ОБЯВА

Featured

Министерството на отбраната на Република България обявява 353 свободни длъжности за приемане на служба във военните формирования на Сухопътни войски на лица със средно или висше образование

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

ЗА СПРАВКИ:

–   Военно окръжие – Русе                     –  082 / 834 – 543

–   Офис за военен отчет в общината  –  088 684 14 35

сеп. 12

Прием на заявления – декларации в гр. Сеново по проект „Топъл обяд в община Ветово – 2016“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд -2016

BG05FMOP001-3.002

 

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЕТОВО 2016“

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че от 14.09.2016г.  (сряда) до 21.09.2016г. (сряда) в кметство Сеново започва прием на заявления по проект „Топъл обяд в Община Ветово 2016“.

Желаещите могат да получат заявление по образец от деловодството на кметство Сеново.

В проекта ще бъдат включени лица от следните целеви групи:

1.    лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

2.     лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

3.    самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават  пенсии в минимални размери за :осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.
 

Одобрените потребители на услугата, ще получават безплатно топла храна за обяд – супа, основно ястие и хляб в собствени съдове всеки работен ден от 01.10.2016 г. до 30.04.2017 г.

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – РУСЕ

Featured

Г Р А Ф И К

 

ЗА РАБОТА НА ПРИЕМНА В ГРАД ВЕТОВО

 

ДАТА

РАБОТНО ВРЕМЕ

СПЕЦИАЛИСТ

30.09.2016 г. /петък/

От 08:30 часа до 16:00 часа

специалист сектор „Краткосрочни плащания“

 

 

 

30.09.2016 г. /петък/

от 09:00 часа до 14:00 часа

специалист сектор „Пенсионно обслужване“

сеп. 07

Процедура по издаване на комплексно разрешително

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ДЕТЕЛИНА-08” ООД, гр. Разград, за експлоатация на: „Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, град Ветово”, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации за интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места”.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода  от 09.09.2016 г. до 09.10.2016 г. в:

  1. Сградата на Община Ветово, 7080 гр. Ветово, ул. „3-ти март” №2, от 08:15 до 12:00 и от 12:40 до 16:55 часа;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник на отдел “КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Ивелин Димитров – директор на дирекция "Специализирана администрация", тел.: 08161/22-53

сеп. 02

Untitled

                                                                                     

Процедура за директно предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот

 Проекта № BG05M9OP001-2.002-0043 – C001

Наименование на проекта – „Заедно”

                                                             Бенефициент община Ветово

 

Всички назначени Лични асистенти по проект "Заедно" на община Ветово, ще преминат надграждащо обучение. Обучението ще се проведе на 2 групи.

Първа група са всички Лични аситенти от гр. Ветово и село Смирненски, като обучението на първа група започва на 12.09.2016г. 08:00 часа в залата на  младежкия дом – гр. Ветово

Втора група са всички Лични асистенти от гр. Глоджево и село Кривня. Обучението на Втора група започава на 15.09.2016г. от 08:00 часа в залата на младежкия дом гр. Ветово

авг. 16

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – Русе за назначаване на комисии по чл. 37в от ЗСПЗЗ

Заповед за землище Ветово

Заповед за землище Глоджево

Заповед за землище Кривня

Заповед за землище Писанец

Заповед за землище Сеново

Заповед за землище Смирненски

авг. 01

Обява за доброволен резерв

Министерството на отбраната на Република България обявява 209 свободни длъжности за приемане на служба в доброволния / платен/ резерв на лица със средно или висше образование.

Списък с длъжности

ЗА СПРАВКИ:

–   Военно окръжие – Русе                   –  082 / 834 543

–   Военен отчет – община Ветово     –  08161 / 22 53;    088 684 14 35

–   Военен отчет – община Иваново  –  08116 / 22 36;    088 684 14 35  

–   Военен отчет – общ. Сливо поле   –  08131 / 22 15;   088 684 14 35

 

юли 13

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- ВЕТОВО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ветово уведомява работодателите, че в периода от 19 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за разкриване на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

 

В Компонент 1 на Програмата могат да се включат работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.

 

Работодателите могат да кандидатстват за:

– финансиране на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 3074 лв.

 

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

 

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ, съгласно Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата и Методиката за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок, считано от 19.07.2016г. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Ветово, ул. Христо Ботев 4, тел. 08161 2263, 0882824886

 

Краен срок за приемане на документи –  25.07.2016 г.

 

18.07.2016г.

гр. Ветово

юли 13

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- ВЕТОВО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ветово уведомява работодателите, че в периода от 15 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за разкриване на работни места по Компонент 2 от Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица.

 

В Компонент 2 по Програмата могат да се включат работодатели от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

 

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на работни места, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 10595 лв.

 

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

 

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ съгласно Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в рамките на 7 работни дни, считано от 15.07.2016 г. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Ветово, ул. Христо Ботев 4, тел. 08161 2263, 0882824886

 

Краен срок за приемане на документи –  25.07.2016 г.

 

 

14.07.2016 г.

Гр. Ветово

юни 21

ОБНОВЕНА!!! До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово(27.06.2016-01.07.2016)

В изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма ,,Алфа груп“ ЕООД, с адрес на регистрация гр. Разград, ул. ,,Априлско въстание“ № 4, ще проведе третиране от 27.06.2016 г до 01.07.2016 г. включително, от 05:00 до 09:00 часа с препарати  ,,Лактофол“ и „Пиктор“, с карантинен срок 30 дни. Третирането се извършва срещу болести по слънчогледа. Подлежащи на третиране са терени в землището на гр. Ветово, местностите: „Кьоклюци“ – 690 дка. и „Башака“ – 460 дка.

 Третирането ще се извърши с авиотехника.

 Телефон за връзка: 0888 367 124 – Минчо Димчев Червенски.