Начело с кмета, 8 служители на Община Ветово приключиха първото обучение в рамките на Дейност 6 по проект „Заедно за „зелено“ бъдеще“.

Gallery

В периода 17-20 март 2014 г., в рамките на 4-дневна командировка, 8 служители на Община Ветово, начело с кмета Георгиев, взеха участие в 2-дневно обучение в Кралство Дания, организирано и проведено в рамките на изпълнението на Дейност 6 по проект "Заедно за … Continue reading

мар. 14

8 представители на Общинска администрация-Ветово с натоварена програма в Кралство Дания

В периода 17-20 март осем служители на Община Ветово, включително кмета Георгиев, ще посетят Кралство Дания в изпълнение на Дейност 6 от  проект "Заедно за "зелено" бъдеще". Целта на посещението е повишаване на знанията и опита им в областта на възобновяемите енергийни източници(ВЕИ). В рамките на краткия престой там, датската неправителствената организация "Nordisk Folkecenter for renewable energy", която е партньор по проекта, е организирала посещения на редица работещи инсталации за производство на топлинна и електрическа енергия от ВЕИ. В рамките на посещението ще има и две официални срещи с кметовете на датските общини Морс и Тистед. Очаква се подписване на партньорски споразумения за бъдещи съвместни действия и обмяна на опит в посока пълноценното и ефективно използване на ресурсите, с които разполага територията на община Ветово.

ян. 20

Покана за участие във втората по ред кръгла маса, която ще се проведе в рамките на изпълнението на проект „Заедно за „зелено“ бъдеще“

Уважаеми дами и господа,

На 24.01.2014 г., в Посетителски културно-информационен център – с. Писанец, община Ветово, ще се проведе втора по ред кръгла маса по проект "Заедно за "зелено" бъдеще", изпълняван от Община Ветово по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.
Цел на кръглата маса е представяне и обсъждане на резултати от изпълнението на проектна Дейност 3 "АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА „ЗЕЛЕНА“ ИКОНОМИКА В ОБЩИНА ВЕТОВО".

Партньор по проекта е Nordic Folkecenter(Кралство Дания) – неправителствена организация с богат дългогодишен опит в сферата на възобновяемите енергийни източници.
Повече информация за проекта може да получите от кратка презентация в специализирана секция на сайта на Община Ветово, находяща се в навигационното меню в горния ляв ъгъл на страницата.

Целеви групи по проекта са:

1. Служители на общинската администрация, пряко ангажирани с приложението на принципите на "зелена" икономика;

2. Служители в различни промишлени предприятия, опериращи на територията на общината и пряко ангажирани с приложението на принципите на "зелена" икономика;

3. Служители и собственици на малки туристически обекти и представители на дребния бизнес на територията на общината, които имат икономически интерес предимно от повишаване на енергийната ефективност и приложение на ВЕИ, като част от принципите на "зелената" икономика

Ако Вие попадате в така определените целеви групи, най-любезно ви каним на предстоящото събитие, за да се запознаете с основните цели на проекта и заедно да намерим най-верния път за тяхната реализация.

За да видите поканата и дневния ред, моля кликнете ТУК.

С уважение,

Ивелин Димитров
Ръководител на проекта
Община Ветово
мобилен телефон: 0878363769

ян. 14

Презентация от провелата се на 19.12.2013 г. в село Писанец кръгла маса по проект „Заедно за „зелено“ бъдеще“

Партньорите на Община Ветово по проект "Заедно за "зелено" бъдеще"  Nordic Folkecenter, Кралство Дания, възобновиха работата си след новогодишните празници. Както обеща преди Коледа, г-жа Джейн Круз – изпълнителен директор на Folkecenter, ни предостави презентацията, която тя лично представи при посещението си в България по време на кръглата маса в село Писанец на 19.12.2013 г.

Презентацията може да изтеглите в PDF формат от тук: DOWNLOAD.

При проблем с изтеглянето, моля пишете на ел. поща: ivo_mail@abv.bg или позвънете на мобилен телефон: 0878363769.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Евро-пейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще!

ян. 03

На 19.12.2013 г. се проведе първата кръгла маса по проект „Заедно за „зелено“ бъдеще

На 19.12.2013 г., в новооткрития в началото на 2013 година посетителски културно-информационен център в село Писанец, Община Ветово се проведе кръгла маса по проект „Заедно за „зелено“ бъдеще“, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ „Без граници – Компонент 1“ – фаза 2.

Проектът се изпълнява от Община Ветово в партньорство с Nordic folkecenter for renewable energy – неправителствена организация от Кралство Дания, която стартира своята дейност през далечната 1981 година и от тогава до днес предоставя научни изследвания, развитие на технологии, обучение и информация за производството, промишлените иновации и внедряване на технологии за възобновяема енергия и икономия на енергия в Дания и в целия свят.

Организирането и провеждането на кръглата маса бе част от изпълнението на Дейност 2 по проекта, а именно Проучване на съществуващото положение относно квалификацията и нуждите от обучение на целевата група. Повод на събитието бе приключилото проучване, а целта запознаване на заинтересованите страни с резултатите от него, обсъждане на изготвените анализи и дискутиране по предложените теми за бъдещи обучения, каквито предвижда Дейност 6 по проекта за общински служители, служители на местни фирми, собственици на малки туристически обекти и представители на дребния бизнес на територията на Община Ветово.

За да споделят своята гледна точка и опит, участие в кръглата маса взеха и въвлечените като експерти по проекта г-жа Jane Kruse – изпълнителен директор на FC(Folkecenter) и Mette Krogsager – експерт „Информация“ към FC. Изключителен интерес сред присъстващите предизвика краткото представяне от страна на г-жа Джейн Круз на масово използваните в Дания високоефективни технологии и инсталации за централно топлоснабдяване на малки населени места чрез изгаряне на слама. Впечатляващи бяха за всички и изнесените факти за икономическата изгода от използването на тези технологии, както и информацията за постигнатото и планираното в сферата на ВЕИ на национално ниво в Кралство Дания. На фона на негативното отношение, формиращо се към т.нар. „зелена“ енергия в България, плановете на правителството на Кралство Дания да осигури условия за постигане на 90% „зелени“ източници на енергия до 2050 година, заслужаваха изключително внимание и следва да бъдат повод за преосмисляне не просто на отношението ни в България към тази енергия, но и на стратегическото планиране в целия ни енергиен сектор. След презентацията на г-жа Круз, освен изводите, които всеки можеше сам за себе си да направи, остана и изключително приятното чувство от готовността на тези хора да споделят целия си опит в сферата на ВЕИ.

За да представи резултатите от проучването на необходимостта от обучение на целевата група по проекта, думата взе наетият за експерт-проучване доц. д-р Ивайло Стоянов, който в екип с д-р Йордан Дойчинов в продължение на 4 месеца бе пряко ангажиран с организирането и изпълнението на тази дейност. Резултатите от положения труд бяха налице и представени стегнато и последователно ведно с анализите към тях не изненадаха никой от присъстващите – нивото на общата компетентност по въпросите за ВЕИ и ЕЕ сред попадналите в представителната извадка представители на целевата група бе сравнително ниско, а нуждите от обучения многостранни и определени от различните направления в сферата на ВЕИТ (възобновяеми енергийни източници и технологии).

Изпълнението на дейностите по проекта продължава – предстои подготовката на конкретните учебни материали, за което, на база резултатите от анализа, ще се погрижат вече избраните и подписали договори за изпълнение на обществената поръчка професор д-р Никола Михайлов и професор д-р Иван Евстатиев. Скоро се очакват резултатите от Дейност 3 в направлението „Анализ на съществуващото положение относно икономическата дейност в общината и възможностите за приложение на „зелена” икономика“, които отново ще бъдат обсъдени на кръгла маса.

Всички участници получиха папки, брошури и химикали, изготвени съгласно изискванията на ОПРЧР със средства от перо „Публичност“ на бюджета по проекта.

Всички заинтересовани и желаещи да се включат в дейностите по проекта могат да се обръщат директно към ръководителя му г-н Ивелин Димитров на електронна поща: ivo_mail@abv.bg. Важно условие обаче е да попадате в целевата група, а кои са целевите групи може да научите от кратка презентация, публикувана на сайта на Община Ветово: www.vetovo.com. На същото място може да се информирате и за всички предстоящи публични събития по проекта.