февр. 19

Решение №РУ-1-1/2019 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение №РУ-1-1/2019 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от находище „Златен дол“, участък „II“ и участък „III“ в землищата на гр. Сеново и гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе“

февр. 12

Решение №РУ-7-ПР/2019 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение №РУ-7-ПР/2019 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение „Създаване на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 30000 броя места за птици, с местонахождение имот №179016 в землището на град Ветово“

Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС – възложител „АГРО ЧОБАНОВ“ ЕООД

апр. 15

Решение РУ-27-ПР/2015 за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за бройлери с капацитет до 40 000 броя“ в град Ветово

Решение РУ-27-ПР/2015(в PDF формат)

ное. 06

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)за инвестиционно предложение: „Разработване на кариера за открит добивна варовициот находище„Камен дол“ в землището на с.Смирненски, община Ветово с обща площ 156.239 дка и потенциално добивна дейност на площ от 73.240дка. е издадено решение №РУ-83-ПР/2012г., с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

       На основание чл. 93, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС ( ДВ, бр.91/2002г., изм. и доп. ДВ. бр. 53/2012г.), решението ще бъде оповестено чрез интернет страницата на РИОСВ – гр.Русе.

Възложител на инвестиционното предложение е „Стоун Локъл Груп“ ООД.

юли 10

Решение №РУ-52-ПР/2012 за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Първично залесяване на неземеделски земи“ на Община Ветово

Решение преценка ОВОС залесяване