дек. 16

Покана за участие в кръгла маса по проект „Заедно за „зелено“ бъдеще“

Уважаеми дами и господа,
На 19.12.2013 г., в Посетителски културно-информационен център – с. Писанец, община Ветово, ще се проведе кръгла маса по проект "Заедно за "зелено" бъдеще", изпълняван от Община Ветово по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.
Цел на кръглата маса е представяне и обсъждане на резултати от изпълнението на проектна Дейност 2 "Проучване на съществуващото положение относно квалификацията и нуждите от обучение на целевата група".

Партньор по проекта е Nordic Folkecenter(Кралство Дания) – неправителствена организация с богат дългогодишен опит в сферата на възобновяемите енергийни източници.
Повече информация за проекта може да получите от кратка презентация в специализирана секция на сайта на Община Ветово.

Целеви групи по проекта са:

1. Служители на общинската администрация, пряко ангажирани с приложението на принципите на "зелена" икономика;

2. Служители в различни промишлени предприятия, опериращи на територията на общината и пряко ангажирани с приложението на принципите на "зелена" икономика;

3. Служители и собственици на малки туристически обекти и представители на дребния бизнес на територията на общината, които имат икономически интерес предимно от повишаване на енергийната ефективност и приложение на ВЕИ, като част от принципите на "зелената" икономика

Ако Вие попадате в така определените целеви групи, най-любезно ви каним на предстоящото събитие, за да се запознаете с основните цели на проекта и заедно да намерим най-верния път за тяхната реализация.

За да видите поканата и дневния ред, моля кликнете ТУК.

С уважение,

Ивелин Димитров
Ръководител на проекта
Община Ветово
мобилен телефон: 0878363769

дек. 06

Съобщение на Общински съвет-Ветово за отмяна на разпоредбата на чл. 20, ал. 1, точка 2 от Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово.

СЪОБЩЕНИЕ!

Влязло в сила Решение на Административен съд – Русе.

ное. 18

Съобщение

На 20.11.2013г. от 10:00 часа, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за ЦДГ, училища,  млечни кухни и социални патронажи  на територията на Община Ветово"

ное. 14

Съобщение

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, придружен с предложение за приемане на наредбата. Вносител на предложението е Исмаил Джеват Селим – Заместник-кмет на Община Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 28.11.2013 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общинска администрация – Ветово или в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: vetovo@abv.bg; obs_vetovo@abv.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Предложение за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Предложение

Мотиви

Проект

окт. 31

Проект „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник”

По Проект „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник” в Община Ветово   се обслужват 89 нуждаещи се хора с уврежданания от 42 Домашни санитари, които са назначени на трудов договор. Предоставянето на социалната услуга ще продължи до 30.04.2014 г. С реализацията на проекта се създава заетост на безработни лица в общината и се  подобрява качеството на живот на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

окт. 25

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет – Ветово, 25.10.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО СЪОБЩАВА, ЧЕ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ С РЕШЕНИЕ № 24 / 20.09.2013 ГОДИНА, ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 194 / 2013 ГОДИНА ОТМЕНИ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 19 ОТ НАРЕДБА № 8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 457 ПО ПРОТОКОЛ № 34 ОТ 29.01.2003 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО. РЕШЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД РУСЕ Е ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 12.10.2013 ГОДИНА.

РЕШЕНИЕ № 24 / 20.09.2013 ГОДИНА ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 194 / 2013 ГОДИНА ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ Е ПУБЛИКУВАНО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО (www.vetovo.com) НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 194 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС И ЧЛ. 22, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

БЮЛЕНТ ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово

Решение № 24/20.09.2013г. по адм. д. №194/2013г. по описа на Административен съд Русе

окт. 17

Протокол и решения от 8-мо общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе.

Съгласно  разпоредбите на чл. 16, ал. 3 от  Вътрешните правила на сдружение "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе(РСУОРР) публикуваме ПРОТОКОЛ №8 от Общото събрание на сдружението. Неразделна част от протокола са РЕШЕНИЯТА, взети на съответното заседание.

окт. 04

СЪОБЩЕНИЕ

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, придружен с предложение за приемане на наредбата. Вносител на предложението е инж. Георги Александров Георгиев – Кмет на Община Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения,писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 18.10.2013 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общинска администрация – Ветово или в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: vetovo@abv.bg; obs_vetovo@abv.bg

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Предложение за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

окт. 04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Общински съвет – Ветово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО СЪОБЩАВА, ЧЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ Е ОБРАЗУВАНО АДМ. Д. № 14 / 2013 ГОДИНА ПО ЖАЛБА НА СТИЛБОД ООД ГРАД ГЛОДЖЕВО СРЕЩУ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА № 8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ № 9 / 15.04.2013 ГОДИНА, КАТО ОТМЕНИ ОСПОРЕНАТА РАЗПОРЕДБА ОТ НАРЕДБАТА. СЪДЕБНИЯТ АКТ СЕ ОБЖАЛВА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

сеп. 30

Проект: „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник”

ПО Проект: „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник”, община Ветово, област Русе”

Бенефициент: Община Ветово се обслужват 89 нуждаещи се хора с уврежданания от 42 Домашни санитари. Предоставянето на социалната услуга ще продължи до 30.04.2013 г.