май 20

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- ВЕТОВО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Дирекция Бюро по труда Ветово

уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

В Програмата могат да се включат:

  • работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.
  • работодатели от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ по Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg .  

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок от публикуване на обявата, (в периода от 20 до 26 май 2015 г., включително).

В бюрото по труда се приемат и заявки за наемане на безработни лица след професионално обучение по посочени от работодателите професия и обучаваща организация (по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта).

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Ветово, ул.Христо Ботев 4 тел. 08161/2293.

Краен срок за приемане на документи – 17,00 ч на 26.05.2015 г.

 

май 12

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Ветово уведомява работодателите от община Ветово,

че разполага с финансови средства за сключване на договори за обучение по заявена от тях професия по реда на чл.63 от ЗНЗ

 

Работодателите вече могат да удовлетворят потребностите си от работна сила с професионална квалификация, необходима за конкретната им стопанска дейност. Тази възможност се реализира по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта и се финансира със средства от Държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2015 г. (НПДЗ`2015).

Както е известно, бизнесът често не намира персонал с професионална подготовка, която да съответства на изискванията на съвременните технологични и производствени процеси. Успоредно с това безработни лица не намират работа поради липса на търсени на пазара на труда професия или квалификация. За удовлетворяване на потребностите на бизнеса и работната сила, НПДЗ`2015 регламентира и финансира със средства от Държавния бюджет провеждането на обучения за безработни лица, чрез които те да придобият професионална квалификация по специалност, заявена от работодателите.

За да се реализира тази услуга, е необходимо работодателите да подадат заявка в местната дирекция „Бюро по труда”, в която да посочат специалността и броя лица, които ще назначат за срок не по-малък от 6 месеца след успешното приключване на обучението им. Работодателят може да извърши подбора на безработните лица, както и да посочи лицензирана обучаваща институция, която да проведе обучението им.

Право да ползват преференцията имат работодатели, регистрирани по действащото законодателство, които не осъществяват дейност по първично производство, преработка или реализация на селскостопански продукти, в отрасли „въгледобив" или „рибарство и аквакултури", нямат задължения, вкл. и по договори с Агенцията по заетостта, отговарят на изискванията за отпускане на минимални помощи и които не са получавали средства от други източници за финансиране на същите дейности.

Подборът на подадените заявки се извършва от Съвета за сътрудничество към ДБТ в съответствие с приоритетите на общинските планове за развитие и потребностите на работодателите от работна сила. С одобрените работодатели и посочената от тях обучаваща организация бюрото по труда сключва съответните договори след позитивна оценка на представените документи за обучението и при установено чрез проверка наличие на оборудваните работни места, за които кандидатства работодателят.

Със средства от Държавния бюджет се финансира обучение в рамките на 300 учебни часа за придобиване на професионална квалификация първа степен или за част от професия. На включените безработни лица за срока на обучението се изплащат стипендии в размер 8,00 лeва на присъствен ден, както и до 10 лева за ежедневен транспорт на живеещите в друго населено място. 

Към настоящия момент са налични средства в размер на 4 902 лева за включване в обучение по заявена от работодателите професия на 5 безработни лица от Община Ветово.

Повече информация желаещите да участват могат да получат в Дирекции “Бюро по труда” – гр.Ветово и на официалния сайт на Агенцията по заетостта.

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – гр. Ветово, ул.“Христо Ботев” 4, стая 13,18, 14 и 17, както и на тел. 082161/2263, 2293.

апр. 21

Стартира прием на Заявления – декларации от желаещите да ползват услугата на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ветово „

Започва набиране на заявления – декларации от желаещите да ползват услугата на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Ветово". Документи ще се приемат от 22.04.2015г. до 30.04.2015г. Проекта се финансира от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01. Основната дейност на проекта е предоставяне на топъл обяд / първо, второ и хляб/ всеки работен ден от 01.05.2015г. до 30.09.2015г на 75 лица. За услуга могат да кандидатстват хора, които получават месечни  социални помощи, лица без доходи и близки, самотноживеещи хора с минимални пенсии, скитащи и бездомни възрастни и деца.

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2015 – Включи се и ТИ!

Featured

Часът на Земята 2015 ще се проведе на 28 март(събота) от 20.30 ч. до 21:30 ч.

Това е една от най-мащабните акции на международната природозащитна организация WWF, която се провежда по целия свят от 2007 г. насам.

По време на Часът на Земята, хора от целия свят символично изгасят осветлението в домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват като по този начин се отправя призив за по-устойчиво бъдеще

В световен мащаб Часът на Земята се провежда за пръв път през 2007 г. в Австралия. През изминалите години инициативата се трансформира в глобално общество, чиято цел е да покаже ангажираността на хората към екологичните проблеми, както и че промяната зависи от малките стъпки, които всеки от нас прави ежедневно. Така през 2014 г. в кампанията участваха над 7000 града и общини в повече от 100 страни по целия свят.

Фокусът на Часът на Земята през тази година отново са усилията за справяне с климатичните промени. Затова в България ще обръщаме внимание към спешната нужда от опазване на реките – те са пряко и видимо повлияни от температурните промени и валежите, но и от некачественото им управление. Включете се и вие, като подкрепите петицията за опазване на реките на WWF.

мар. 16

Дирекция “Бюро по труда”- Ветово

Уведомява работодателите от община Ветово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. март 2015 г

ОБЯВА

февр. 13

Съобщение – Общински съвет Ветово

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост. Вносител на предложението е Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 05.03.2015 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: obs_vetovo@abv.bg

Проект на Наредб № 4 мотиви и обосновка

февр. 12

ОБЯВА

Министерството на отбраната на Република България обявявя 389 свободни длъжности за приемане на служба в доброволния /платен/ резерв на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за подаване на документи – 20.03.2015 г.       

ЗА СПРАВКИ:

–   Областен военен отдел – Русе                  – 082 / 83-45-43

–   Офис за военен отчет – община Ветово – 08161 / 22-53;    088 684 14 35;    087 877 57 20

февр. 12

Временна приемна на Комисията за защита от дискриминация във Ветово

На 13.02.2015 г. от 11.0. ще има временна приемна на "Комисия за защита от дискриминация" с гражданите от община Ветово.

Срещата ще се провежда в стая № 11, в сградата на Община Ветово.

Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място.

Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на България.

Община Ветово обявява конкурс за избор на здравен медиатор за град Сеново

Featured

Описание на дейността, минимални изисквания, ред за кандидатстване и друга информация можете да видите в ОБЯВЛЕНИЕТО (pdf формат)

За да видите образци на документи, свързани с конкурса, моля кликнете върху съответния линк по-долу:

1. Длъжностна характеристика;

2. Заявление за участие в конкурса;

3. Автобиография;

4. Декларация.

Удължава се срока за прием на документи до 20.02.2015г.

Конкурс за избор на здравен медиатор:

– на 24.02.2015г., в стая № 4 Община Ветово (бившата поликлиника)

дек. 30

Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЕТОВО“

За да видите съобщението, моля, кликнете върху текста.

За да видите документите по процедурата, кликнете ТУК.