Информация за взетите от Общинска администрация-Ветово противоепидемични мерки, свързани с коронавирус COVID-19

Featured

Уважаеми съграждани,

на територията на община Ветово е организирано спазването на противоепидемичните мерки, както следва:

 1. Издадена е Заповед на 09.03.2020 г., с която се ограничават масовите мероприятия, в които участват деца, преустановяват се посещенията на културни мероприятия и препоръки към жителите на община Ветово, които да се спазват. Към горецитираната Заповед са приложени и мерките за превенция на Световната здравна организация като същите са разлепени на видни за населението места: табло за обяви, магазини, аптеки, кметства и др.
 2. На 11.03.2020 г. е създаден кризисен щаб във връзка с коронавирус COVID-19 на общинско ниво, който включва началника на РУ-Ветово, кметове на кметства, директори на училища, общо практикуващи лекари и др.
 3. На 12.03.2020 г. е издадена Заповед относно дейността и организацията в общинска администрация Ветово, относно предоставянето на административни услуги и хигиенно –противоепидемичните мерки в Общинска администрация Ветово. Целият персонал спазва стриктно Заповедта, с която се е запознал срещу подпис. За целта е проведен извънреден инструктаж на персонала.
 4. Наредено е във всички организирани колективи на територията на община Ветово да се провеждат засилени противоепидемични мерки. Училищата и детските градини в територията на общината са преустановили работа с деца, а другите организации и ведомства стриктно спазват мерките като дезинфекцират, проветряват и не допускат лица с прояви на остри заразни заболявания. Училищата са въвели дистанционна форма на обучение.
 5. На 13.03.2020 г. след провеждане на заседание на общинския кризисен щаб и Решение на Народното събрание за извънредно положение е издадена Заповед на кмета на общината, с която са преустановени посещенията във всички питейни заведения с изключение на хранителни магазини, аптеки и дрогерии. Във връзка с това служители на общинска администрация, придружени от органите на реда на РУ – Ветово, са обиколили всички търговски обекти като барове, заведения за хранене, игрални зали и други подобни като са запознали собствениците/управителите със Заповедта и са съдействали за преустановяването на посещения в този вид обекти.

Магазините за хранителни стоки, аптеки и дрогерии също са обходени от служители на общинска администрация и са запознати с противоепидемичните мерки. Във връзка с това са раздадени материали за превенция и призив към гражданите, същите са облепени пред търговските обекти, със съдействието на управителите или собствениците им.

Центърът за обществена подкрепа към Общината работи в дистанционна форма като служителите се свързват по интернет с децата, които имат нужда от подкрепа и родителите им.

Преустановени са събиранията в пенсионерски клубове, събирания на певчески и танцови групи, посещенията в спортни клубове, фитнес зали, провеждането на тържища и пазари на открито.

Реда за получаване на пенсии в пощенските станции е организиран със съдействието на общински служител – специалист ОМП и ЗБА, който е бивш служител на Български пощи, като се предотвратява струпването на хора. За пощенска станция е осигурено лице, което почиства и дезинфекцира сградата със съдействието на Община Ветово.

Общопрактикуващите лекари работят с пропускателен режим, като не допускат струпване на хора(със съдействието на органите на реда на РУ – Ветово).

 1. На 19.03.2020 г. е допълнена Заповедта от 13.03.2020 г. като е въведена следната мярка: да не се допускат повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията на търговските обекти предлагащи стоки от първа необходимост като се спазва дистанция най-малко 1-1,5 метра между лицата. Контролът по Заповедта е възложен на специалист ОМП и ЗБА и кметове на кметства, със съдействието на органите на реда на РУ – Ветово. Няма получени сигнали за неспазване на горепосочените мерки.
 2. В изпълнение на Заповед от 20.03.2020 г. кметовете на населените места са оградили с ограничителни ленти всички паркове, пейки в градски градини, спортни и детски площадки на територията на Община Ветово. Същите открити и закрити места се обхождат от органите на реда и кметовете на населените места. Не са открити нарушения, няма съставени актове и наказателни постановления.
 3. Управителите на хранителни магазини са въвели пропускателен режим, съобразно който в часовия диапазон от 08.30 до 10.30 часа в обектите не се допускат лица на възраст под 60 години.
 4. Забранени са поставянето на автомати за храни и напитки на територията на община Ветово като вендинг-машините на открито не работят, а тези разположени на закрито в административни сгради и други могат да работят само като се прилагат всички необходими мерки за дезинфекцията им.
 5. Органите на реда РУ – Ветово, със съдействието на служители и коли на общинска администрация обикалят хората, които са под карантина. Открити нарушения и съставени наказателни постановления няма.
 6. Информация за лица, идващи от чужбина, на които не им е наложена карантина от граничния здравен контрол – открити от органите на реда на РУ – Ветово и чрез сигнали в Общинска администрация Ветово, е изпратена до Регионална здравна инспекция – Русе (РЗИ)  и Областна управа – Русе.

Предприети са и други мерки и действия, в съответствие с въведените на национално ниво противоепидемични мерки, Конституцията, законите на страната и правомощията на местната власт, съобразно възможностите на общинския бюджет и при спазване на принципите на ефективност и ефикасност.

Заповед 171/27.03.2020 г. на кмета на община Ветово

Featured

З А П О В Е Д

№ 171

гр. Ветово, 27.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната  и обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб и актуализираната Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

З А Б Р А Н Я В А М:

 1. Поставяне на автомати за напитки и храни върху терени Общинска собственост, до второ нареждане.
 2. Забранява се предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито. Вендинг-автомати, разположени на закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) могат да работят като се прилагат всички необходими мерки за дезинфекцията им, до второ нареждане.
 3. На вендинг-автомати с неустановен собственик, както и такива без издадено разрешение за поставяне, се прекъсва електрозахранването и се премахват принудително.
 4. Ръководителите на банкови клонове стриктно да спазват мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати. За целта всеки клон да приеме ред, по който се дезинфекцират банкоматите.
 5. Използването на терени Общинска собственост за продажба от ръчни колички, излагане на стоки, мостри, поставяне на маси за консумация към заведения за хранене и пред магазини, до второ нареждане.
 6. Продажбата на баници, мекици, дюнери, кебапчета и други подобни, които не са пакетирани, до второ нареждане.
 7. Работата и използването на всякакъв вид игрални съоръжения и машини, разположени в терени на общинска и частна собственост. Собствениците на горепосочените се задължават да ограничат достъпа до тях.

Предвид обявеното в страната извънредно положение и усложняващата се епидемична обстановка, с цел опазване на живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата Заповед.

Настоящата Заповед да се обяви публично чрез публикуването и на Интернет страницата на Община Ветово, да се връчи на кметовете на кметства за изпълнение и на началника на РУ – Ветово за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Димитрина Червенска – специалист ОМП и ЗБА.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово 

мар. 26

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове. В заповедта се посочва:

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

 • полагане на труд в населеното място;
 • здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
 • завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
 • необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
 • необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:

 • служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;
 • медицински документ;
 • документ за самоличност;
 • декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

 

Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта.

След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:

 • на хранителни вериги и аптеки;
 • осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
 • в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;
 • на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
 • извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.

С текста на Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г., можете да се запознаете ТУК.

мар. 26

Удължава се срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април 2020 г., включително.

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

Заповедта може да видите ТУК.

мар. 24

Нова бланка и нови моменти относно декларациите за преминаване на КПП при областните центрове

Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg. Може да я изтеглите в docx формат от ТУК.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

ИЗТОЧНИК: МВР

мар. 21

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КЪМ ВСИЧКИ ИЗАДЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗАПОВЕДИ(ЛИНК КЪМ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО)

Заповед РД-01-124/13.03.2020 г.(допълнена) за въвеждане на противоепидемични мерки след въвеждане на извънредното положение.

Заповед РД-01-129/16.03.2020 г. за домашната изолация и изолацията и хоспитализацията на ПОТВЪРДЕНИ случаи на COVID-19.

Заповед РД-01-130/17.03.2020 г. за задължителната карантина на завръщащите се от рискови държави и за тяхното наблюдение; за поведението на българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили; за карантината на контактните с доказан COVID-19 лица; за поведението при поява на симптоми на COVID-19 и условията за освобождаването им от карантина;

Заповед РД-01-138/19.03.2020 г. за забраните за навлизане на територията на Република България.

Заповед РД-01-139/19.03.2020 г., допълваща Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. – за поведението на собствениците/управителите на търговски ообекти, на които не им е забранено да извършват дейност.

Заповед РД-01-140/19.03.2020 г.,, изменняща и допълваща Заповед РД-01-130/17.03.2020 г.

Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки – преустановяват се посещенията на паркове, площадки и др. на открито; въвеждат се пропусквателни пунктове на изходите на областните центрове.

Заповед РД-01-144/22.03.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г. и Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г.

мар. 16

КРИЗИСНИ ТЕЛЕФОНИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО И ПРИЗИВ.

Уважаеми жители на община Ветово,

Във връзка с извънредното положение, въведено на територията на Р. България и разпоредените противоепидемични мерки, Община Ветово обявява следните телефонни номера: 0894691177 и 0894691144, на които всеки жител на общината може:

 • да подаде актуална информация за лице/а, които са се завърнали от рискови страни и евентуално подлежи/ат на задължителна 14-дневна карантина;
 • да подаде информация за лица, които не спазват наложена им задължителна карантина;
 • да подаде сигнал за неизпълнение на определените със заповед на кмета противоопедемични мерки;
 • да подаде сигнал за лице, попадащо в някоя от следните уязвими групи: самотно живеещи възрастни хора, без близки в съответното населено място; хора с увреждания, за които никой не полага грижи; самотни болни хора, за които няма кой да се грижи;
 • лично да потърси помощ и напътствия при наличие на симптоматика, идентична или наподобяваща тази на разпространяващия се вирус COVID-19 – т. нар. коронавирус – болки в гърлото, съчетани с повишена температура, задух, кашлица;
 • да заяви желание за участие като доброволец в подкрепа на усилията ни за подпомагане на уязвимите групи.

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ВЕТОВО ВИ ПРИЗОВАВА:

 1. ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ НЯМАТЕ НЕОТЛОЖНА НУЖДА ОТ ИЗЛИЗАНЕ.
 2. СПАЗВАЙТЕ СТРИКТНО ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ.
 3. ОГРАНИЧЕТЕ ИЗЛИЗАНИЯТА СИ ДО ТЕЗИ, СВЪРЗАНИ С ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЛЕКАРСТВА, ГОРИВО И БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ.
 4. ПРИ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ХОРА  СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ ОТ МИНИМУМ 1 МЕТЪР. НЕ СЕ ЗДРАВИСВАЙТЕ И ИЗБЯГВАЙТЕ ДОКОСВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ПОВЪРХНОСТИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА.
 5. ПРЕДИ КОНСУМАЦИЯ НА ХРАНИ, КОИТО НЕ СТЕ ЗАКУПИЛИ ВЪВ ФАБРИЧНА ОПАКОВКА(НАПРИМЕР ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ), ИЗМИЙТЕ МНОГО ДОБРЕ С ТОПЛА/ГОРЕЩА ВОДА.
 6. ПРИ ИЗЛИЗАНЕ НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СПАЗВАЙТЕ ОСНОВНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХИГИЕНА. ПРИ КОНТАКТ С ПОТЕНЦИАЛНО ЗАМЪРСЕНИ ПОВЪРХНОСТИ НЕ ДОКОСВАЙТЕ ЛИЦЕТО, УСТАТА, ОЧИТЕ СИ – ИЗМИЙТЕ И ДЕЗИНФЕКЦИРАЙТЕ РЪЦЕ ПРИ ПЪРВА ВЪЗМОЖНОСТ.
 7. НЕ СЕ СЪБИРАЙТЕ НА ГОЛЕМИ ГРУПИ – ИЗБЯГВАЙТЕ ДОРИ ЧАСТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
 8. РОДИТЕЛИТЕ ДА ПОДХОДЯТ ОТГОВОРНО И ДА КОНТРОЛИРАТ ДЕЦАТА СИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ХИГИЕНА И СПАЗВАНЕТО НА ЗАБРАНИТЕ И ПРЕПОРЪКИТЕ.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТГОВОРНОТО ПОВЕДЕНИЕ!

ВАЖНО!!! ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ!

Featured

З А П О В Е Д

№ 150

гр. Ветово, 13.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 год., с което е обявено извънредно положение във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и решения от заседание на общински кризисен щаб

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ветово:

 1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
 2. Собствениците и управителите на търговските обекти – магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогерии да въведат противоепидемични мерки, както следва:
 • осигуряване и използване на лични предпазни средства от обслужващия персонал;
 • да въведат адекватен пропускателен режим с цел ограничаване едновременното пребиваване на множество клиенти в съответния търговски обект;
 • по възможност да осигурят дезинфекция на критично-контактните точки в обекта – брави на врати, перила на парапети, кошници за пазаруване, плотове и други.
 1. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, екскурзии и др.) в училищата. При възможност да се въведе дистанционна форма на обучение.
 2. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
 3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма (включително Център за обществена подкрепа, читалища и други).
 4. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия на открито и закрито, включително спортни, културно-развлекателни, научни (кина, театри, концерти, събирания на танцови състави, певчески групи, тренировки във фитнес зали и спортни клубове, събирания на пенсионери в пенсионерските клубове, сватби, кръщенета и други).
 5. Да се ограничи струпването на хора от всички възрастови групи по откритите детски площадки, училищни дворове и всички други обществени територии.
 6. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно работодателите да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала. Да не се допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
 7. Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации.
 8. Общопрактикуващите лекари и да въведат строг пропускателен режим като не допускат струпване на хора във вътрешните помещения и коридорите на здравните заведения.
 9. Началниците на пощенските станции да изготвят и обявят графици за раздаване на пенсии, социални помощи и всякакви други плащания по начин предотвратяващ струпването на хора.
 10. Преустановява се провеждането на открити пазари.

II. Заповедта да се обяви по подходящ начин на всички институции, работодатели, собственици на обекти и населението на община Ветово.

III. Контрол по Заповедта възлагам на заместник-кметовете на община Ветово и кметовете на кметствата.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово