мар. 04

Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 11.03.2015г.

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Доклад относно приемане на бюджета на община Ветово за 2015 година

Бюджет 2015 г.

Приложение 5

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на община Ветово за 2015г.

Приложение

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на бюджет на Община Ветово

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 г. – 2018 г.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на бюджетната прогноза на Община Ветово за периода 2016г.-2018г.

февр. 20

Докладни записки за разглеждане на петдесет и трето заседание на Общински съвет – Ветово-

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в обшина Ветово през 2015г.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Премане на програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост в Община Ветово през 2015г.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в "лечебно заведение" – град Ветово – представляващ "манипулационна" с площ 10.66 кв.м. и 1/3 идеална част от коридор с площ 23,43 кв. м. , вх. антре с площ9,69 кв.м. и тоалетна с площ 5.52 кв.м.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична  общинска собственост представляващ тротоарна площ с площ 15 кв.м. , за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ , находящ се в кв. 74 по плана на село Смирненски.

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, за разполагане на четери кафе – автомата, два броя в сградата на обшина Ветовов, един брой в лечебно заведение, находящ се в град Ветовои един брой в Масивна четериетажна административна сграда , по плана на град Ветово.

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на придаваема площ по улична регулация към УПИ Отдаване под наем на недвижим имот – публична  общинска собственост XIV-335, кв. 6 шпо плана на град Ветово

6. Докладна записка по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител:Ал. Ласков – Началник на РУ – Ветово

Относно: Анализ за състоянието на средата за сигурност и дейността на РУ – Ветово през 2014г.

7. Докладна записка по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Съгласуване на положението на Община Ветово , относно покана за участие в заседание на общото събрание на Асоциацията  по ВиК – Русе, което ще се проведе на 11.03.2015г.  от 11:00 часа в сградата на Областна администрация.

8. Докладна записка по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател – Обс – Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ“ ООД на територията на Община Ветово – обходно трасе на с. Смирненски – линеен обект на техническа инфраструктура.

ян. 24

Докладни записки за разглеждане на петдесет и второ заседание на Обшински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на план за действие на Община Ветово в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходно на ромите ситуация 2015-2020.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване на кабел в имоти- публична общинска собственост на кабел СрН/20kV/ с дължина на трасето 96м., от стълб ЖБ 212 на ВЕЛ в "Писанец" до границата на ПИ 109022, находящ се в землишето на село Писанец.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Удостоверяване на г-н Георги Иванов Янев със званието "Почетен гражданин на гр. Глоджево"

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП- парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение от съществуващ селищен водопровод в ПИ 000876 в землището на село Писанец, до ПИ 000967 в землището на с. Писанец

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател Обс – Ветово

Относно: Приемане на решение за осигуряване на материална помощ на "Мюсюлманското на стоятелство" – гр. Ветово за ремонт на покривната конструкция на малката джамия, находящ се в гр. Ветово ул. "Велико Търниво"

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател Обс – Ветово

Относно: Приемане на решение за утвърждаване на график за провеждане на заседанията на Общински съвет – Ветово през 2015г.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ /комплексен проект за изработване на инвестиционна инициатива/ за линеен проект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150 ал.6 от ЗУТ- водопроводно отклонение от ОТ 28 по плана на гр. Ветово до ПИ 167002, в землището на гр. Ветово, община Ветово.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предложение за разкриване на една щатна бройка за "Управител на приют за безстопанствени кучета" в община Ветово

ян. 17

Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.01.2015г.

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на план за действие на Община Ветово в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходно на ромите ситуация 2015-2020.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот  – пиблична общинска собственост, представляваща тротоарна площ с площ от 15 кв. м., за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, находящ се в кв. 74 по плана на село Смирненски.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на придаваема площ  по улична регулация  към УПИ XIV -335, кв. 6 по плана на гр. Ветово.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост , представляващ,  ПИ №076007, начин на трайно ползване "Овощна градина" , находящ се в землището на гр. Ветово

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване на кабел в имоти- публична общинска собственост на кабел СрН/20kV/ с дължина на трасето 96м., от стълб ЖБ 212 на ВЕЛ в "Писанец" до границата на ПИ 109022, находящ се в землишето на село Писанец.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Удостоверяване на г-н Георги Иванов Янев със званието "Почетен гражданин на гр. Глоджево"

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдавне под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в "Лечебно заведение" – гр. Ветово, представляващ "Манипулационна" с площ 10,66 кв.м. и 1/3 идеална част от коридор с площ 23,43 кв. м. , входно антре с площ 9,69 кв.м. и тоалетна с площ 5,52 кв. м.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП- парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение от съществуващ селищен водопровод в ПИ 000876 в землището на село Писанец, до ПИ 000967 в землището на с. Писанец

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждаане на постъпило писмо от ТД на Нап – Варна, офис – Русе относно публични задължения на ЧАЕГ- Глоджево, във връзка с опрощаване на задължителни осигурителни вноски – УПФ, здавноосигурителни вноски към ДОО, УчПФ и по ЗДДФЛ и изразявне на становище.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на молба относно осигуряване за нуждите на Мюсюлманското настоятелство – гр. Ветово, липови трупи в размер на 3 куб. м. , подп формата на материална помощ от "Ветовска гора" ЕООД 

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на писмо с Вх. № ОбС 06-01-6/08.01.2015г. от Областния управител на Област Русе, относно уведомяване за предстоящи заседания

дек. 23

Докладни записки за разглеждане на 51-во заседани на Общински съвте – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на разпоредбата на чл. 41, ал. 7 в раздел ІV. „Данък превозни средства“ от Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ветово.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерна паралелка в СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: д-р М. Мехмед – Зам.-председател на ОбС – Ветовоо

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2014 г.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: д-р М. Мехмед – Зам.-председател на ОбС – Ветово

Относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“, находящи се в землището на град Ветово.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: д-р М. Мехмед – Зам.-председател на ОбС – Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000188 с площ 3,117 дка, начин на трайно ползване „Водостопанско съоръжение“, находящ се в землището на град Ветово

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000656, начин на трайно ползване „Рибарник“, находящ се в землището на град Ветово.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Осигуряване на „мостово“ финансиране за окончателно изпълнени дейности по проект № 18/322/00735, а именно „Реконструкция на площад, тротоари и улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в град Ветово, община Ветово“ чрез ползване на краткосрочен кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 12 кв.м., за поставяне на търговски обект по чл. 56 от ЗУК, находящ се в кв. 18 по плана на село Смирненски.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на придаваема площ по улична регулация между ОК 223 и ОК 224 към УПИ ІІІ-522, кв. 85 по плана на село Смирненски.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на придаваем терен по улична регулация (на ъгъл между улици от ОТ 193 до ОТ 172) към УПИ VІ-358, кв. 74 по плана на село Смирненски.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерна паралелка в ОУ „П. Р. Славейков“ – село Смирненски.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Допълнително стимулиране, чрез безвъзмездно отпускане по 3 м3 пространствени дърва за огрев на доброволците от доброволно формирование „Аварийно-спасителна група“ – Община Ветово, регистрирано в Регистъра на доброволните формирования към ГД ПБЗН – МВР с пореден номер за страната Р-173-01

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Ветово за 2013 година.

14. Докладна записка по т.14 от  предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000490, начин на трайно ползване „Гробище“, находящ се в землището на град Ветово.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 140003, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на град Глоджево.

16. Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис-помещение“ с площ 14 кв.м., разположено на втория етаж в Масивна двуетажна сграда „Кметство“ – град Глоджево.

17. Докладна записка по т.17 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 076007, НТП „Овощна градина“, находящ се в землището на град Ветово

18. Докладна записка по т.18 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Гараж“ с три клетки с обща площ 58,40 кв.м., разположени в двора на здравния дом в село Смирненски.

19. Докладна записка по т.19 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващ УПИ ІХ-673, кв. 57 по плана на село Смирненски

20. Докладна записка по т.20 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващ УПИ ІХ-673, кв. 57 по плана на село Смирненски

21. Докладна записка по т.21 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващ УПИ ІХ-673, кв. 57 по плана на село Смирненски.

22. Докладна записка по т.22 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Атанаска Маринова, живуща в град Ветово, за детето Даниела Атанасова Георгиева.

ное. 25

Докладни записки за разглеждане на петдесето заседание на Общински съвте Ветово

1. Докладна записка по т.1 от прдведварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, с фирма „Бизнес парк Ветово“, със седалище и адрес на управление град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, община Ветово, област Русе, с предмет на дейност – стопанисване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

2. Докладна записка по т.2 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2014 г.

3. Докладна записка по т.3 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Даване съгласие Айтен Шабан Мутаф, да продаде на трето лице притежаваните от нея 375/1120 идеални части от дворно място, представляващо УПИ IX-718, кв. 63 по плана на село Смирненски, заедно с построените в него жилищна сграда със застроена площ от 63 кв.м. и втора жилищна сграда от 20 кв.м., съгласно Нотариален акт № 12/11.04.2014 г.

4. Докладна записка по т.4 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:Отдаване под наем на част от имот № 000490, начин на трайно ползване „Гробище“, находящ се в землището на град Ветово.

5. Докладна записка по т.5 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис-помещение“ с площ 14 кв.м., разположено на втория етаж в Масивна двуетажна сграда „Кметство“ – град Глоджево

6. Докладна записка по т.6 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Гараж“ с три клетки с обща площ 58,40 кв.м., разположени в двора на здравния дом в село Смирненски.

7. Докладна записка по т.7 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващ УПИ VIII-673, кв. 57 по плана на село Смирненски.

8. Докладна записка по т.8 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващ УПИ VII-673, кв. 57 по плана на село Смирненски.

9. Докладна записка по т.9 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващ УПИ IX-673, кв. 57 по плана на село Смирненски.

10. Докладна записка по т.10 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 140003, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на град Глоджево.
 

11. Докладна записка по т.11 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация между кв. 24 и кв. 28 от о.т. 60 до о.т. 70 по плана на село Смирненски и изменение на план за регулация на УПИ XI, XII, XX, XIV, XV и XVI в кв. 24 по регулационния план на село Смирненски.

12. Докладна записка по т.12 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) на ПИ 163005, в землището на град Ветово.

13. Докладна записка по т.13 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – външно ел. захранване на ПИ 167002, в землището на град Ветово, община Ветово.

14. Докладна записка по т.14 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

15. Докладна записка по т.15 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Допълнително стимулиране, чрез безвъзмездно отпускане по 3 м3 пространствени дърва за огрев на доброволците от доброволно формирование „Аварийно-спасителна група“ – Община Ветово, регистрирано в Регистъра на доброволните формирования към ГД ПБЗН – МВР с пореден номер за страната Р-173-01.

16. Докладна записка по т.16 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост, на кабел СрН/20 kV/ с дължина на трасето 96 м. от стълб ЖБ 212 на ВЕЛ „Писанец“ до границата на ПИ № 109022, находящ се в землището на село Писанец.

17. Докладна записка по т.17 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуващи улици на кабел ниско напрежение с дължина 430 м. за свързване на Обект „Птицеферма за 54 000 броя бройлери“, находящ се в ПИ № 005077 в землището на село Смирненски от ТП № 6.

18. Докладна записка по т.18 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост с НТП „Полски път“, находящи се в землището на село Писанец на водопроводно отклонение с обща дължина 709 м. за свързване на ПИ № 000967, находящ се в землището на село Писанец, местност „Гимлийца“ от съществуваща водомерна шахта.

19. Докладна записка по т.19 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуващи улици на уличен водопровод с дължина 260 м. за свързване на Обект „Птицеферма за 54 000 броя бройлери“, находящ се в ПИ № 005077 в землището на село Смирненски от ОК 240.

20. Докладна записка по т.20 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000188, НТП „Водостопанско съоръжение“, находящ се в землището на град Ветово

21. Докладна записка по т.21 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Вземане на решение за продължаване процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници по междуобщински автобусни линии от квотата на Община Ветово, включени в Областната транспортна схема на Област Русе, утвърдени от Областен управител на Област Русе, от Общинската транспортна схема на Община Ветово.

22. Докладна записка по т.22 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предложение за одобряване на промени в структурата на Общинска администрация на Община Ветово.

23. Докладна записка по т.23 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“, находящи се в землището на град Ветово.

24. Докладна записка по т.24 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 076007, начин на трайно ползване „Овощна градина“, находящ се в землището на град Ветово.

25. Докладна записка по т.25 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Ветово за 2013 година.

26. Докладна записка по т.26 от прдведварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Корекции по бюджета на Община Ветово за 2014 година, свързани с промени в Поименния списък на обектите, предвидени за основен ремонт и придобиване на ДМА през годината и осигуряването на допълнително финансиране на дейности по издръжката.

ное. 18

Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 24.11.2014г.

1. Доклана записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, с фирма „Бизнес парк Ветово“, със седалище и адрес на управление град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, община Ветово, област Русе, с предмет на дейност – стопанисване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

2. Доклана записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Даване съгласие Айтен Шабан Мустафа да продаде на трето лице притежаваните от нея 375/1120 идеални части от дворно място, представляващо УПИ IX-718, кв. 63 по плана на село Смирненски, заедно с построените в него жилищна сграда със застроена площ от 63 кв.м. и втора жилищна сграда от 20 кв.м., съгласно Нотариален акт № 12/11.04.2014 г.

3. Доклана записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000490, начин на трайно ползване „Гробище“, находящ се в землището на град Ветово.

4. Доклана записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис-помещение“ с площ 14 кв.м., разположено на втория етаж в Масивна двуетажна сграда „Кметство“ – град Глоджево.

5. Доклана записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Гараж“ с три клетки с обща площ 58,40 кв.м., разположени в двора на здравния дом в село Смирненски.

6. Доклана записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващ УПИ VIII-673, кв. 57 по плана на село Смирненски.

7. Доклана записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващ УПИ VII-673, кв. 57 по плана на село Смирненски.

8. Доклана записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващ УПИ IX-673, кв. 57 по плана на село Смирненски.

9. Доклана записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 140003, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на град Глоджево.

10. Доклана записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация между кв. 24 и кв. 28 от о.т. 60 до о.т. 70 по плана на село Смирненски и изменение на план за регулация на УПИ XI, XII, XX, XIV, XV и XVI в кв. 24 по регулационния план на село Смирненски.

11. Доклана записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) на ПИ 163005, в землището на град Ветово.

12. Доклана записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – външно ел. захранване на ПИ 167002, в землището на град Ветово, община Ветово.

13. Доклана записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

14. Доклана записка по т.14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Допълнително стимулиране, чрез безвъзмездно отпускане по 3 м3 пространствени дърва за огрев на доброволците от доброволно формирование „Аварийно-спасителна група“ – Община Ветово, регистрирано в Регистъра на доброволните формирования към ГД ПБЗН – МВР с пореден номер за страната Р-173-01.

15. Доклана записка по т.15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост, на кабел СрН/20 kV/ с дължина на трасето 96 м. от стълб ЖБ 212 на ВЕЛ „Писанец“ до границата на ПИ № 109022, находящ се в землището на село Писанец.

16. Доклана записка по т.16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуващи улици на кабел ниско напрежение с дължина 430 м. за свързване на Обект „Птицеферма за 54 000 броя бройлери“, находящ се в ПИ № 005077 в землището на село Смирненски от ТП № 6.

17. Доклана записка по т.17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост с НТП „Полски път“, находящи се в землището на село Писанец на водопроводно отклонение с обща дължина 709 м. за свързване на ПИ № 000967, находящ се в землището на село Писанец, местност „Гимлийца“ от съществуваща водомерна шахта.

18. Доклана записка по т.18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуващи улици на уличен водопровод с дължина 260 м. за свързване на Обект „Птицеферма за 54 000 броя бройлери“, находящ се в ПИ № 005077 в землището на село Смирненски от ОК 240.

19. Доклана записка по т.19 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000188, НТП „Водостопанско съоръжение“, находящ се в землището на град Ветово.

20. Доклана записка по т.20 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Вземане на решение за продължаване процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници по междуобщински автобусни линии от квотата на Община Ветово, включени в Областната транспортна схема на Област Русе, утвърдени от Областен управител на Област Русе, от Общинската транспортна схема на Община Ветово.

21. Доклана записка по т.21 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предложение за одобряване на промени в структурата на Общинска администрация на Община Ветово.

22. Доклана записка по т.22 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2014 г.

окт. 27

Докладни записки за разглеждане на четеридесет и девето заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка от т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Пламен Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Относно: Разглеждане на внесено в деловодството на Общински съвет – Ветово Счетоводен баланс към 30.09.2014 година и ОПР (отчет за приходи и разходи) на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД за периода от 01.01.2014 година до 30.09.2014 година.

2. Докладна записка от т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Пламен Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Относно: Даване на съгласие „Ветовска гора“ЕООД да извърши добив и реализация на дървесина през 2015 година.

3. Докладна записка от т.3 от предварителния дневен ред

Вносител:Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 594 по Протокол № 46 от 30.09.2014 година на Общински съвет – Ветово.

4. Докладна записка от т.4 от предварителния дневен ред

Вносител:Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 595 по Протокол № 46 от 30.09.2014 година на Общински съвет – Ветово.

5. Докладна записка от т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: В. Наумова – Председател на ПКЗОРС

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице за извършване на неотложна операция.

окт. 17

Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.10.2014г.

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Вземане на решение за продължаване процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници по междуобщински автобусни линии от квотата на Община Ветово, включени в Областната транспортна схема на Област Русе, утвърдени от Областен управител на Област Русе, от Общинската транспортна схема на Община Ветово.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предложение за одобряване на промени в структурата на Общинска администрация на Община Ветово.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Пламен Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД.

Относно: Разглеждане на внесено в деловодството на Общински съвет – Ветово Счетоводен баланс към 30.09.2014 година и ОПР (отчет за приходи и разходи) на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД за периода от 01.01.2014 година до 30.09.2014 година.

сеп. 24

Докладни записки за разглеждане на четеридесет и шесто заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Промяна на начина на трайно ползване на имоти, собственост на община Ветово с №№ 000935, 000896, 000262, 000924, 000900, 000274, 000940, 000937, 000901, 000902, 000933, 000934, с начин на трайно ползване „Полски път“, всичките по картата за възстановената собственост на землище град Ветово, ЕКАТТЕ 10803 и обявяване на поземлени имоти с №№ 000935, 000896, 000262, 000924,  000900, 000274, 000940, 000937, 000901, 000902, 000933, 000934, с начин на трайно ползване „Полски път“, всичките по картата за възстановената собственост на землище град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, за частна общинска собственост, поради отпадане на нуждата да задоволяват обществени нужди.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Даване на съгласие за финансиране Общински детски комплекс – Ветово.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по отношение на което не са налице някои от изискванията на КСО (Кодекса за социално осигуряване).

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост с НТП „Полски път“, находящи се в землището на село Писанец на водопровод с обща дължина 709 м за свързване на ПИ № 000967, находящ се в землището на село Писанец, местност „Гимлийца“ от съществуваща водомерна шахта.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуващи улици на водопровод с обща дължина 260 м за свързване на Обект „Птицеферма за 54 000 броя бройлери“, находящ се в ПИ № 005077 в землището на село Смирненски от ОК 240.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуващи улици на кабел ниско напрежение с дължина 430 м за свързване на Обект „Птицеферма за 54 000 броя бройлери“, находящ се в ПИ № 005077 в землището на село Смирненски от ТП № 6.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:Даване съгласие за обособяване на имот № 000267 с площ 1,951 дка от имот № 000096 с площ 2004,214 дка – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229. Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на имот № 000267 – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229.  Даване съгласие за изваждане на имот № 000267 от Общинския горски фонд.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Корекции по бюджета на Община Ветово за 2014 г., свързани с промени в Поименния списък на обектите, предвидени за основен ремонт и придобиване на ДМА през годината, и осигуряването на допълнително финансиране на дейности по издръжката.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Информация за изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие на 2014 г.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предложение за одобряване на промени в структурата на Общинска администрация на Община Ветово.

сеп. 17

Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.09.2014г.

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Промяна на начина на трайно ползване на имоти, собственост на община Ветово с №№ 000935, 000896, 000262, 000924, 000900, 000274, 000940, 000937, 000901, 000902, 000933, 000934, с начин на трайно ползване „Полски път“, всичките по картата за възстановената собственост на землище град Ветово, ЕКАТТЕ 10803 и обявяване на поземлени имоти с №№ 000935, 000896, 000262, 000924,  000900, 000274, 000940, 000937, 000901, 000902, 000933, 000934, с начин на трайно ползване „Полски път“, всичките по картата за възстановената собственост на землище град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, за частна общинска собственост, поради отпадане на нуждата да задоволяват обществени нужди.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Даване на съгласие за финансиране Общински детски комплекс – Ветово.

3. Докладна записка по т3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на материална помощ на лице, за възстановяване щети, в следствие на поройни дъждове.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предложение до Министерски  съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по отношение на което не са налице някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Вземане на решение за продължаване на процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници по междуобщински автобусни линии от квотата на Община Ветово, включени в областна транспортна схема на Област Русе, утвърдени от областен управител на област Русе, от общинска транспортна схеме на Община Ветово

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост с НТП "Полски път" , находящи се в землището на село Писанец  на водопровод  с обща дължина 709 м. за свързване на  ПИ №000967, находящ се в землището на с. Писанец, местност "Гимлийца" от съществуваща водомерна шахта.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуващи улици на водопровод с обща дължина 260 м. за свързване на Обект "Птицеферма за 54000 бройлери", находящ се в ПИ №005077 в землището на село Смирненскиот ОК 240

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуваща улица на кабел ниско напрежение с дължина 430 м. за свързване на обект "Птицеферма за 54000 бройлери" находящ се в ПИ №005077 в землището на село Смирненскиот ТП №6

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Даване на съгласие за обособяване на имот №000267 с площ 1.951 дка от имот №000096 с площ 2004.214 дка – частна общинска собственост, начин на трайно полване  "Залесена територия" находящ се в землището на гр. Сеново ЕКАТТЕ 66229. Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване  на имот №000267 – частна общинска собственот с начин на трайно ползване "Залесена територия"  находящ се в землището на гр. Сеново ЕКАТТЕ 66229.

Даване на съгласие за изваждане на имот №000267 от Общински горски фонд.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител:Стефка Петрова Тончева – Директор на СОУ "Васил Левски" с ПП

Относно: Даване на съгласие за функциониране на две маломерни паралелки  в СОУ – Ветово през учебната 2014-2015г.

авг. 29

Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 02/09/2014г.

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред 

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Промяна на начина на трайно ползване на имоти, собственост на община Ветово с №№ 000935, 000896, 000262, 000924, 000900, 000274, 000940, 000937, 000901, 000902, 000933, 000934, с начин на трайно ползване „Полски път“, всичките по картата за възстановената собственост на землище град Ветово, ЕКАТТЕ 10803 и обявяване на поземлени имоти с №№ 000935, 000896, 000262, 000924,  000900, 000274, 000940, 000937, 000901, 000902, 000933, 000934, с начин на трайно ползване „Полски път“, всичките по картата за възстановената собственост на землище град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, за частна общинска собственост, поради отпадане на нуждата да задоволяват обществени нужди.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред 

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Даване на съгласие за финансиране Общински детски комплекс – Ветово.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред 

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на материална помощ на лице, за възстановяване щети, в следствие на поройни дъждове.

авг. 20

Докладни записки за разглеждане на четеридесет и четвърто заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предврителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Приемане на решение за потвърждаване действията по сключени договори за правна помощ и съдействие па адм.д. № 4/2014 година и адм.д. № 118/2014 година по описа на Административен съд – град Русе.

2. Докладна записка по т.2 от предврителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Приемане на решение за упълномощаване на Председателя на Общински съвет – Ветово да сключва договори за правна помощ и съдействие при образувани срещу съвета съдебни дела.

3. Докладна записка по т.3 от предврителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което навършва 100 /сто/ години.

4. Докладна записка по т.4 от предврителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Разглеждане на възражение, постъпило от председателя на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1909 г.“ – град Ветово, обл. Русе.

5. Докладна зписка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Даване съгласие за придобиване на имот – частна държавна собственост в полза на Община Ветово по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.

6. Докладна зписка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – външно ел. захранване до ПИ 000267, в землището на село Смирненски, община Ветово.

7. Докладна зписка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – водопроводно отклонение към ПИ 000268, в землището на село Смирненски, община Ветово.

8. Докладна зписка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – външно ел. захранване до ПИ 109022, в землището на село Писанец, община Ветово.

юли 16

Докладни записки за разглеждане на четеридест и трето заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000174, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Ветово.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000174, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Ветово.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000006, начин на трайно ползване „Ерозирано трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000006, начин на трайно ползване „Ерозирано трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 091004, начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 091004, начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 140003, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на град Глоджево.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 106004, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на град Глоджево.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 187002, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 506001, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000564, начин на трайно ползване „Временно неизползвана естествена ливада по други причини“, находящ се в землището на село Писанец.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000564, начин на трайно ползване „Временно неизползвана естествена ливада по други причини“, находящ се в землището на село Писанец.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Сеново за средищни училища за учебната 2014-2015 година.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред

Вносител:Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Приемане на решение за избор на Контрольор на „Ветовска гора“ ЕООД – Ветово.

16. Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, на което му е извършена операция.

17. Докладна записка по т.17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, на което му е извършена операция.

18. Докладна записка по т.18 от предварителния дневен ред

Вносител: Метин Исуфов – общински съветник от КП „Бъдеще за всички“

Относно: Осигуряване на средства за извършване на ремонтно-строителни и монтажни дейности на територията на СОУ „Христо Ботев“ – град Глоджево, на сградата на Кметство Глоджево и на Пенсионерския клуб в град Глоджево.

19. Докладна записка по т. 19 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

20. Докладна записка по т. 20 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

21. Докладна записка по т. 21 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

22. Докладна записка по т. 22 отпредварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 529 по Протокол № 42 от 30.06.2014 г. на ОбС – Ветово.

23. Докладна записка по т. 23 отпредварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 532 по Протокол № 42 от 30.06.2014 г. на ОбС – Ветово.

24. Докладна записка по т. 24 отпредварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 533 по Протокол № 42 от 30.06.2014 г. на ОбС – Ветово.

25. Докладна записка по т. 25 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане „Оценка на действащия Общински план за развитие“ по проект: „Подобряване на координацията при разработване и провеждане на политики“ на Община Ветово

26. Докладна записка по т. 26 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:  Приемане на „Разработени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от Община Ветово“, по проект: „Подобряване на координацията при разработване и провеждане на политики“ на Община Ветово.

27. Докладна записка по т. 27 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Общински план за развитие на Община Ветово за периода 2014-2020 година.

28. Докладна записка по т. 28 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – водопроводно отклонение към ПИ 000267, в землището на село Смирненски, община Ветово.

29. Докладна записка по т. 29 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – външно ел. захранване до ПИ 000268, в землището на село Смирненски, община Ветово.

30. Докладна записка по т. 30 отпредварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Отмяна на Решение № 536 по Протокол № 42 от 30.06.2014 г. на Общински съвет – Ветово.

31. Докладна записка по т. 31 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на решение за осигуряване на средства от общинския бюджет за подмяна на котел за твърдо гориво за нуждите на филиала на ОДЗ „Щастливо детство“ – град Ветово.

32. Докладна записка по т. 32 отпредварителния дневен ред

Възражение към заповед № 361

Възражение към заповед № 368

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Приемане на решение за отмяна на Заповед № 361 от 24.06.2014 г. и Заповед № 368 от 25.06.2014 г., издадени от Кмета на Община Ветово.

33. Докладна записка по т. 33 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Пл. Славчев – Управител на „В. гора“ ЕООД

Относно: Приемане на отчет за първото шестмесечие на 2014 г. на „Ветовска гора“ ЕООД, включващ Счетоводен баланс към 30.06.2014 г. и Отчет за приходи и разходи за периода от 01.01.2014 г.-30.06.2014 г.

34. Докладна записка по т. 34 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на решение за осигуряване на финансови средства от общинския бюджет за нуждите на църква „Св. Иван Рилски“ – град Ветово за извършване на строително-монтажни работи.

юни 17

Докладни записки за разглеждане на четеридесет и второ заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – председател на Обс-Ветово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за осъществяване на стопанска дейност на Община Ветовочрез търговски дружества с общинско участие в капитала , за участие на обшината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд , находящ се в землището на град Ветово

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд , находящ се в землището на село Писанец

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000492, начин на трайно ползване "Пасища и мера", находящ се в землището на село Смирненски

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №506001, начин на трайно ползване "Залесена територия", находящ се в землището на град Глоджево

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:Отдаване под наем на част от имот №000491, начин на трайно ползване "Залесена територия", находящ се в землището на село Кривня

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000069, начин на трайно ползване "Пасища и мера", находящ се в землището на село Писанец

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот №118426, начин на трайно ползване "Пасища и мера", находящ се в землището на село Кривня

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Приложение

Вносител: Б. Гайтанов – председател на Обс-Ветово

Относно: Приемане на решение за избор на Контрольор на "Ветовска гора" ЕООД – Ветово

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител:  инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Корекция на бюджета на Община Ветово за 2014г. в частта на разходите за социално-битови и културно обслужване на пресонала.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Обявяване на имоти – публична общинска собственост, начин на трайно ползване "Полски път", находящ се в землището на гр. Ветово, в имоти частна – общинска собственост

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ ХIV-335, кв. 6 по плана на гр. Ветово.

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. П. Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Относно: Закупуване на производствена техника за нуждите на „Ветовска гора“ ЕООД

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – председател на Обс-Ветово

Относно: Промяна в представителството в Общото събрание на Асоциация „Общински гори“.

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (План за застрояване) на ПИ 080005, в землището на град Сеново, община Ветово, местност „Гарата“.

16. Докладна записка по т. 16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (План за застрояване) на ПИ 080009, в землището на град Сеново, община Ветово, местност „Гарата“.