ное. 18

Докладни записки за разглеждане на второ заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: д-р М. Мехмед – председател на ОбС – Ветово

Относно:Определяне на представител на Общински съвет – Ветово в Областния съвет за развитие

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител:д-р М. Мехмед – председател на ОбС – Ветово

Относно: Определяне представител на Общински съвет – Ветово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предстоящо заседание на заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Русе.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Пл. Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Относно: Разглеждане на внесен в деловодството на Общински съвет – Ветово от управителя на „Ветовска гора“ ЕООД Счетоводен баланс и ОПР към 30.09.2015 г.

сеп. 25

Докладни записки за разглеждане на шестдесет и второ заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Вземане на решение за продължаване процедурата за възлагане обществен превоз на пътници по междуобщински автобусни линии от квотата на община Ветово, включени в Областната транспортна схема на област Русе, утвърдени от Областен управител на област Русе, от Общинска транспортна схема на община Ветово.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-791, кв. 67, с площ 822 кв.м., по плана на село Писанец.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000006, начин на трайно ползване „Ерозирано трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски, местност „Аша орман“.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем 1 кв.м. от покривната конструкция на имот – публична общинска собственост, представляващ Масивна четириетажна административна сграда, находящ се в УПИ V-1342, кв. 165 по плана на град Ветово.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:  Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Анализ – социални услуги

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Анализ на потребността от социални услуги в община Ветово

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Приложение

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на споразумения за сътрудничество за реализацията на Проект „Интегриран подход на община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от област Русе

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на допълнителни средства за нормалното функциониране на ОУ – град Сеново, община Ветово за учебната 2015/2016 година

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: Ст. Тончева – директор на СОУ – Ветово

Относно: Разглеждане на докладна записка с вх.№ ДЗ-42-01-44 от 07.09.2015 г., внесена в деловодството на Общински съвет – Ветово от Стефка Тончева – директор на СОУ „В. Левски“ с ПП – град Ветово.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Съгласуване на позицията на община Ветово относно покана за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Русе на 14.10.2015 г. от 11,00 часа.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП-парцеларен план за подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Ветово – обходно трасе на с. Смирненски – линеен обект на техническа инфраструктура за нуждите на „Нетуоркс – България“ ООД.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред.

Вносител: В. Наумова – зам.-председател на ОбС – Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред.

Вносител: В. Наумова – зам.-председател на ОбС – Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

сеп. 17

Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.09.2015г.

1. Докладна запикса по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Вземане на решение за продължаване процедурата за възлагане обществен превоз на пътници по междуобщински автобусни линии от квотата на община Ветово, включени в Областната транспортна схема на област Русе, утвърдени от Областен управител на област Русе, от Общинска транспортна схема на община Ветово.

2. Докладна запикса по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-791, кв. 67, с площ 822 кв.м., по плана на село Писанец

3. Докладна запикса по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000006, начин на трайно ползване „Ерозирано трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски, местност „Аша орман“.

4. Докладна запикса по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем 1 кв.м. от покривната конструкция на имот – публична общинска собственост, представляващ Масивна четириетажна административна сграда, находящ се в УПИ V-1342, кв. 165 по плана на град Ветово.

5. Докладна запикса по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

6. Докладна запикса по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

7. Докладна запикса по т.7 от предварителния дневен ред.

Анализ – социални услуги

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Анализ на потребността от социални услуги в община Ветово.

8. Докладна запикса по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на споразумения за сътрудничество за реализацията на Проект „Интегриран подход на община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от област Русе“.

9. Докладна запикса по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: Р. Стоева – директор на ОУ – Сеново

Относно: Разглеждане на докладна записка с вх.№ ОбС-42-10-14 от 08.09.2015 г., внесена в деловодството на Общински съвет – Ветово от Радка Стоева – директор на ОУ – град Сеново, община Ветово.

10. Докладна запикса по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: Ст. Тончева – директор на СОУ – Ветово

Относно: Разглеждане на докладна записка с вх.№ ДЗ-42-01-44 от 07.09.2015 г., внесена в деловодството на Общински съвет – Ветово от Стефка Тончева – директор на СОУ „В. Левски“ с ПП – град Ветово.

11. Докладна запикса по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: Ст. Тончева – директор на СОУ – Ветово

Относно: Разглеждане на докладна записка с вх.№ ДЗ-42-01-45 от 12.09.2015 г., внесена в деловодството на Общински съвет – Ветово от Стефка Тончева – директор на СОУ „В. Левски“ с ПП – град Ветово.

авг. 28

Докладни записки за разглеждане на шестдесето заседание на Общински съвет Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Офис-помещение“ с площ 14 кв.м., разположен на ІІІ етаж в Административна сграда „Кметство“ – град Сеново и 5 кв.м. от покривната конструкция на сградата.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот № 007013, начин на трайно ползване „Нива“, находящ се в землището на село Смирненски, местност „Мале ардъ“.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-266, кв. 2, с площ 1290 кв.м., по плана на село Кривня.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-791, кв. 67, с площ 822 кв.м., по плана на село Писанец.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ ХVІІ-538, кв. 55 по плана на град Глоджево

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване право на строеж на пристройка за изграждане на пункт за варене на ракия от североизточната страна на съществуваща сграда, построена в имот – частна общинска собственост, находящо се в дворно място, образуващо УПИ ІV, кв. 42 по плана на град Сеново

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изготвяне на ПУП-ИПУР от: ОК 659, ОК 658 и ОК 661 – отпада и ИПР на УПИ І-2027, кв. 177а по регулационния план на град Ветово

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2015 година

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Пл. Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Относно: Разглеждане на внесен в деловодството на Общински съвет – Ветово от управителя на „Ветовска гора“ ЕООД Счетоводен баланс и ОПР към 30.06.2015 г

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: Пл. Пенчев – Управител на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД

Относно: Разглеждане на внесен в деловодството на Общински съвет – Ветово от управителя на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД Счетоводен баланс и ОПР към 30.06.2015 г.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонални пенсии на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на КСО (Кодекса за социално осигуряване).

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонални пенсии на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на КСО (Кодекса за социално осигуряване).

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Апартамент № 2, разположен в „Двуетажна жилищна сграда с партер“, находяща се в УПИ ХХІІ-2015, кв. 97 по плана на град Ветово.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предварително съгласие за утвърждаване на трасе на външно ел. захранване от стълб СРС № 148 на ВЕЛ 20 кV „Чукура“ до ПИ 000268 в землището на с. Смирненски, община Ветово.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предварително съгласие за утвърждаване на трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод ф250 до ПИ 000268 в землището на с. Смирненски, община Ветово

16. Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предварително съгласие за утвърждаване на трасе на външно ел. захранване от стълб СРС № 148 на ВЕЛ 20 кV „Чукура“ до ПИ 000267 в землището на с. Смирненски, община Ветово.

17. Докладна записка по т.17 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предварително съгласие за утвърждаване на трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод ф250 до ПИ 000267 в землището на с. Смирненски, община Ветово

18. Докладна записка по т.18 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП-парцеларен план за техническа инфраструктура – ел. кабел захранващ ПИ 167002 по КВС от землище гр. Ветово, община Ветово

19. Докладна записка по т.19 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП-парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение от ОТ 28 по плана на гр. Ветово до ПИ 167002 по КВС от землище гр. Ветово, община Ветово.

20. Докладна записка по т.20 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП-парцеларен план за трасе на ел.кабел Ср.Н към ПУП-План за застрояване на ПИ 163005 в землището на гр. Ветово.

21. Докладна записка по т.21 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000921, начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“, находящ се в землището на град Ветово.

авг. 14

Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 21.08.2015г.

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване право на строеж в полза на Народно читалище „Нов живот – 1894“ гр. Сеново във връзка с кандидатстване по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на ПРСР 2014-2020 г.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Участие на община Ветово с проект по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“, Подмярка 7.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Участие на НЧ „Просвета 1910“ гр. Глоджево, община Ветово с проект по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“, Подмярка 7.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Обявяване на имот – публична общинска собственост, представляващ Масивна двуетажна сграда Читалище със застроена площ 448 кв.м., построена през 1959 г. и дворно място от 1450 кв.м., образуващо имот УПИ V в квартал 56 по плана на град Сеново, в имот – частна общинска собственост.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Участие на НЧ „Нов живот – 1894“ гр. Сеново, община Ветово с проект по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“, Подмярка 7.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Удължаване срока на Учреденото право на строеж в полза на НЧ „Просвета 1910“ гр. Глоджево във връзка с кандидатстване по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на ПРСР 2014-2020 г.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Офис-помещение“ с площ 14 кв.м., разположен на ІІІ етаж в Административна сграда „Кметство“ – град Сеново и 5 кв.м. от покривната конструкция на сградата.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот № 007013, начин на трайно ползване „Нива“, находящ се в землището на село Смирненски, местност „Мале ардъ“.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-266, кв. 2, с площ 1290 кв.м., по плана на село Кривня.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-791, кв. 67, с площ 822 кв.м., по плана на село Писанец.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-341, кв. 161, с площ 784 кв.м., по плана на град Ветово.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ ХVІІ-538, кв. 55 по плана на град Глоджево.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване право на строеж на пристройка за изграждане на пункт за варене на ракия от североизточната страна на съществуваща сграда, построена в имот – частна общинска собственост, находящо се в дворно място, образуващо УПИ ІV, кв. 42 по плана на град Сеново.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изготвяне на ПУП-ИПУР от: ОК 659, ОК 658 и ОК 661 – отпада и ИПР на УПИ І-2027, кв. 177а по регулационния план на град Ветово.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2015 година.

16. Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Солак – Председател на ОС на ПП „ДПС“, общ. Ветово

Относно: Разглеждане на внесено в деловодството на Общински съвет – Ветово от Баки Солак – председател на ОС на ПП „ДПС“, община Ветово заявление относно: Отдаване под наем на общински имот, съгласно условията на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

17. Докладна записка по т.17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Пл. Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Относно: Разглеждане на внесен в деловодството на Общински съвет – Ветово от управителя на „Ветовска гора“ ЕООД Счетоводен баланс и ОПР към 30.06.2015 г.

18. Докладна записка по т.18 от предварителния дневен ред

Вносител: Пл. Пенчев – Управител на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД

Относно: Разглеждане на внесен в деловодството на Общински съвет – Ветово от управителя на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД Счетоводен баланс и ОПР към 30.06.2015 г.

19. Докладна записка по т.19 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Георгиева – Кмет на Кметство Сеново

Относно: Разглеждане на внесена в деловодството на Общински съвет – Ветово докладна записка от Инна Георгиева – кмет на Кметство Сеново, относно предприемане на действия за отпускане на персонални пенсии.

юли 28

Докладни записки за разглеждане на петдесет и девето заседание на Общински съвет Ветово

1. Докладна записла по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Информиране на местната общност за управлението на Община Ветово през мандат 2011-2015 г.

2. Докладна записла по т. 2 от предварителния дневен ред

Искане

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на писмено искане от Красимир Тодоров Колев, жител на град Ветово, относно изпълнени от кмета на община Ветово всички обществени поръчки от началото на мандат 2011-2015 г. до настоящия момент.

3. Докладна записла по т. 3 от предварителния дневен ред

Мотиви

Проект

Вносител: д-р С. Насуф – Председател на ПКССЕООС

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Ветово

4. Докладна записла по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в „Лечебно заведение“ – град Ветово, представляващ „Манипулационна“ с площ 10,66 кв. м. и 1/3 ид. част от коридор с площ 23,43 кв. м., входно антре с площ 8,69 кв. м. и тоалетна с площ 5,52 кв. м.

5. Докладна записла по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Споразумение за общинско сътрудничество по проект „Заедно“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ОПРЧР 2014-2020 г.

6. Докладна записла по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Съгласуване на позицията на община Ветово относно покана за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе на 06.08.2015 г.

7. Докладна записла по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветовоетово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Венко Василев Иванов, с постоянен адрес град Ветово, ул. „Трети март“ № 52, община Ветово.

8. Докладна записла по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

9. Докладна записла по т. 9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:  Отпускане на еднократна парична помощ на лице, болно от глаукома

10. Докладна записла по т. 10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество при кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“ на ОПРЧР

11. Докладна записла по т. 11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на СОУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Сеново за средищни училища за учебната 2015-206 година.

12. Докладна записла по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване право на строеж в полза на Народно читалище „Нов живот – 1894“ гр. Сеново във връзка с кандидатстване по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на ПРСР 2014-2020 г.

13. Докладна записла по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Участие на община Ветово с проект по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“, Подмярка 7.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

14. Докладна записла по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Участие на НЧ „Просвета 1910“ гр. Глоджево, община Ветово с проект по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“, Подмярка 7.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

15. Докладна записла по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Обявяване на имот – публична общинска собственост, представляващ Масивна двуетажна сграда Читалище със застроена площ 448 кв.м., построена през 1959 г. и дворно място от 1450 кв.м., образуващо имот УПИ V в квартал 56 по плана на град Сеново, в имот – частна общинска собственост.

16. Докладна записла по т. 16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Участие на НЧ „Нов живот – 1894“ гр. Сеново, община Ветово с проект по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“, Подмярка 7.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

17. Докладна записла по т. 17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Удължаване срока на Учреденото право на строеж в полза на НЧ „Просвета 1910“ гр. Глоджево във връзка с кандидатстване по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на ПРСР 2014-2020 г.

юли 21

Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.07.2015г.

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Мотиви

Проект

Вносител: д-р С. Насуф – Председател на ПКССЕООС

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Ветово

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:  Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в „Лечебно заведение“ – град Ветово, представляващ „Манипулационна“ с площ 10,66 кв. м. и 1/3 ид. част от коридор с площ 23,43 кв. м., входно антре с площ 8,69 кв. м. и тоалетна с площ 5,52 кв. м.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Споразумение за общинско сътрудничество по проект „Заедно“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ОПРЧР 2014-2020 г.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Венко Василев Иванов, с постоянен адрес град Ветово, ул. „Трети март“ № 52, община Ветово.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Съгласуване на позицията на община Ветово относно покана за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе на 06.08.2015 г.

юни 24

Докладни записки за разглеждане на петдесет и осмо заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Писанец.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на град Ветово.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на части от поземлен имот № 190003, начин на трайно ползване „Залесена горска територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 106004, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на град Глоджево, местност „Кайрака“.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2015 година.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000676, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000559, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост на кабел СрН /20 kV/ с дължина на трасето 1355 м от стълб ЖР 60 на ВЕЛ „Писанец“ до границата на ПИ № 167002, находящ се в землището на град Ветово.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост в землището на град Ветово на водопроводно отклонение с обща дължина 1106 м за свързване на ПИ №167002, находящ се в землището на град Ветово, местност „Чирмашлъка 1“ от съществуващ водопровод.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване право на строеж на пристройка за изграждане на пункт за варене на ракия от североизточната страна на съществуваща сграда, построена в имот – частна общинска собственост, находящ се в дворно място, образуващо УПИ ІV, кв. 42 по плана на град Сеново.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ ХV, кв. 187 и УПИ ХVІ, кв. 187 по плана на град Ветово.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на придаваема площ по улична регулация към УПИ ІІ-1117, кв. 138 по плана на град Ветово.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Анализ на потребността от социални услуги в община Ветово.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред.

Приложение

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Стоматологичен кабинет“ с площ 12 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня – 17,36 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарно помещение – 1 кв.м., разположени на І етаж в „Здравна служба“ – село Смирненски.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на решение за утвърждаване на Поименен списък на обектите, предвидени за основен ремонт и придобиване на ДМА и НМДА в община Ветово през 2015 година, финансирани с целева капиталова субсидия.

16. Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ масивна двуетажна сграда „Детска градина“ находяща се в УПИ ХІХ, кв. 19 по плана на село Смирненски.

17. Докладна записка по т.17 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Извършване на СМР и сключване на договор за съвместна дейност с Мюсюлманско настоятелство при село Смирненски, община Ветово

18. Докладна записка по т.18 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване право на строеж на автомивка със съответните пречиствателни съоръжения за технологични отпадни води с обща площ 45 кв.м., върху имот – частна общинска собственост, находящ се в дворно място, образуващо УПИ V 341, кв. 161 по плана на град Ветово.

19. Докладна записка по т.19 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ ХVІІІ-538, кв. 55 по плана на град Глоджево.

юни 19

Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.06.2015г.

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда № 535.16 /Хранилище БП № 222/, находящ се в ПИ № 000535 в землището на град Ветово /бивше военно поделение/.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Писанец.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на град Ветово.

4.Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на части от поземлен имот № 190003, начин на трайно ползване „Залесена горска територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 106004, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на град Глоджево, местност „Кайрака“.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2015 година.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000676, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: . Отдаване под наем на част от имот № 000559, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:  Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост на кабел СрН /20 kV/ с дължина на трасето 1355 м от стълб ЖР 60 на ВЕЛ „Писанец“ до границата на ПИ № 167002, находящ се в землището на град Ветово.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост в землището на град Ветово на водопроводно отклонение с обща дължина 1106 м за свързване на ПИ №167002, находящ се в землището на град Ветово, местност „Чирмашлъка 1“ от съществуващ водопровод.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване право на строеж на пристройка за изграждане на пункт за варене на ракия от североизточната страна на съществуваща сграда, построена в имот – частна общинска собственост, находящ се в дворно място, образуващо УПИ ІV, кв. 42 по плана на град Сеново.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ ХV, кв. 187 и УПИ ХVІ, кв. 187 по плана на град Ветово.                                  

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на придаваема площ по улична регулация към УПИ ІІ-1117, кв. 138 по плана на град Ветово.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Анализ на потребността от социални услуги в община Ветово.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на писмо с вх. № ОбС-06-02-163/15.06.2015 г., внесено в деловодството на Общински съвет – Ветово от кмета на община Ветово – инж. Георги Георгиев.

май 18

Докладни записки за разглеждане на петдесет и шесто заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ветово за 2016 година

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Изготвяне на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Ветово 2015-2020 година.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Сформиране на работна група, която да изготви и предложи на Общински съвет – Ветово проекти на наредби, съгласно чл. 40, ал. 5 и чл. 47, ал. 5 от Закона за защита на животните.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Доклад приложение към т. 4

Приложение 5 към т. 4

Приложение 11 към т.4

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на бюджета на община Ветово за 2015 г.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Красимир Тодоров Колев с постоянен адрес: град Ветово, ул. „Велко Дачев Тишев“ № 3.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2015 г.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000323, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на село Смирненски.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000006, начин на трайно ползване „Ерозирано трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски, местност „Аша орман“.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 506003, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 092104, начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“, находящ се в землището на село Кривня, местност „Келемлелик“.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000493, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на село Кривня.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000676, начин на трайно ползване „Завесена територия“, находящ се в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Стоматологичен кабинет“ с площ 12 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня – 17,36 кв.м. и ½ от санитарно помещение – 1 кв.м., разположени на I етаж в „Здравна служба“ – село Смирненски.

16. Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:  Одобряване на ПУП-парцеларен план за трасе на ел.кабел от съществуващ ЖБ стълб № 212 от ВЕЛ 20kV „Писанец“ до границата на ПИ 109022 в землището на с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе

 Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

17. Докладна записка по т.17 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Относно: Разглеждане и обсъждане на Заповед № 270 от 28.04.2015 г., издадена от кмета на община Ветово във връзка с изпълнение на Решение № 652 по Протокол № 53 от заседание на Общински съвет – Ветово, проведено на 27.02.2015 г.

18. Докладна записка по т.18от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Относно: Преразглеждане на Решение № 654 по Протокол № 53 от заседание на Общински съвет – Ветово, проведено на 27.02.2015 г., относно: Отдаване под наем на част от недвижими имоти – общинска собственост, за разполагане на четири броя кафе-автомати – два броя в сградата на Община Ветово, един брой в Лечебно заведение, находящи се в град Ветово и един брой в Масивна четириетажна административна сграда, по плана на  град Ветово.

19. Докладна записка по т.19 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, за възстановяване щети от пожар.

20. Докладна записка по т.20 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Пл. Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Относно:

21. Докладна записка по т.21 от предварителния дневен ред

Вносител: Пл. Пенчев – Управител на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД

Относно:

22. Докладна записка по т.22 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно:

 

апр. 24

Докладни записки за разглеждане на петдесет и пето заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Вносител: Б. Гайтанов – Председател – ОбС – Ветово

Относно: Приемане на годишния финансов отчет на „Ветовска гора” ЕООД за 2014 година и избор на експерт-счетоводител за 2015 година.

2. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ветово за 2016 година.

3. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

4. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2015 г.

5. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000323, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на село Смирненски.

6. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 506003, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

7. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 092104, начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“, находящ се в землището на село Кривня, местност „Келемлелик“.

8. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000006, начин на трайно ползване „Ерозирано трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски, местност „Аша орман“.

9. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000676, начин на трайно ползване „Завесена територия“, находящ се в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“.

10. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

11. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП-парцеларен план за трасе на ел.кабел от съществуващ ЖБ стълб № 212 от ВЕЛ 20kV „Писанец“ до границата на ПИ 109022 в землището на с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе

12. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Стоматологичен кабинет“ с площ 12 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня – 17,36 кв.м. и ½ от санитарно помещение – 1 кв.м., разположени на I етаж в „Здравна служба“ – село Смирненски.

13. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000493, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на село Кривня.

 

апр. 16

Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.04.2015г.

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Вносител: : Б. Гайтанов – Председател – ОбС – Ветово

Относно: Приемане на годишния финансов отчет на „Ветовска гора” ЕООД за 2014 година и избор на експерт-счетоводител за 2015 година.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ветово за 2016 година.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. : Б. Гайтанов – Председател – ОбС – Ветово

Относно: . Разглеждане на предложение от Районна прокуратура – град Русе по реда на общия надзор за законност по чл. 145, ал. 1, т. 6 от ЗСВ.

мар. 25

Докладни записки за разглеждане на петдесет и четвърто заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател – ОбС – Ветово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2015 година

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 076007, начин на трайно ползване „Овощна градина“, находящ се в землището на град Ветово.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на ПИ № 031424 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Водостопанско съоръжение“, находящ се в землището на село Кривня.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ ІІ-1117, кв. 138 по плана на град Ветово.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за трасе на ел.кабел СрН към ПУП – План за застрояване на ПИ 163005 в землището на град Ветово

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: Пл. Пенчев – Управител на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД

Относно: Разглеждане на внесено в деловодството на Общински съвет – Ветово Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи към 31.12.2014 г. на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, които попадат в масивите за ползване съгласно разпоредбите на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, по цена в размер на средното рентно плащане за землището.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ за ПИ 000161, в землището на с. Смирненски, община Ветово.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изготвяне на ПУП-ИПУР между ОК 308, ОК 309, ОК 314 и ИПР на УПИ I-712, II-712, III-711 и ХII-713, кв. 109 по регулационния план на гр. Глоджево.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Гараж“ с три клетки с обща площ 58,40 кв.м., разположени в двора на здравния дом в с. Смирненски.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост на кабел СрН /20kV/ с дължина на трасето 1355 м от стълб ЖР 60 на ВЕЛ „Писанец“ до границата на ПИ № 167002, находящ се в землището на гр. Ветово.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост в землището на гр. Ветово на водопроводно отклонение с обща дължина 1106 м за свързване на ПИ № 167002, находящ се в землището на град Ветово, местност „Чирмашлъка 1“ от съществуващ водопровод.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на решение за отдаване под наем на имот – общинска собственост, находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово.

мар. 17

Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.03.2015г.

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител:Б. Гайтанов – Председател – ОбС – Ветово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2015 година.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 076007, начин на трайно ползване „Овощна градина“, находящ се в землището на град Ветово.

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на ПИ № 031424 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Водостопанско съоръжение“, находящ се в землището на село Кривня.

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ ІІ-1117, кв. 138 по плана на град Ветово.

6. Докладна записка по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за трасе на ел.кабел СрН към ПУП – План за застрояване на ПИ 163005 в землището на град Ветово

7. Докладна записка по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.

8. Докладна записка по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: Пл. Пенчев – Управител на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД

Относно: Разглеждане на внесено в деловодството на Общински съвет – Ветово Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи към 31.12.2014 г. на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД.