май 27

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на село Писанец (29.05.2020-31.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  „Кристера Агро“ ЕООД с ЕИК:125506526, седалище и адрес на управление гр. Девня, Стопански двор №2, ще проведе третиране на слънчоглед срещу житни и широколистни вредители в периода от 29.05.2020 г. до 31.05.2020 г. в часова зона от 9.00 до 17.00 часа с препарат ,,Селект супер” – доза 80 ml/дка, с карантинен срок: 100 дни. Продуктът е закупен от „Агрофарм“ ООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на село Писанец:

1. 139 дка в местност „Ветовски път“, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 29-31.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: в базата.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Атанас Добрев,  телефон за връзка: 0888630099

май 27

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на село Писанец (01.06.2020-03.06.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  „Кристера Агро“ ЕООД с ЕИК:125506526, седалище и адрес на управление гр. Девня, Стопански двор №2, ще проведе третиране на слънчоглед срещу житни и широколистни вредители в периода от 01.06.2020 г. до 03.06.2020 г. в часова зона от 9.00 до 17.00 часа с препарат ,,Селект супер” – доза 80 ml/дка, с карантинен срок: 100 дни. Продуктът е закупен от „Агрофарм“ ООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на село Писанец:

1. 139 дка в местност „Ветовски път“, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 01-03.06.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: в базата.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Атанас Добрев,  телефон за връзка: 0888630099

май 22

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Глоджево (22.05.2020-23.05.2020 г.)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  Сейфидин Вели Ислям с ЕГН:………….., адрес гр. Глоджево, ул.„Цар Симеон“ №10, ще проведе третиране царевица срещу плевели в периода 22.05.2020-23.05.2020 г. в часова зона от 19.00 до 08.00 часа с препарат „Лаудис“, доза 200 ml/дка, с карантинен срок: 30 дни. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Глоджево:

1. 20 дка в местност „Кирезли харман“, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 22.05.2020 г.

2. 15 дка в местност „Есенник“, отстоящи от населеното място 6 км., отстояние от съседно селище на 6 км., дата на третиране: 22.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в: на нивата.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Сейфидин Ислям

май 22

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Глоджево (22.05.2020-23.05.2020 г.)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  Аптула Осман Катранджи ЕГН:………….., адрес гр. Глоджево, ул.„Средна гора“ №14, ще проведе третиране на царевица срещу плевели в периода от 22.05.2020 г. до 23.05.2020 г. в часова зона от 19.00 до 08.00 часа с препарат „Лаудис“, доза 200 ml/дка, с карантинен срок: 30 дни. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Глоджево:

1. 80 дка в местност „Сливак“, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 6 км., дата на третиране: 22.05.2020 г.

2. 75 дка в местност „Кошу йол“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 7 км., дата на третиране: 23.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в: на нивата.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Абтула Катранджи

CCF22052020 – карта на землище Глоджево

 

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на услугите по проект „Патронажна грижа в община Ветово“, процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” – Компонент 3

Featured

 

 

 

1.Обявлението за подбор за длъжността „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“–8 бр., на трудов договор с почасова заетост до 8 часа, съдържа следната информация:

/1/ Наименование на работодателя: Община Ветово;

/2/ Кратко описание на длъжността: извършват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). Изготвя, води и съхранява документацията съпътстваща услугата съобразно изисквания по проекта.

/3/Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен – основно образование

Професионален опит – не се изисква, но опитът се счита за предимство

/4/Специфични изисквания за заемане на  длъжността: 

Да притежава умение и нагласа за работа с хора с увреждания, възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора в риск.

Да умее да работи самостоятелно и в екип.

Да познава основните принципи и методите на работа и да прилага индивидуален подход към лицата и семействата.

/5/ Начин на провеждане на подбора– по документи.

/6/ Необходими документи:

 • Заявление за участие по образец;
 • Автобиография;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Копие от документи за придобитата образователна степен;
 • Копие от други документи удостоверяващи изпълнението на минималните и специфични изисквания.

2.Обявлението за подбор за длъжността „Диспечер“– 1 бр., на трудов договор с почасова заетост до 8 часа, съдържа следната информация:

/1/ Наименование на работодателя: Община Ветово;

/2/ Кратко описание на длъжността: Изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по проекта. Координира дейността по предоставянето на услугите в домашна среда във връзка със спазване на мерки срещу пандемията COVID-19. Осъществяват връзка и координация между потребителите, домашните помощници и екипа за организация и управление на проекта. Приема заявления, информира и извършва директна работа с потребителите; води и съхранява документацията по предоставянето на услуги по проекта, с прилежащите документи съгласно изискванията.

/3/Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен – средно образование.

/4/ Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Да притежава умение и нагласа за работа с хора с увреждания, възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск .
 • Умения за работа самостоятелно и в екип.
 • Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

/5/ Начин на провеждане на подбора– по документите

/6/ Необходими документи:

 • Заявление за участие по образец;
 • Автобиография ;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 1. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично в сградата на община Ветово на следния адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2, всеки работен ден от 8.15 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.  За контакти :  телефон 08161/2253.
 2. На одобрените кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта,.

май 19

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на село Писанец (21.05.2020-23.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  АГРИКОРН СТАР ЕАД с ЕИК:204462180 и адрес на управление гр. Търговище, ул. „Лилия“ №4, вх.А, ет.1, офис 3, ще проведе третиране на слънчоглед срещу житни плевели в периода от 21.05.2020 г. до 23.04.2020 г. в часова зона от 9.00 до 17.00 часа с препарат ,,Селект супер” – доза 8 ml/дка, с карантинен срок: 100 дни. Продуктът е закупен от „Агрофарм“ ООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на село Писанец:

1. 139 дка в местност „Ветовски път“, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 21-23.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: в базата.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Атанас Добрев,  телефон за връзка: 0888630099

май 19

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово и село Смирненски (25.05.2020-27.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че Имрен Енверов Селимов с ЕГН: …………….. и адрес гр. Ветово, ул.„Марица“ №6, ще проведе третиране на овощни градини (череши и ябълки) срещу кафяво бяла ръжда, сачмянка и черешова муха в периода от 25.05.2020 г. до 27.05.2020 г. в часова зона от 8.00 до 9.00 часа с препарат ,,Дитан М 45” карантинен срок 22 дни, доза 0,3 %/дка и „Децис 25 ЕК“ с карантинен срок 22 дни, доза 0,4 %/дка. Продуктът е закупен от „Агро Вето“ ЕООД – град Русе. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово и село Смирненски:

1. 6,5 дка в местност „Ески балък“, землище село Смирненски, имот №083034, отстоящи от населеното място 1 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 25-27.05.2020 г.

2. 1,5 дка в УПИ XI-266, град Ветово, дата на третиране: 25-27.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в: град Ветово.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Имрен Селимов, тел. за връзка: 0899827399

 

май 19

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Глоджево (19.05.2020-22.05.2020 г.)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  Аптула Осман Катранджъ ЕГН:………….., адрес гр. Глоджево, ул.„Средна гора“ №14, ще проведе третиране на пшеница срещу хоботник в периода от 19.05.2020 г. до 22.05.2020 г. в часова зона от 22.00 до 08.00 часа с препарат „Сумицидин 50 ЕК“, доза 30 ml/дка, с карантинен срок: 30 дни и „Алегро 250 СК“, доза – 100 ml/дка –  с карантинен срок: 30 дни. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Глоджево:

1. 220 дка в местност „Оджаман“, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 19.05.2020 – 22.05.2020 г.

2. 70 дка в местност „Ашламалък“, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 19.05.2020 – 22.05.2020 г.

3. 80 дка в местност „Есенник“, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 6 км., дата на третиране: 19.05.2020 – 22.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в: град Глоджево, стопански двор.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Абтула Катранджъ

май 19

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Глоджево (19.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  Сейфидин Вели Ислям с ЕГН:………….., адрес гр. Глоджево, ул.„Цар Симеон“ №10, ще проведе третиране на пшеница срещу хоботник в периода 19.05.2020 г. в часова зона от 22.00 до 08.00 часа с препарат „Сумицидин 50 ЕК“, доза 30 ml/дка, с карантинен срок: 30 дни и „Алегро 250 СК“, доза – 100 ml/дка –  с карантинен срок: 30 дни. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Глоджево:

1. 45 дка в местност „Ташлъка“, отстоящи от населеното място 4,5 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 19.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в: град Глоджево, стопански двор.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Сейфидин Ислям

Обява за набиране на потребители за ползване на услугите по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” – Компонент 3

Featured

 

 

 

 

 

 

Във връзка с извънредното положение в страната и предоставяне на дейности по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, BG05M9OP001-2.101, Община Ветово обявява прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19.

Дейностите, които ще се предоставят са:

– Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);

– Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);

Целевите групи, които попадат в обхвата на патронажната грижа по Компонент 3 са:

– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

– Хора с увреждания;

– Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” (лица, зависими от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;  самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами).

Патронажната грижа ще се реализира на територията на Община Ветово

Необходими документи за кандидатстване:

заявление по образец;

– документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);

– експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

– удостоверение за раждане на дете (копие; ако е приложимо).

Комплект с документи за кандидатстване и участие в проекта могат да се получат на следния адрес: гр. Ветово ул. „Трети март“ № 2 община Ветово,  стая № 1 . Заявленията с придружаващите документи се подават в сградата на Община Ветово стая №2 (Фронт офис) . За информация: тел.: 0894691182 .

май 15

Третиране на кестенови насаждения срещу кестенов молец на територията на град Ветово

На 19.05.2019 г. от 06:00 до 08:00 ч. сутринта ще се проведе наземно третиране на кестенови насаждения на територията на гр. Ветово (по цялата дължина на алеята с кестени). Третирането се извършва срещу вредител кестенов молец.

Препаратът, който ще бъде използван е „Димилин 48 СК“. Карантинен срок не се изисква, но въпреки това в срок до 24 часа трябва да се избягва досег с третираните площи. При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще се отложи за следващия подходящ работен ден.

Препаратът, с който ще се извършва третирането е специално създаден за третирането на урбанизирани територии и е безвреден за хора и животни.

май 12

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Сеново (12.05.2020-16.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  ЗКПУ „Златен клас“ с ЕИК: 827112526, седалище и адрес на управление гр. Сеново, ул.„Трети март“ №5, управител Върбан Банев, ще проведе третиране на пшеница срещу житен бегач, житна дървеница и брашнеста мана в периода от 12.05.2020 г. до 16.05.2020 г. в часова зона от 07.00 до 09.00 часа и от 18.00 до 20.00 часа с препарат „Маврик 2Ф“, доза 0,02 g/дка, с карантинен срок: 14 дни и „Кантик ЕК“, доза – 0,160 ml/дка –  с карантинен срок: не се изисква. Продуктът е закупен от „БУЛ АГРО“ АД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Сеново:

1. 650 дка в местност „Гьобеклий“, масиви 22, 81, отстоящи от населеното място 8 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 12.05.2020 г.

2. 250 дка в местност „Топкору“, масиви 36, 37, отстоящи от населеното място 6 км., отстояние от съседно селище на 8 км., дата на третиране: 13.05.2020 г.

3. Местност „Акбуба“, масиви 54, 55, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 14-15.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в: град Сеново.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Върбан Банев,  телефон за връзка: 0889771324

май 12

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Сеново (14.05.2020-20.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  Синград ООД с ЕИК:200505638 и адрес на управление гр. Разград, ж.к.„ В. Левски“ №2, ще проведе третиране на царевица и пшеница срещу кафява ръжда и фозариум в периода от 14.05.2020 г. до 20.05.2020 г. в часова зона от 6.00 до 11.00 часа и от 17.00 до 22.00 часа с препарат ,,Солигор 425 ЕК” – доза 0,70 ml/дка, с карантинен срок: 35 дни, „Фертилидер витал“, доза – 0,200 ml/дка –  с карантинен срок: не се изисква и „Лаудис“, доза – 0,200 ml/дка –  с карантинен срок: 100 дни. Продуктът е закупен от „ТИМАК АГРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „СЕМПЕ 2“ ООД и „БУЛ АГРО“ АД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Сеново:

1. 200 дка в местност „Юртлук“, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 14-20.05.2020 г.

2. 297 дка в местност „Гайтарла“, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 6 км., дата на третиране: 14-20.05.2020 г.

3. 405 дка в местност „Ашламалък“, отстоящи от населеното място 7 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 14-20.05.2020 г.

4. 245 дка в местност „Испиденца“, отстоящи от населеното място 6 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 14-20.05.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: на полето.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Румен Русев,  телефон за връзка: 0899940935

май 12

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Сеново (20.05.2020-30.05.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  Синград ООД с ЕИК:200505638 и адрес на управление гр. Разград, ж.к.„ В. Левски“ №2, ще проведе третиране на слънчоглед срещу плевели в периода от 20.05.2020 г. до 30.05.2020 г. в часова зона от 6.00 до 11.00 часа и от 17.00 до 22.00 часа с препарат ,,Пантера 40 ЕК” – доза 0,175 ml/дка, с карантинен срок: 60 дни и „Експрес 50 СГ“, доза – 4г/дка –  с карантинен срок: 30 дни. Продуктът е закупен от „СЕМПЕ 2“ ООД и „БУЛ АГРО“ АД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Сеново:

1. 125 дка в местност „Топкору“, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 20-30.05.2020 г.

2. 580 дка в местност „Ошконду“, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 20-30.04.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: на полето.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Румен Русев,  телефон за връзка: 0899940935