авг. 01

Обява за доброволен резерв

Министерството на отбраната на Република България обявява 209 свободни длъжности за приемане на служба в доброволния / платен/ резерв на лица със средно или висше образование.

Списък с длъжности

ЗА СПРАВКИ:

–   Военно окръжие – Русе                   –  082 / 834 543

–   Военен отчет – община Ветово     –  08161 / 22 53;    088 684 14 35

–   Военен отчет – община Иваново  –  08116 / 22 36;    088 684 14 35  

–   Военен отчет – общ. Сливо поле   –  08131 / 22 15;   088 684 14 35

 

юли 13

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- ВЕТОВО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ветово уведомява работодателите, че в периода от 19 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за разкриване на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

 

В Компонент 1 на Програмата могат да се включат работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.

 

Работодателите могат да кандидатстват за:

– финансиране на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 3074 лв.

 

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

 

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ, съгласно Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата и Методиката за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок, считано от 19.07.2016г. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Ветово, ул. Христо Ботев 4, тел. 08161 2263, 0882824886

 

Краен срок за приемане на документи –  25.07.2016 г.

 

18.07.2016г.

гр. Ветово

юли 13

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- ВЕТОВО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ветово уведомява работодателите, че в периода от 15 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за разкриване на работни места по Компонент 2 от Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица.

 

В Компонент 2 по Програмата могат да се включат работодатели от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

 

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на работни места, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 10595 лв.

 

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

 

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ съгласно Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в рамките на 7 работни дни, считано от 15.07.2016 г. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Ветово, ул. Христо Ботев 4, тел. 08161 2263, 0882824886

 

Краен срок за приемане на документи –  25.07.2016 г.

 

 

14.07.2016 г.

Гр. Ветово

юни 21

ОБНОВЕНА!!! До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово(27.06.2016-01.07.2016)

В изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма ,,Алфа груп“ ЕООД, с адрес на регистрация гр. Разград, ул. ,,Априлско въстание“ № 4, ще проведе третиране от 27.06.2016 г до 01.07.2016 г. включително, от 05:00 до 09:00 часа с препарати  ,,Лактофол“ и „Пиктор“, с карантинен срок 30 дни. Третирането се извършва срещу болести по слънчогледа. Подлежащи на третиране са терени в землището на гр. Ветово, местностите: „Кьоклюци“ – 690 дка. и „Башака“ – 460 дка.

 Третирането ще се извърши с авиотехника.

 Телефон за връзка: 0888 367 124 – Минчо Димчев Червенски.

 

До всички собственици/наематели на туристически обекти(места за хранене и развлечение и места за настаняване) на територията на община Ветово

Featured

Уважаеми дами и господа,

Съгласно § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма(изм., бр. 43 от 7.06.2016 г), подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона(26.03.2013 г) туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2 от същия закон се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;

5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;

6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

В тази връзка, всички собственици/наематели на туристически обекти, чиито категоризации подлежат на подновяване или са изтекли, съгласно описаните по-горе срокове, следва да заявят в Общинска администрация-Ветово подновяването им в най-кратък срок, тъй като подлежат на определените в нормативната уредба санкции.(Закон за туризма, Чл. 206. (1) Който предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 8000 лв., а имуществената санкция – от 10 000 до 15 000 лв.).

След 01.07.2016 г. експертна работна група от Общинска администрация-Ветово ще започне извършване на регулярни проверки на ВСИЧКИ действащи туристически обекти на територията на общината за съответствие с изискванията на Закона за туризма.

Призоваваме всички собственици/наематели на туристически обекти, в срока до 01.07.2016 г., да предприемат действия по осигуряване съответствие на стопанисваните от тях обекти с изискванията на Закона за туризма, като на първо място проверят валидността на удостоверенията за категоризация и при необходимост стартират процедура по подновяване или заявяване на нова категоризация. При нужда от консултация, моля обръщайте се към лицето за контакт, описано в края на статията.

Контролът по спазването на Закона за туризма и по издадените въз основа на него нормативни актове се осъществява от:

1. министъра на туризма;

2. Комисията за защита на потребителите;

3. областните управители;

4. кметовете на общини;

5. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице.

Длъжностни лица, оправомощени от органите по-горе, имат право:

1. да извършват проверки на място и по документи;

2. на свободен достъп в подлежащите на контрол туристически обекти;

3. да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от контролираните лица, като не разгласяват информацията, представляваща служебна или търговска тайна, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения;

4. да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и нарушенията по закона и на издадените въз основа на него нормативни актове;

5. да привличат експерти в съответната област, когато за проверката се изискват специални знания или умения.

Кметът на община, следствие на констатирани нарушения при осъществен контрол по чл. 179, ал.1 от Закона за туризма, уведомява председателя на Комисията за защита на потребителите в случаите на констатирани нарушения в туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 за осъществяване на туристическа дейност в некатегоризиран туристически обект за прилагане на принудителната административна мярка "временно затваряне на туристически обект".

Категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията(обн., ДВ, бр. 65 от 25.08.2015 г.)

Конкретните изисквания може да откриете, както следва:

– за местата за настаняване клас "Б" – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, съгласно приложение № 2 към Наредбата;

– на заведенията за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, съгласно приложение № 3 към Наредбата;

КАТЕГОРИЯТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ:
– след проверка и оглед на място в туристическия обект от общинската експертна група;
– на  база съответствие с минималните задължителни изисквания за заявената категория по изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги, професионална и езикова квалификация на персонала.

За извършване на категоризацията се събират следните такси, определени с Тарифа, одобрена от Министерски съвет:

1. за категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища:

а) до 30 стаи – 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1870 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2750 лв.;

д) над 500 стаи – 5000 лв.;

2. за категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги:

а) до 20 стаи – 250 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 500 лв.;

в) от 40 до 60 стаи – 940 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 2500 лв.;

д) над 100 стаи – 5000 лв.;

е) за едно легло в самостоятелна стая – 10 лв.;

3. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане – 110 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 500 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 940 лв.;

д) над 300 места за сядане – 1400 лв.

Съгласно измененията на Закона за туризма от 2013 г. КАТЕГОРИЗАЦИЯТА на туристическите обекти започва да ВАЖИ 5 ГОДИНИ.

 

За повече информация: Ива Моткова, тел.: 081612253.

юни 01

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА В ОБЩИНА ВЕТОВО

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба 3 от 03 февруари 2016 г. за извършване на технически прегледи и за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че на 02.06.2016 г. от 09:30 до 16:30 часа, в Стопанския двор на ЗК на Минчо Червенски ще се проведат технически прегледи на земеделска и горска техника.

май 13

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на с. Кривня(17.05.2016-22.05.2016)

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма ,,Агротех” ЕООД, с адрес на регистрация гр. Разград, ул. ,,Дондуков“ №1, ще  проведе третиране от 17.05.2016 г до 22.05.2016 г. включително, от 06:00 до 18:30 часа, с препарат  ,,Дует ултра”, с карантинен срок 35 дни.  Третирането се извършва срещу болести по пшеницата и ечемика. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Кривня, местностите: „Дрисля“ – 460 дка., „Малък Церак“ – 480 дка, „Голям Церак“ – 780 дка.

 Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

 Телефон за връзка: 0887 355 382 – Стефан Пенчев Пенчев.

май 05

Прием на документи по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Ветово 2016”

                                               

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


Уважаеми граждани

Уведомяваме Ви, че от 09.05.2016 г. (понеделник) до 16.05.2016 г. (понеделник) в Община Ветово започва прием на документи по Проект „Топъл обяд в община Ветово 2016”.

Желаещите могат да получат заявление по образец от деловодството на общинска администрация.

В проекта ще бъдат включени лица от следните целеви групи:

     –    Лица и семейства на месечно  подпомагене по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закон за социално подпомага

     –        Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях

–    Самотноживеещи лица и семейства , които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенссии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследственни пенсии, пенсии несвъразни с трудова дейност.

Списък с одобрените 60 лица ще бъде поставен на входа на общината.

Одобрените потребители на услугата ще получават безплатно топла храна за обяд – супа, основно ястие и хляб в собствени съдове за периода от 01.06.2016 г. до 30.09.2016 г.