мар. 13

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Общински съвет – Ветово, 13.03.2014 г.

РЕШЕНИЕ № 454 ПО ПРОТОКОЛ № 34 ОТ 30.01.2014 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО, С КОЕТО Е ПРИЕТ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИЛНИК), НЕ Е ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА. ПРИЕТИЯТ С РЕШЕНИЕ № 454 ПО ПРОТОКОЛ № 34 ОТ 30.01.2014 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО ПРАВИЛНИК Е В СИЛА СЧИТАНО ОТ 06.03.2014 ГОДИНА.

Решение

БЮЛЕНТ ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово

февр. 21

Проект BG051PO002/13/1.1-07

Оперативна програма "Административен капацитет"

Приоритетна ос I "Добро управление",

Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07

 

Проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Ветово“

 

Бенефициент: Община Ветово

Обща цел на проекта

        Оптимизиране на структурата на Общинска администрация – Ветово за ефективно изпълнение на функциите й.

Специфични цели на проекта

 • Оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинската администрацията.
 • Подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената на общинската администрация.
 • Повишаване на прозрачността и отчетността в работата на общинската администрация и оптимизиране на административните разходи.
 • Подобряване на обслужването и повишаване на удовлетвореността и доверието на гражданите и бизнеса чрез предоставяне качествени административни услуги.

 

Основни дейности на проекта са:

 1. Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
 2. Изготвяне на предложение за Устройствен правилник на общинската администрация.
 3. Разработване на проект за структура на общинската администрация.
 4. Изготвяне на вътрешни правила за работа на общинската администрацията за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената.
 5. Провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на новите правила.
 6. Информация и публичност

Очаквани резултати:

 1. Извършен функционален анализ на общинската администрация по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
 2. Разработено предложение за Устройствен правилник на общинската администрация.
 3. Разработен проект за структура на общинската администрация.
 4. Изготвени вътрешни правила за работа на общинската администрацията за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената.
 5. Проведени съпътстващи обучения за прилагане на новите правила за работа.
 6. Извършени дейности за информация и публичност.

Продължителнист на проекта : 12 месеца

Бюджет на проекта: 76 703,02 лева


Публична покана


ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ


 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с приключването на проект в Община Ветово, гр. Ветово, област Русе с предмет: „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Ветово”,

Ви каним на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 1 октомври (сряда) 2014 г. от 10 : 30 часа в Младежки дом на Община Ветово, област Русе.

Стойността на проекта е 76 703. 02 лева, представляваща 100 %  безвъзмездна финансова помощ, предоставена в рамките на  Приоритетна ос I.„Добро управление”, Подприоритет 1.1.”Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.1-07 на Оперативна програма „Административен капацитет”.

Общата цел на проекта е оптимизиране структурата на Общинска администрация Ветово за ефективно изпълнение на функциите й. Общата цел кореспондира пряко със стратегическата цел на Оперативна програма „Административен капаците”, а именно: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.”

По време на предстоящата заключителна пресконференция ще бъдат представени:

 • основните дейности, чрез изпълнението на които се осъществи успешната реализация на проекта:

 

Дейност 1. Организация и управление на проекта

Дейност 2. Подготовка на тръжни документи

Дейност 3. Провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта

Дейност 4. Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация

Дейност 5. Изготвяне на предложение за Устройствен правилник на Общинска администрация – Ветово

Дейност 6. Разработване на проект за структура на общинската администрация

Дейност 7. Изготвяне на вътрешни правила за работа на общинската администрация за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената

Дейност 8. Провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на новите правила

Дейност 9. Информация и публичност

 

 • както и постигнатите резултати, изразяващи  се в:

 

      – извършен функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация;

      – разработено предложение за Устройствен правилник на общинската администрация;

      – разработен проект за структура на общинската администрация;

      – изготвени вътрешни правила за работа на общинската администрация за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената;

       – проведени съпътстващи обучения за прилагане на новите правила.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

февр. 07

Уведомление за инвестиционно намерение

Община Ветово уведомява всички заинтересовани, че има следното итвестиционно предложение: "Пристройка към административна сграда на Общинска администрация, УПИ II, кв. 174, град Ветово, община Ветово.

Административната сграда на Община Ветово се намира в централната част на града. Старият корпус е построен през 1929 год., а новия през 1985 год. Обектът е със социална значимост, която произтича от предназначението му – административна сграда на Общинска администрация. В момента сградата не задоволява нуждите на общинската администрация. Проектът е в съответствие с програмата на правителството за подобряване на социалната инфраструктура – публична обществена сграда. При дадената възможност за финансиране от националния бюджет, Община Ветово има намерение да събори старата сграда към съществуващата нова административна сграда, поради нейното компрометиране и да изгради на нейно място нова сграда с цел подобряване условията за обслужване на гражданите и достъпа им до услугите, предоставяни от общинската администрация.

Повече информация за инвестиционното предложение може да получите от отдел "ТСУ" на Общинска администрация.

февр. 05

Публично обсъждане на бюджета за 2014г.

Протокол от заседание за публично обсъждане на бюджета за 2014г. в гр. Глоджево

Протокол от заседание за публично обсъждане на бюджета за 2014г. в гр. Ветово

Протокол от заседание за публично обсъждане на бюджета за 2014г. в гр. Сеново

Протокол от заседание за публично обсъждане на боджет за 2014г. в с. Смирненски

ян. 31

Информация за отчетния период 03.01.2014-31.01.2014 г. по Проект: „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник”

Договор:  BG051PO001-5.1.04-0012-С-0001

Проект: „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник”, община Ветово, област Русе

Бенефициент: Община Ветово

 

За отчетния период 03.01.2014-31.01.2014г. по Проект: „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник”, община Ветово, област Русе” на трудови договори работят 42 лица, от които 41 като „Домашен санитар” и 1 лице като социален работник. През отчетния периода е подписан 1 трудови договора с нов Домашен санитар, който обслужва двама потребители на социалната услуга. С новите двама потребители е подписан тристранен договор за предоставяне на социалната услуга „Домашен санитар – домашен помощник”. Води се месечна присъствена форма на наетите лица. Водят се дневници за всички потребители. За периода са прекратени два тристранни договора с двама потребители, поради смърт на обслужваните лицата. Потребителските такси са събрани и отчетени с квитанции.

Събраните такси за месец декември 2013г. са в размер на 1129,90 лв. Всички приходи, генерирани в рамките на проекта се приспадат сумата на допустимите разходи, тъй като по настоящия проект не е допустимо генериране на печалби.

Предоставяната социална услуга по настоящия проект се приема много добре в цялата община. При извършване на проверки в дома на потребителите, във връзка с контрола качеството на нейното предоставяне екипът на проекта констатира, че социалната услуга се прима много добре от потребителите в цялата община.

ян. 30

Съобщение

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, придружен с предложение – уточнение към първоначално внесения от 13.01.2014 година Проект на Правилник. Вносител на предложение – уточнението е съставителят и изготвилият на проекта –  Бюлент Лютфиев Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово. Предложение – уточнението и изменението към проекта на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е внесено на основанията, посочени в Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове.

Предложение

ян. 13

СЪОБЩЕНИЕ

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, придружен с предложение за приемане на правилника. Вносител на предложението е Бюлент Лютфиев Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 28.01.2014 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общинска администрация – Ветово или в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: vetovo@abv.bg; obs_vetovo@abv.bg

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Мотиви към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложение за приемане на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложение

Мотиви

Проект

ян. 10

Проект BG051PO002/13/1.3-07

Оперативна програма "Административен капацитет"

Приоритетна ос I "Добро управление",

Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Проект "Подобряване на координацията при разработване и провеждане на политики"

Бенефициент: Община Ветово

Обща цел на проекта

Подобряване на процеса на разработване и изпълнение на национални и местни политики в Община Ветово

Специфични цели на проекта

 1. Подобряване на мониторинга, контрола и последващата оценка при изпълнението конкретни политики;
 2. Повишаване на капацитета на местно ниво, свързан с въведените правила за мониторинг и контрол при изпълнението конкретни политики;
 3. Подобряване на ефективността при изпълнение на националните и местни приоритети и цели чрез извършване на оценка на действащия общински план за развитие;
 4. Повишаване на конкурентоспособността и заетостта, инфраструктурното развитие и достъпността, устойчивостта и социалното включване чрез разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Основни дейности на проекта са:

 1. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението конкретни политики от Общинска администрация – Ветово.
 2. Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг.
 3. Изготвяне на анализ на икономическото и социалното състояние на община Ветово, SWOT анализ, включително проучвания с цел събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализите.
 4. Извършване на оценка на действащия общински план за развитие.
 5. Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.
 6. Информация и публичност

Описание на целевите групи

Общинска администрация – Ветово, Общински съвет – Ветово, Структурите на гражданското общество (СГО) в община Ветово

Очаквани резултати:

1. Разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общинския план за развитие.

2. Проведени съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг.

3. Извършена оценка на общинския план за развитие.

4. Разработен общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Продължителнист на проекта : 9 месеца

Бюджет на проекта: 75 050,01 лева


Публична покана с предмет : "Избор на изпълнител за Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението конкретни политики от Общинска администрация – Ветово; Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг; Изготвяне на анализ на икономическото и социалното състояние на община Ветово, SWOT анализ, включително проучвания с цел събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализите; Извършване на оценка на действащия общинска план за развитие; Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г."


АНКЕТНА КАРТА ЗА ГРАЖДАНИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „Подобряване на координацията при разработване и провеждане на политики ”
 


Общински план за развитие на Община Ветово за периода 2014г. – 2020г.

Част I

Част II

Предварителна оценка на Общинския план за развитие на община Ветово за периода 2014 – 2020г.


Покана за заключителна пресконференция, която ще се проведе на 26.08.2014г. от 10:00 часа в залата на Младежкия дом, гр. Ветово

ян. 08

СЪОБЩЕНИЕ

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, придружен с предложение за приемане на наредбата. Вносител на предложението е Исмаил Джеват Селим – ид. Кмет на Община Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 22.01.2014 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общинска администрация – Ветово или в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: vetovo@abv.bg; obs_vetovo@abv.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Предложение за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Предложени

Мотиви

Проект