сеп. 02

Untitled

                                                                                     

Процедура за директно предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот

 Проекта № BG05M9OP001-2.002-0043 – C001

Наименование на проекта – „Заедно”

                                                             Бенефициент община Ветово

 

Всички назначени Лични асистенти по проект "Заедно" на община Ветово, ще преминат надграждащо обучение. Обучението ще се проведе на 2 групи.

Първа група са всички Лични аситенти от гр. Ветово и село Смирненски, като обучението на първа група започва на 12.09.2016г. 08:00 часа в залата на  младежкия дом – гр. Ветово

Втора група са всички Лични асистенти от гр. Глоджево и село Кривня. Обучението на Втора група започава на 15.09.2016г. от 08:00 часа в залата на младежкия дом гр. Ветово

авг. 16

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – Русе за назначаване на комисии по чл. 37в от ЗСПЗЗ

Заповед за землище Ветово

Заповед за землище Глоджево

Заповед за землище Кривня

Заповед за землище Писанец

Заповед за землище Сеново

Заповед за землище Смирненски

авг. 01

Обява за доброволен резерв

Министерството на отбраната на Република България обявява 209 свободни длъжности за приемане на служба в доброволния / платен/ резерв на лица със средно или висше образование.

Списък с длъжности

ЗА СПРАВКИ:

–   Военно окръжие – Русе                   –  082 / 834 543

–   Военен отчет – община Ветово     –  08161 / 22 53;    088 684 14 35

–   Военен отчет – община Иваново  –  08116 / 22 36;    088 684 14 35  

–   Военен отчет – общ. Сливо поле   –  08131 / 22 15;   088 684 14 35

 

юли 13

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- ВЕТОВО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ветово уведомява работодателите, че в периода от 19 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за разкриване на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

 

В Компонент 1 на Програмата могат да се включат работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.

 

Работодателите могат да кандидатстват за:

– финансиране на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 3074 лв.

 

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

 

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ, съгласно Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата и Методиката за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок, считано от 19.07.2016г. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Ветово, ул. Христо Ботев 4, тел. 08161 2263, 0882824886

 

Краен срок за приемане на документи –  25.07.2016 г.

 

18.07.2016г.

гр. Ветово

юли 13

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- ВЕТОВО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ветово уведомява работодателите, че в периода от 15 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за разкриване на работни места по Компонент 2 от Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица.

 

В Компонент 2 по Програмата могат да се включат работодатели от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

 

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на работни места, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 10595 лв.

 

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

 

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ съгласно Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в рамките на 7 работни дни, считано от 15.07.2016 г. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Ветово, ул. Христо Ботев 4, тел. 08161 2263, 0882824886

 

Краен срок за приемане на документи –  25.07.2016 г.

 

 

14.07.2016 г.

Гр. Ветово

юни 21

ОБНОВЕНА!!! До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово(27.06.2016-01.07.2016)

В изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма ,,Алфа груп“ ЕООД, с адрес на регистрация гр. Разград, ул. ,,Априлско въстание“ № 4, ще проведе третиране от 27.06.2016 г до 01.07.2016 г. включително, от 05:00 до 09:00 часа с препарати  ,,Лактофол“ и „Пиктор“, с карантинен срок 30 дни. Третирането се извършва срещу болести по слънчогледа. Подлежащи на третиране са терени в землището на гр. Ветово, местностите: „Кьоклюци“ – 690 дка. и „Башака“ – 460 дка.

 Третирането ще се извърши с авиотехника.

 Телефон за връзка: 0888 367 124 – Минчо Димчев Червенски.

 

май 13

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на с. Кривня(17.05.2016-22.05.2016)

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма ,,Агротех” ЕООД, с адрес на регистрация гр. Разград, ул. ,,Дондуков“ №1, ще  проведе третиране от 17.05.2016 г до 22.05.2016 г. включително, от 06:00 до 18:30 часа, с препарат  ,,Дует ултра”, с карантинен срок 35 дни.  Третирането се извършва срещу болести по пшеницата и ечемика. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Кривня, местностите: „Дрисля“ – 460 дка., „Малък Церак“ – 480 дка, „Голям Церак“ – 780 дка.

 Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

 Телефон за връзка: 0887 355 382 – Стефан Пенчев Пенчев.

май 05

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на с. Кривня(09.05.2016-14.05.2016)

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че фирма  ,,ВИП ПРЕС“ ЕООД с ЕИК: 117594035 и адрес на управление гр. Русе, ул. ,,Николаевска“ № 101 г, ще проведе третиране на слънчоглед срещу плевели  от 09.05.2016 г. до 14.05.2016 г. в часова зона от 08.00 до 18.00 часа с препарат ,,Листего“ с карантинен срок 25 дни.  Подлежащи на третиране са терени в местностите „Церака“ – 320 дка. и „Калето“ – 65 дка., намиращи се в землището на с. Кривня, общ. Ветово.

Третирането ще се извършва с наземна техника.

Телефон за връзка 0888332384 .

май 05

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово(09.05.2016-14.05.2016)

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че фирма  ,,ВИП ПРЕС“ ЕООД с ЕИК: 117594035 и адрес на управление гр. Русе, ул. ,,Николаевска“ № 101 г, ще проведе третиране на слънчоглед срещу плевели  от 09.05.2016 г. до 14.05.2016 г. в часова зона от 08.00 до 18.00 часа с препарат ,,Листего“ с карантинен срок 25 дни.  Подлежащи на третиране са терени в местностите „Каместа“ – 192дка., „Биюк алан“ – 40 дка., „Чирмашлък“ – 62дка., „Есенника“ – 32дка., „Башака“ – 40 дка. и лозята срещу полицията  намиращи се в землището на гр. Ветово.

Третирането ще се извършва с наземна техника.

Телефон за връзка: 0888332384.

апр. 26

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землищата на с. Кривня(28.04.2016-02.05.2016)

    В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма,,Агротех” ЕООД, с адрес на управление гр. Разград, ул. ,,Дондуков“ №1, ще  проведе третиране от 28.04.2016 г до 02.05.2016 г. включително, от 06:00 до 18:30 часа с препарат  ,,Дует ултра“ , с карантинен срок 35 дни.  Третирането се извършва срещу болести по пшеницата. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Кривня, местностите: Малък Церак – 480 дка, „Голям Церак“ – 780 дка.

 Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

 Телефон за връзка: 0887 355 382 – Стефан Пенчев Пенчев.