юни 17

Сключен е договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014 BG05FMOP001-03.01

ES

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


На 16.06.2015г. е сключен договор по проект "Осигурявна на топълобяд в Община Ветово" . Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, оперативна програма  за храни и/или основно материално подпомагане, операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд"

Начало: 04.05.2015г. Край 30.09.2015г.

Основната дейност на проекта е осигуряване на топъл обяд на 75 лица на територията на Община Ветово.

Целеви групи на проекта са:

– Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход

– Неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;

– Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии 

– Скитащи и бездомни деца и лица

Стойност на проекта: 19 199,25 лв.

Открита приемна на Областния управител на област Русе в град Ветово

Featured

На 24.06.2015 г., от 11:00 часа, в заседателната зала на Младежки дом – Ветово, ще се проведе открита приемна на Областния управител на област Русе с общинското ръководство и гражданите, с цел обсъждане на състоянието на община Ветово, актуални проблеми и предизвикателства.

юни 11

Работодателите могат да подават заявки по схема „Младежка заетост”

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

В дирекциите „Бюро по труда” продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Тя е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Схемата ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години включително.

Заявките се подават по нов, улеснен за работодателите образец, като процедурата по одобряването им се извършва текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се избегне забавянето при подбора и оценката на работодателите. Редуциран е броят на документите, които трябва да бъдат подадени след одобрение на заявката, при определяне на допустимостта на работодателя – с цел сключване на договор за заетост.

Работодатели от реалния сектор могат да подават заявки за свободни работни места, които ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

Както е известно, схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

 • Стажуване: осигуряване на работа по реда на чл.233а от Кодекса на труда на младежи с висше или средно образование с цел практикуване по придобитата професия под ръководството на определен от работодателя наставник. За всеки стажуващ младеж се покриват разходите за период от 6 месеца за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход  за разкритото стажантско място; здравните и социалните осигуровки. Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца;

 

 • Обучение по време на работа: наемане по реда на чл.230 от Кодекса на труда на младежи, които да бъдат обучени на работното място от наставник по определена професия или специалност. На работодателите за срока на обучение по време на работа (до 6 месеца) се предоставят средства за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната и дължимите здравни и социални осигуровки. Допълнителни задължения на наставника за периода на обучението се стимулират чрез предоставяне на средства за възнаграждение в размер на 1/2 от минималната работна заплата за страната.

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/ обучението.

Условията, комплектът с необходимите документи за кандидатстване и друга допълнителна информация по схема „Младежка заетост” на ОПРЧР са публикувани на интернет страницата на АЗ и  могат да се получат във всяка дирекция “Бюро по труда”. (За работодателите, подали заявки по схемата, е важно да знаят, че в сайта е публикуван и може да се изтегли Регистър на одобрени/неодобрени заявки, подадени в периода 25–29 май 2015 г.)

11 юни 2015 г.

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ОТМЕНИ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО

Featured

С Решение от 08.06.2015 г., постановено по дело № 476/2014 г., Административен съд – Русе отмени Решение № 608 по Протокол № 50 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Ветово, с което е прието учредяването на еднолично дружество с ограничена отговорност „Бизнес парк Ветово" с предмет на дейност – стопанисване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. 
Делото бе образувано по жалба на кмета на Община Ветово с мотивите, че решението е незаконосъобразно, прието в противоречие с материалноправните разпоредби и при съществено нарушение на административнопроизводствените правила.
В хода на производството съдът определи, че на съдебен контрол подлежи единствено т. 8 от процесното решение, с която се приема увеличаване на капитала на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД чрез апортирането на недвижими имоти – частна общинска собственост на Община Ветово, вещи и съоръжения. Това Определение на съда беше обжалвано от Общинския съвет пред Върховния административен съд. Върховните магистрати потвърдиха в цялост съдебния акт на Административен съд – Русе и делото продължи по същество.

Събраните в производството доказателства сочат, че Решението на общинските съветници е взето при неспазване на установената форма. Липсват и мотиви за постановяването на административния акт.
Налице е нарушение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Председателят е бил длъжен да уведоми както членовете на постоянните комисии, така и кмета на общината, за насроченото заседание не по-късно от 7 дни преди деня на провеждането му.

В мотивите си съдът сочи, че Общината може да внася свободни имоти и вещи като непарична вноска в капитала (чл. 51б от Закона за общинската собственост), но имоти, които не са обременени с каквито и да е тежести и условия. От приложените по делото доказателства и от разпита на свидетелите се потвърди, че към момента са сключени над 30 договора за наем с юридически лица в претендираните имоти. Съдът намира, че в оспореното решение по никакъв начин не е установено на какво правно основание Общинският съвет ще подмени волята на две страни в сключените вече договори.
За учредяване на търговското дружество и апортирането на недвижими имоти частна общинска собственост е необходим вотът на 2/3 от общинските съветници. В случая, решението е гласувано при липса на кворум – от 9, при общо 17 общински съветници.
Не са представени и актовете за собственост на цитираните имоти, от които да се установи правният им статут.

Според съда, Решението е прието и в разрез с целта на закона. Съгласно чл.11 от ЗОбС, имоти и вещи – общинска собственост, се управляват в интерес на населението съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин при спазване на принципа за откритост и прозрачност.

С посочените нарушения на процесуалните правила и материалния закон съдът отмени Решение № 608 по Протокол № 50 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Ветово, в т. 8 за увеличаване на капитала на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД чрез апортиране на недвижими имоти частна общинска собственост на Община Ветово, вещи и съоръжения.

 

юни 02

Конкурс за избор на партньор на Община Ветово по проект „Заедно“ (02.06.2015г.)

 

Община Ветово разработва проектно предложение за кандидатстване  по открита процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ характер“, Специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Целта на процедурата е: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

КАНДИДАТИТЕ ЗА ПАРТНЬОРИ следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са доставчици на социални услуги и/или неправителствени организации.
 2. Да са осъществили поне един проект в сферата на социалните услуги или поне една година опит в изпълнението на дейности, сходни със заложените в проектното предложение.
 3. Да осигури психологическа подкрепа на потребителите на услугата, консултиране и супервизия на персонала предоставящ социалната услуга
 4. За приключилите две предходни финансови години, да разполагат с финансов ресурс /съгласно приложения ОПР и Счетоводен баланс/равен или по-голям от 20% от стойността на прогнозните средства, които партньорът  ще разходва по проекта. Предвид началния етап на изготвяне на проектното предложение, като индикативна стойност приемаме за допустимо доказването на ресурс в размер на поне 10 000. лв.

Партньорите няма да могат да участват в процедурата за набиране на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ в случай, че:

 1. Са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация; тяхната дейност е под разпореждане на съда; са сключили споразумение с кредиторите; са преустановили дейността си; са обект на производство по тези въпроси или се намират в аналогично положение в резултат на подобна процедура, предвидена в националните законови или подзаконови актове.
 2. Те и лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган орган на държава-членка.
 3. Са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които възложителят може да обоснове, включително с решение на ЕИБ и на международни организации.
 4. Не са изпълнили своите задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на възложителя, или с тези на страната, в която трябва да се изпълни поръчката.
 5. Те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза.
 6. Са били обект на административна санкция, посочена в член 109, параграф 1 от Регламент /ЕС/ № 966/2012.
 7. Е налице отстраняване на съответния кандидат или оферент, или изпълнител от поръчките и безвъзмездните средства, финансирани от бюджета, за максимален срок от десет години.
 8. Се намират в положение на конфликт на интереси.
 9. Са виновни за подаване на декларация с невярно съдържание при представянето на информацията, изискана от възложителя като условие за участие в процедурата за възлагане, или не са представили тази информация.
 10. Са членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, и са свързани лица по смисъла на §1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия орган.
 11. Попадат в случаите по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
 12. Имат задължения въз основа на неизпълнение на договор за предоставяне на финансови средства по схема за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 и програма ФАР към изпълнителна агенция МТСП.

 

Изискванията от т. 1-12 са задължителни за партньорите. Обстоятелствата се декларират от лицата, които са овластени да представляват партньорите /независимо дали го представляват заедно или поотделно/ и са вписани в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителет акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.

Към момента на кандидатстване обстоятелствата се декларират от партньорите /Приложение I-Декларация на партньора/, а преди сключване на договора за БФП се доказват с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се спазват изискванията на чл.2, ал.1 от Закона за електронното управление.

Община Ветово очаква в срок до 09.06.2015г. желаещите организации, които отговарят на посочените изисквания да представят писмено предложение за партньорство по проект „Заедно“ с приложена декларация  по критериите за допустимост от поканата, на адрес: гр.Ветово, ул. „Трети Март“ №2.

Пълна информация по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ e достъпна на www.eufunds.bg, esf.bg, eumis2020.government.bg , Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

май 27

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

Стартира нов прием на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

 

От 25 май 2015 г., в дирекциите „Бюро по труда” стартира нов прием на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Тя е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Схемата ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години включително.

Заявките се подават по нов, улеснен за работодателите образец, като процедурата по одобряването им се извършва текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се избегне забавянето при подбора и оценката на работодателите. Редуциран е броят на документите, които трябва да бъдат подадени след одобрение на заявката, при определяне на допустимостта на работодателя – с цел сключване на договор за заетост.

Работодатели от реалния сектор могат да подават заявки за свободни работни места, които ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

Както е известно, схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

 • Стажуване: осигуряване на работа по реда на чл.233а от Кодекса на труда на младежи с висше или средно образование с цел практикуване по придобитата професия под ръководството на определен от работодателя наставник. За всеки стажуващ младеж се покриват разходите за период от 6 месеца за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход  за разкритото стажантско място; здравните и социалните осигуровки. Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца;
 • Обучение по време на работа: наемане по реда на чл.230 от Кодекса на труда на младежи, които да бъдат обучени на работното място от наставник по определена професия или специалност. На работодателите за срока на обучение по време на работа (до 6 месеца) се предоставят средства за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната и дължимите здравни и социални осигуровки. Допълнителни задължения на наставника за периода на обучението се стимулират чрез предоставяне на средства за възнаграждение в размер на 1/2 от минималната работна заплата за страната.

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

Условията, комплектът с необходимите документи за кандидатстване и друга допълнителна информация по схема „Младежка заетост” на ОПРЧР са публикувани на интернет страницата на АЗ и  могат да се получат във всяка дирекция “Бюро по труда”.

 

25 май 2015 г.

май 20

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- ВЕТОВО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Дирекция Бюро по труда Ветово

уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

В Програмата могат да се включат:

 • работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.
 • работодатели от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ по Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg .  

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок от публикуване на обявата, (в периода от 20 до 26 май 2015 г., включително).

В бюрото по труда се приемат и заявки за наемане на безработни лица след професионално обучение по посочени от работодателите професия и обучаваща организация (по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта).

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Ветово, ул.Христо Ботев 4 тел. 08161/2293.

Краен срок за приемане на документи – 17,00 ч на 26.05.2015 г.

 

май 12

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Ветово уведомява работодателите от община Ветово,

че разполага с финансови средства за сключване на договори за обучение по заявена от тях професия по реда на чл.63 от ЗНЗ

 

Работодателите вече могат да удовлетворят потребностите си от работна сила с професионална квалификация, необходима за конкретната им стопанска дейност. Тази възможност се реализира по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта и се финансира със средства от Държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2015 г. (НПДЗ`2015).

Както е известно, бизнесът често не намира персонал с професионална подготовка, която да съответства на изискванията на съвременните технологични и производствени процеси. Успоредно с това безработни лица не намират работа поради липса на търсени на пазара на труда професия или квалификация. За удовлетворяване на потребностите на бизнеса и работната сила, НПДЗ`2015 регламентира и финансира със средства от Държавния бюджет провеждането на обучения за безработни лица, чрез които те да придобият професионална квалификация по специалност, заявена от работодателите.

За да се реализира тази услуга, е необходимо работодателите да подадат заявка в местната дирекция „Бюро по труда”, в която да посочат специалността и броя лица, които ще назначат за срок не по-малък от 6 месеца след успешното приключване на обучението им. Работодателят може да извърши подбора на безработните лица, както и да посочи лицензирана обучаваща институция, която да проведе обучението им.

Право да ползват преференцията имат работодатели, регистрирани по действащото законодателство, които не осъществяват дейност по първично производство, преработка или реализация на селскостопански продукти, в отрасли „въгледобив" или „рибарство и аквакултури", нямат задължения, вкл. и по договори с Агенцията по заетостта, отговарят на изискванията за отпускане на минимални помощи и които не са получавали средства от други източници за финансиране на същите дейности.

Подборът на подадените заявки се извършва от Съвета за сътрудничество към ДБТ в съответствие с приоритетите на общинските планове за развитие и потребностите на работодателите от работна сила. С одобрените работодатели и посочената от тях обучаваща организация бюрото по труда сключва съответните договори след позитивна оценка на представените документи за обучението и при установено чрез проверка наличие на оборудваните работни места, за които кандидатства работодателят.

Със средства от Държавния бюджет се финансира обучение в рамките на 300 учебни часа за придобиване на професионална квалификация първа степен или за част от професия. На включените безработни лица за срока на обучението се изплащат стипендии в размер 8,00 лeва на присъствен ден, както и до 10 лева за ежедневен транспорт на живеещите в друго населено място. 

Към настоящия момент са налични средства в размер на 4 902 лева за включване в обучение по заявена от работодателите професия на 5 безработни лица от Община Ветово.

Повече информация желаещите да участват могат да получат в Дирекции “Бюро по труда” – гр.Ветово и на официалния сайт на Агенцията по заетостта.

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – гр. Ветово, ул.“Христо Ботев” 4, стая 13,18, 14 и 17, както и на тел. 082161/2263, 2293.

апр. 21

Стартира прием на Заявления – декларации от желаещите да ползват услугата на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ветово „

Започва набиране на заявления – декларации от желаещите да ползват услугата на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Ветово". Документи ще се приемат от 22.04.2015г. до 30.04.2015г. Проекта се финансира от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01. Основната дейност на проекта е предоставяне на топъл обяд / първо, второ и хляб/ всеки работен ден от 01.05.2015г. до 30.09.2015г на 75 лица. За услуга могат да кандидатстват хора, които получават месечни  социални помощи, лица без доходи и близки, самотноживеещи хора с минимални пенсии, скитащи и бездомни възрастни и деца.

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2015 – Включи се и ТИ!

Featured

Часът на Земята 2015 ще се проведе на 28 март(събота) от 20.30 ч. до 21:30 ч.

Това е една от най-мащабните акции на международната природозащитна организация WWF, която се провежда по целия свят от 2007 г. насам.

По време на Часът на Земята, хора от целия свят символично изгасят осветлението в домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват като по този начин се отправя призив за по-устойчиво бъдеще

В световен мащаб Часът на Земята се провежда за пръв път през 2007 г. в Австралия. През изминалите години инициативата се трансформира в глобално общество, чиято цел е да покаже ангажираността на хората към екологичните проблеми, както и че промяната зависи от малките стъпки, които всеки от нас прави ежедневно. Така през 2014 г. в кампанията участваха над 7000 града и общини в повече от 100 страни по целия свят.

Фокусът на Часът на Земята през тази година отново са усилията за справяне с климатичните промени. Затова в България ще обръщаме внимание към спешната нужда от опазване на реките – те са пряко и видимо повлияни от температурните промени и валежите, но и от некачественото им управление. Включете се и вие, като подкрепите петицията за опазване на реките на WWF.

мар. 16

Дирекция “Бюро по труда”- Ветово

Уведомява работодателите от община Ветово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. март 2015 г

ОБЯВА