февр. 12

ОБЯВА

Министерството на отбраната на Република България обявявя 389 свободни длъжности за приемане на служба в доброволния /платен/ резерв на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за подаване на документи – 20.03.2015 г.       

ЗА СПРАВКИ:

–   Областен военен отдел – Русе                  – 082 / 83-45-43

–   Офис за военен отчет – община Ветово – 08161 / 22-53;    088 684 14 35;    087 877 57 20

февр. 12

Временна приемна на Комисията за защита от дискриминация във Ветово

На 13.02.2015 г. от 11.0. ще има временна приемна на "Комисия за защита от дискриминация" с гражданите от община Ветово.

Срещата ще се провежда в стая № 11, в сградата на Община Ветово.

Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място.

Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на България.

Община Ветово обявява конкурс за избор на здравен медиатор за град Сеново

Featured

Описание на дейността, минимални изисквания, ред за кандидатстване и друга информация можете да видите в ОБЯВЛЕНИЕТО (pdf формат)

За да видите образци на документи, свързани с конкурса, моля кликнете върху съответния линк по-долу:

1. Длъжностна характеристика;

2. Заявление за участие в конкурса;

3. Автобиография;

4. Декларация.

Удължава се срока за прием на документи до 20.02.2015г.

Конкурс за избор на здравен медиатор:

– на 24.02.2015г., в стая № 4 Община Ветово (бившата поликлиника)

дек. 30

Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЕТОВО“

За да видите съобщението, моля, кликнете върху текста.

За да видите документите по процедурата, кликнете ТУК.

О Б Я В Л Е Н И Е за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

Featured

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Ветово обявява прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Русе (утвърдена обща численост от 50 съдебни заседатели) като от района на Общински съвет – Ветово следва да бъдат предложени 2 броя съдебни заседатели.

Изисквания:

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които да са навършили 21 години, но не са навършили 65 години към момента на определянето им за съдебен заседател, ползват се с добро име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им.

Необходими документи:

Кандидатите подават заявление (по образец) в срок от 13.10.2014 година до 27.10.2014 година, в деловодството на Общински съвет – Ветово, находящо се в град Ветово на ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 14 в сградата на Община Ветово, придружено със следните документи:

1. Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено да послужи за съдебен заседател (оригинал);

2. Автобиография;

3. Копие от лична карта, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

4. Копие от диплома за завършено образование, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

5. Документ за педагогическа квалификация, ако кандидатите притежават такава, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

6. Декларация-съгласие за обработка на личните данни;

7. Декларация-съгласие за избиране за съдебен заседател;

8. Копие от удостоверение за раждане.

9. Заявление

Всички постъпили заявления, ведно с приложените към него документи ще бъдат разгледани от Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност към Общински съвет – Ветово, която ще изготви проект за решение за одобрените кандидати за съдебни заседатели.

За контакти: Тел.: 08161/ 28-00

окт. 02

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВИ 3 – ТИ ОКТОМВРИ ЗА ДЕН НА НАЦИОНАЛЕН ТРАУР

С решение на Правителството на Република България – 3 – ти октомври 2014 година /петък/, е обявен за национален траур за жертвите по трагичния инцидент във фабриката за взривни вещества „Миджур“ в Горни Лом.От свое име и от името на Общинска Администрация Ветово, кметът на Общината изказва най – искрени съболезнования на близките на загиналите. Всички публични прояви, планирани за 3 октомври са отменени.

 

Кмет: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

                   /         п        /

авг. 14

Сбободни работни места във въоръжените сили на Република България

Министерството на отбраната на Република България обявявя 68 свободни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

ЗА СПРАВКИ:

Областен военен отдел – Русе – 082 / 83-45-43

Офис за военен отчет – Община Ветово – 08161 / 22-53;    088 684 14 35;    087 877 57 20

                                                       

авг. 13

Приемна на Комисията за защита от дискриминация във Ветово

На  14.08. 2014, четвъртък,  от  10:30 часа в Народно читалище „Н.Й.Вапцаров“- гр. Ветово ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация.

Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани, които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия.

Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място.

Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на България.

юни 22

Програма на предстоящото обучение по ВЕИ

Уведомяваме всички заинтересовани и потенциални участници, че вече е готова и публикувана в окончателния си вид програмата на предстоящото 3-дневно обучение по възобновяеми енергийни източници и технологии, което ще се проведе в периода 25-27 юни 2014 г., в сградата на Посетителски културно-информационен център – с. Писанец.

Обучението е в рамките на дейност 6 от проект "Заедно за "зелено" бъдеще".

Подробности за обучението, информация за начина на записване за участие, както и програмата на обучението може да видите като кликнете ТУК.