окт. 25

За вас безработни лица

Уведомява безработните лица от община Ветово, че към 24.10.2016 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

 

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  насочени / наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл. 42 от ЗНЗ)

Средства в лв.

– за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 6 месеца при сключен трудов договор за поне 6 месечна заетост

     – за представяне пред работодател – еднократно (до 84 лв.)

608

 

 

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Ветово, както и на тел. 0882824886.

окт. 25

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Ветово провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

 

Дирекция “Бюро по труда”- Ветово уведомява работодателите от община Ветово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2016 г., както следва:

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

·  безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1) – свободни средства – 14 910 лв.;

·  за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 296 лв.;

·  за стажуване безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия – (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 2399 лв.;

·  безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ – свободни средства – 2913 лв.;

·  безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 2573 лв.;

·  безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 2464 лв.;

·  продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 205 лв.;

·  за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 423 лв.;

 

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

·  работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – свободни средства – 600лв.;

·  държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 540 лв.;

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Ветово, както и на тел. 0882824886

Временна приемна на Комисията за защита от дискриминация във гр. Ветово

Featured

На 21.10.2016 г. от 11.0. ще има временна приемна на "Комисия за защита от дискриминация" с гражданите от община Ветово.

Срещата ще се провежда в стая № 15, в сградата на Община Ветово.

Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място.

Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на България.

окт. 14

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи /“бели петтна“/

Заповед за землище на гр. Ветово

Заповед за землище на гр. Глоджево

Заповед за землище на гр. Сеново

Заповед за землище на с. Смирненски

Заповед за землище на с. Кривня

Заповед за землище на с. Писанец

ОБЯВА

Featured

Министерството на отбраната на Република България обявява 353 свободни длъжности за приемане на служба във военните формирования на Сухопътни войски на лица със средно или висше образование

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

ЗА СПРАВКИ:

–   Военно окръжие – Русе                     –  082 / 834 – 543

–   Офис за военен отчет в общината  –  088 684 14 35

сеп. 12

Прием на заявления – декларации в гр. Сеново по проект „Топъл обяд в община Ветово – 2016“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд -2016

BG05FMOP001-3.002

 

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЕТОВО 2016“

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че от 14.09.2016г.  (сряда) до 21.09.2016г. (сряда) в кметство Сеново започва прием на заявления по проект „Топъл обяд в Община Ветово 2016“.

Желаещите могат да получат заявление по образец от деловодството на кметство Сеново.

В проекта ще бъдат включени лица от следните целеви групи:

1.    лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

2.     лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

3.    самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават  пенсии в минимални размери за :осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.
 

Одобрените потребители на услугата, ще получават безплатно топла храна за обяд – супа, основно ястие и хляб в собствени съдове всеки работен ден от 01.10.2016 г. до 30.04.2017 г.

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – РУСЕ

Featured

Г Р А Ф И К

 

ЗА РАБОТА НА ПРИЕМНА В ГРАД ВЕТОВО

 

ДАТА

РАБОТНО ВРЕМЕ

СПЕЦИАЛИСТ

30.09.2016 г. /петък/

От 08:30 часа до 16:00 часа

специалист сектор „Краткосрочни плащания“

 

 

 

30.09.2016 г. /петък/

от 09:00 часа до 14:00 часа

специалист сектор „Пенсионно обслужване“

сеп. 07

Процедура по издаване на комплексно разрешително

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ДЕТЕЛИНА-08” ООД, гр. Разград, за експлоатация на: „Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, град Ветово”, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации за интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места”.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода  от 09.09.2016 г. до 09.10.2016 г. в:

  1. Сградата на Община Ветово, 7080 гр. Ветово, ул. „3-ти март” №2, от 08:15 до 12:00 и от 12:40 до 16:55 часа;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник на отдел “КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Ивелин Димитров – директор на дирекция "Специализирана администрация", тел.: 08161/22-53

сеп. 02

Untitled

                                                                                     

Процедура за директно предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот

 Проекта № BG05M9OP001-2.002-0043 – C001

Наименование на проекта – „Заедно”

                                                             Бенефициент община Ветово

 

Всички назначени Лични асистенти по проект "Заедно" на община Ветово, ще преминат надграждащо обучение. Обучението ще се проведе на 2 групи.

Първа група са всички Лични аситенти от гр. Ветово и село Смирненски, като обучението на първа група започва на 12.09.2016г. 08:00 часа в залата на  младежкия дом – гр. Ветово

Втора група са всички Лични асистенти от гр. Глоджево и село Кривня. Обучението на Втора група започава на 15.09.2016г. от 08:00 часа в залата на младежкия дом гр. Ветово

авг. 16

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – Русе за назначаване на комисии по чл. 37в от ЗСПЗЗ

Заповед за землище Ветово

Заповед за землище Глоджево

Заповед за землище Кривня

Заповед за землище Писанец

Заповед за землище Сеново

Заповед за землище Смирненски