от ЗУО относно: организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;

Община Ветово има сключени договори с организации по оползотворяване на излезли от употреба гуми – „Трансинс авторециклиращ консорциум“АД, по оползотворяване и  обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори –  „Трансинс батерии“ ООД, за оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване с „Трансинс технорециклираща компания“ АД, за оползотворяване на излязло от употреба моторни превозни средства с „АУТОРЕК“ АД.

Във всяко едно населено място има раздадени съдове за събиране на НУБА, като общият им брой е 17. Съгласно договорите с организациите за разделно събиране на ИУЕЕО, ИУГ и ИУМПС събирането и извозването им се извършва кампанийно, като кампанията се обявява на сайта на община Ветово.

 • по чл.19, ал.3, т.8 от ЗУО относно: изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 на общото събрание на регионалните сдружения по чл. 24, ал.1 и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;

На 16 август 2010 г. в регион Русе е създадено регионално сдружение за управление на отпадъците на следните общини Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Общото събрание на РСУО за регион Русе се свиква, провежда и взема решения съобразно изискванията на чл. 25 и чл.26 от ЗУО.

 • по чл.19, ал.3, т. 9 от ЗУО относно: организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

На територията на общината няма площадки за разделно събиране на опасни битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане с опазване живота и здравето на хората и на околната среда отпадъци.

 • по чл.19, ал.3, т. 10 от ЗУО относно: разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;

На територията на Община Ветово няма система за разделно събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци.

 • по чл.19, ал.3, т. 11 от ЗУО относно: осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;

Общината няма задължение за изграждане на площадки за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, ч т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита, от ремонта дейност на домакинствата и др., тъй като няма населени места с население над 10 000 жители.

На територията на Община Ветово няма площадки за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло.

 • по чл.19, ал.3, т. 12 от ЗУО относно: почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12;

Общината отговаря за почистването от отпадъци от общинските пътища, земното платно, пътните съоръжения, обслужващи зони и крайпътните обслужващи комплекси, като е осигурила съдове за събиране на отпадъците.

 • по чл.19, ал.3, т. 13 от ЗУО относно: осигуряването на информация на обществеността по т. 1 – 12, 14 и 15 чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;

Информация на обществеността по т. 1 – 12, 14 и 15 от ЗУО е обявена на интернет страница на Община Ветово – http://www.vetovo.bg/.

 • по чл.19, ал.3, т. 14 от ЗУО относно: поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;

На територията на Община Ветово няма площадки за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло.

 • по чл.19, ал.3, т. 15 от ЗУО относно: предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им;

На територията на Община Ветово е забранено нерегламентираното изхвърляне, изгарянето или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците. Поставят се забранителни табели и се извършват периодични проверки.

Контролът върху нерегламентираното обезвреждане на отпадъци се осъществява от упълномощени длъжностни лица и кметовете на населените места.

ян. 02

Протокол №20/07.12.2018 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 07.12.2018 г. година двадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

протокол №20 на РСУО от 07.12.2018 г.

окт. 16

Заповед за граници на райони и честота на сметосъбиране и сметоизвозване за 2019 година

 

З А П О В Е Д

№458

гр. Ветово, 16.10.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М :

І. Определям границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Ветово за 2019 г., както следва:

 1. За територията на град Ветово – всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място
 2. За територията на град Глоджево – всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място
 3. За територията на град Сеново – всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място
 4. За територията на село Смирненски – всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място
 5. За територията на село Кривня – всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място
 6. За територията на село Писанец – всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място
 7. Определям честота на сметосъбиране и сметоизвозване за определените по т. I райони във всички населени места на територията на община Ветово – 4 /четири/ пъти месечно.

III. Определям границите на районите, в които се предоставя услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, както следва:

 1. За територията на град Ветово – всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място
 2. За територията на град Глоджево – всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място
 3. За територията на град Сеново – всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място
 4. За територията на село Смирненски – всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място
 5. За територията на село Кривня – всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място
 6. За територията на село Писанец – всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място

ІІ. Задължавам управителя на фирма „Еф Си Си България” ЕООД, извършваща събиране и транспортиране на битови отпадъци да спазва утвърдения график. Кметовете на населените места в Община Ветово да следят за спазването на същия.

Препис от настоящата Заповед да се изпрати на служителите в отдел „Местни данъци и такси” и до Кметове в населените места за сведение и изпълнение.

Заповедта да се обяви на населението на Общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Исмаил Селим – зам.-кмет на Община Ветово.

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Ветово

юни 29

Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Ветово за периода 2018-2020 г.

На основание чл. 52, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците община Ветово е длъжна да осигури обществен достъп до ПРОЕКТ на Програма за управление на отпадъците 2018 -2020 г. В тази връзка публикуваме Програмата за управление на отпадъците на община Ветово с период на действие 2018-2020 година на интернет страницата на Общината – меню „Околна среда“,подменю „Управление на отпадъците“.
Програмата е разработена в съответствие с чл. 52 на Закона за управление на отпадъците и е изготвена на базата „Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците“, утвърдени със Заповед № АД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. Периода на нейното действие съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Програмата е в съответствие с този План.
Чрез изпълнение на настоящата програма община Ветово ще подобри управлението на потоците отпадъци на територията си в съответствие с общоевропейската йерархия на управлението на отпадъците.
Очакваме Вашите мнения и предложения до 30.07.2018 г. на адрес:
гр. Ветово, ул. Трети март №2, ново крило, етаж 2, ст. 4
Ивелин Димитров – директор на дирекция „Специализирана администрация“ и
Айлин Янъкова – ст. експерт „Екология“,
тел. 081612253, 0894691144

ПЛАНИРАМЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ГРАД ВЕТОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ.

КОНКРЕТНАТА ДАТА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА НА ПО-КЪСЕН ЕТАП.

ПРОЕКТ НА ПУО 2018-2020 и ПРИЛОЖЕНИЯ

апр. 18

Протокол №18/13.04.2018 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 13.04.2018 г. година осемнадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

Протокол №18 от 13.04.2018 г.

дек. 22

Протокол №17/30.11.2017 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 30.11.2017 година седемнадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

Протокол №17 от 30.11.2017 г.

ЗАБРАНЕНО Е ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ НА МЕСТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА СЪДОВЕ

Featured

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО,

Уведомяваме Ви, че е забранено изхвърлянето на отпадъци на места, различни от предвидените за целта съдове. Забранено е изхвърлянето на отпадъци на територията на цялата община. Моля, използвайте само предвидените за целта съдове!

Всички нарушители ще бъдат санкционирани, като глобите варират от 300 до 1000 лева за физически лица и от 1400 до 4000 лева за юридическите лица!!!

май 05

Протокол №16/27.04.2017 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 27.04.2017 година шестнадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

Протокол №16 от 27.04.2017 г.

февр. 24

Протокол №15/27.12.2016 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 27.12.2016 година петнадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

Протокол №15 от 27.12.2016 г.