Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Ветово

Featured

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Ветово. Вносител на предложението е д-р Самет Насуф – Председател на постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда при Общински съвет – Ветово.

Проектът на нормативния административен акт, заедно с мотивите към него, са публикувани на интернет страницата на Община Ветово (www.vetovo.com).

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 28.07.2015 год.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: obs_vetovo@abv.bg

Проекта на Наредбата може да видите ТУК! /PDF формат/

Мотиви към проекта /PDF формат/

БЮЛЕНТ ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово

май 21

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6

СЪОБЩЕНИЕ

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за осъществяване на стопанската дейност на Община Ветово чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, придружен с предложение за приемането й. Вносител на предложението е Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за осъществяване на стопанската дейност на Община Ветово чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 04.06.2014 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: obs_vetovo@abv.bg

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ:

1. Предложение

2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6

3. Мотиви

дек. 06

Проект за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово

Постъпило предложение

Мотиви

Проект за изменение и допълнение на Наредба 8

дек. 04

Проект за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ветово

Предложение

Проект за измение

Мотиви

Извадка от Държавен вестник

Вносител:  Исмаил Джеват Селим – изпълняващ длъжността кмет на община Ветово.

Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ветово, Глава Втора "Местни данъци", раздел IV "Данък върху превозните средства".

ян. 08

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет

Докладна записка

Докладна записка, проект на Правилник, мотиви към проекта

Вносител:  Георги Христов Георгиев – общински съветник в Общински съвет – Ветово (ПГ БСП).

Относно: Приемане на правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взимодействието му с общинската  администрация

ян. 08

Изменение и допълнение на Наредба №2

Докладна записка

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

авг. 02

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост

Постъпило е предложение за изменение и допълнение на Наредба №4 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост.

Заинтересованите лица и организации могат да направят предложения и становища по предложения проект на нормативния акт до 16.08.2012 г. в деловодството на Общински съвет-Ветово на адрес: 7080 Ветово, ул. Трети март 2, както и по електронна поща на адрес: obs_vetovo@abv.bg

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ ПО ТЕМАТА:

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост.:

2. Мотиви(на основание чл. 28 от Закона за нормативните актове):

авг. 02

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово

Постъпило е предложение за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово се цели предотвратяване на пътно-транспортни произшествия, опазване на околната среда и здравето на хората.

Заинтересованите лица и организации могат да направят предложения и становища по предложения проект на нормативния акт до 16.08.2012 г. в деловодството на Общински съвет-Ветово на адрес: 7080 Ветово, ул. Трети март 2, както и по електронна поща на адрес: obs_vetovo@abv.bg

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ ПО ТЕМАТА:

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово:

2. Мотиви(на основание чл. 28 от Закона за нормативните актове):