О Б Я В Л Е Н И Е за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

Featured

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Ветово обявява прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Русе като в Районен съд – Русе следва да се определят 4 кандидати за съдебни заседатели.

Изисквания:

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които да са навършили 21 години, но не са навършили 65 години към момента на определянето им за съдебен заседател, ползват се с добро име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им.

Необходими документи:

Кандидатите подават заявление (по образец) в срок от 05.10.2015 година до 13.10.2015 година, в деловодството на Общински съвет – Ветово, находящо се в град Ветово на ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 14 в сградата на Община Ветово, придружено със следните документи:

1. Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено да послужи за съдебен заседател (оригинал);

2. Автобиография;

3. Копие от лична карта, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

4. Копие от диплома за завършено образование, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

5. Документ за педагогическа квалификация, ако кандидатите притежават такава, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

6. Декларация-съгласие за обработка на личните данни;

7. Декларация-съгласие за избиране за съдебен заседател;

8. Копие от удостоверение за раждане.

Всички постъпили заявления, ведно с приложените към него документи ще бъдат разгледани от Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност към Общински съвет – Ветово, която ще изготви проект за решение за одобрените кандидати за съдебни заседатели в срок до 17.10.2015 година.

За контакти: Тел.: 08161/ 28-00

Селиме Тюлеоглуева – специалист в Общински съвет – Ветово

Заявление

Декларация – СЗ

Декларация – ЗЗЛД

сеп. 29

Работа в Българската армия

ОБЯВА

Министерството на отбраната на Република България обявява свободни длъжности за приемане на военна служба на лица със средно или висше образование:

– оркестранти за военни духови оркестри  –  6

– лекари за Военно-медицинска академия  –  42

– мед. сестри за Военно-медицинска академия  –  8

ЗА СПРАВКИ:

–   Военно окръжие – Русе                                 – 082 / 83-45-43

–   Офис за военен отчет – община Ветово    – 08161 / 22-53;    088 684 14 35

–  Офис за военен отчет – община Иваново -08116 / 22-36;    088 684 14 35    

сеп. 16

Стартира прием на заявления – декларации от желаещите да ползват услугите на проект „Обществена трапезария в община Ветово“

Започва набиране на заявления – декларации от желаещите да ползват услугата на проект "Обществена трапезария в община Ветово". Документи ще се приемат от 16.09.2015г. до 28.09.2015г. Проекта се финансира от Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика . Основната дейност на проекта е предоставяне на топъл обяд / супа, основно ястие  и хляб/ всеки работен ден от 01.10.2015г. до 31.12.2015г на 68 лица. За услуга могат да кандидатстват хора, които получават месечни  социални помощи, лица без доходи и близки, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотноживеещи хора с минимални пенсии, скитащи и бездомни възрастни и деца.

авг. 25

ПРЕСЦЕНТЪР – АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Информация до медиите

Нови 230 работни места за българи в Германия и Австрия

Над 130 работни места в сферата на хотелиерството и ресторантьорството в Австрия и Германия ще бъдат обявени на организираните от Агенцията по заетостта (АЗ) „Европейски дни на труда” през септември. За осма поредна година АЗ, като член на мрежата „Европейски служби за заетост (EURES)”, предлага тази възможност за работа през зимния туристически сезон.

Обявените свободни работни места в Австрия са за сервитьори, бармани, сомелиери, рецепционисти, готвачи и камериерки с различен опит и квалификация. Освен атрактивно заплащане, работодателите предлагат безплатно настаняване и храна в периода на заетост. Германия също търси квалифициран персонал в сферата на туризма – готвачи, сервитьори, рецепционисти и работници за вериги за бързо хранене като възможностите не се изчерпват с публикуваните оферти.

Традиционното международно събитие ще се проведе на следните дати:

За работа в туристическия сектор на Германия:

– 29 септември – гр. Варна

– 01 октомври – гр. Пловдив

– 02 октомври – гр. София

 За работа в туристическия сектор на Австрия:

– 06 и 07 октомври – гр. Бургас

На тазгодишните „Европейски дни на труда” търсещите работа ще имат възможността лично да се срещнат с представители от Австрия и Германия, които предлагат атрактивни оферти за работа и ще проведат интервюта с тях.

Препоръчително е кандидатите да се запознаят предварително с вече обявените оферти за работа на националния EURES сайт http://eures.bg в рубриките „Работни места” и „Новини”. 

От всички кандидати се изисква да владеят немски език. Те трябва да подготвят пакет от документи на немски език,  включващ автобиография, мотивационно писмо, препоръки от предишни работодатели, диплома за завършено образование и сертификати за придобита квалификация. Документите се изпращат по електронна поща, посочена в офертите. Всички кандидати, отговарящи на условията, ще бъдат поканени на интервю в избрания от тях град в България. Интервюто протича на немски език.

Европейските дни на труда се организират ежегодно в края на летния туристически сезон и акцентират върху заетост в областта на хотелиерството и ресторантьорството през предстоящия зимен сезон.

ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Featured

Покана

Решение № 1524

Решение № 1525

Декларация чл. 81

Информация във връзка с предстоящите местни избори

Featured

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени на 25 октомври 2015 г., с Указ № 162 от 10 август 2015 г. на президента на Република България, обнародван в ДВ брой 61 от 11.08.2015 г. Ви уведомяваме, че на територията на Община Ветово ще се произвеждат избори за кмет на кметство в следните населени места:

 • град Глоджево;
 • град Сеново;
 • село Смирненски
 • село Кривня;
 • село Писанец;

Информация във връзка с предстоящите местни избори

Featured

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Всички населени места в община Ветово избират кметове на кметства на 25 октомври 2015 г.

С Указ №162 на Президента на Република България са насрочени общи избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

С направените изменения в Изборния кодекс и Закона за административно-териториалното устройство на Република България населените места, които към датата на обнародване на указа на Президента имат население над 100 души, придобиват статут на кметство по силата на закона и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове.

В този в смисъл в населените места на територията на община Ветово, които до момента са кметски наместничества и имат население над 100 души, на 25 октомври 2015 г. ще се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове. За община Ветово това е:

 • с. Писанец

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – Русе за назначаване на комисии по чл.37в от ЗСПЗЗ

Featured

Заповед за замлище Ветово

Заповед за землище Глоджево

Заповед за землище Кривня

Заповед за землище Писанец

Заповед за землище Сеново

Заповед за землище Смирненски

 

юли 09

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с приключването на проект на Община Ветово, област Русе с предмет: „Община Ветово – компетентна и ефективна администрация”, който се осъществява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № M13-22-71/01.08.2014 г., Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14  на Оперативна програма „Административен капацитет”

Ви каним на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 14  юли  (вторник) 2015 г. от 11:00 часа в сградата на Младежки дом, гр. Ветово.

Общата стойност на проекта е 89 263. 95  лева, а периодът на изпълнение 12 /дванадесет / месеца.

По време на предстоящата заключителна пресконференция ще бъдат представени основните дейности, чрез изпълнението на които се осъществи успешната реализация на проекта:

Дейност 1. Организация и управление на проекта.

Дейност 2. Обучения по ключови компетентности на тема:Развитие на умения за лична ефективност“ за 23 служители от администрацията на Община Ветово; „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация“ за 23 общински служители; „Работа с хора със специфични потребности“ за 20 служители; „Комуникативни и презентативни умения“ за 22 общински служители.

Дейност 3. Обучения, проведени в Института по публична администрация.

Дейност 4. Информация и публичност.

           На заключителната пресконференция ще бъдат представени и постигнатите резултати от успешното реализиране на проекта:

 • сключени три договора със служители на общинската администрация;
 • проведени дванадесет срещи на екипа на проекта;
 • проведена една тръжна процедура;
 • обучени деветдесет и един служители на общинската администрация;
 • повишен капацитета на деветдесет и един служители от общинската администрация;
 • деветдесет и един служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат;
 • организирани  две пресконференции (начална и заключителна);
 • изработени материали за информация и публичност.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Съобщение

Featured

На 06.07.2015 г. /понеделник/ от 15.00 часа ще се проведе среща под мотото „По близко до избирателите“ на представители от ЦИК с граждани от област Русе. Срещата ще се проведе на адрес: град Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6, зала „Свети Георги“. 

юни 18

Стартира проект „Нови възможности за грижа“

От 11.05.2015 г. в община Ветово, по Проект „Нови възможности за грижа”, са назначени първите 18 лични асистенти, на 26.05.2015 г. са назначени още 12 лични асистента. Те ще оказват помощ и подкрепа на 30 лица, които са в пълна невъзможност да се обслужват сами или се нуждаят от подкрепа при извършването на различни ежедневни дейности и осъществяването на социални контакти. Предоставянето на услугите, което ще продължи до 29.02.2016 г., се извършва почасово в зависимост от потребностите на потребителите.

Интересът и потребността от тази услуга се подчертава от факта, че за периода 27.03 – 09.04.2015 г. са приети заявленията на 158 кандидат- потребители на услугата и 141 кандидати за лични асистенти. Затова, от 22.06.2015 г. до 10.07.2015 г. ще се приемат заявления на кандидати за потребители и лични асистенти, които по различни причини не са успели да го направят по време на първия етап.

Проектът „Нови възможности за грижа” надгражда дейностите по Проект „Подкрепа за достоен живот” по схема „Алтернативи” и осигурява непрекъсваемост на предоставяне на услугата „личен асистент“ на уязвимите групи. Целта е да се намали риска от зависимост от институционален тип грижа и да се подобри качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.