май 27

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на село Писанец (01.06.2020-03.06.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  „Кристера Агро“ ЕООД с ЕИК:125506526, седалище и адрес на управление гр. Девня, Стопански двор №2, ще проведе третиране на слънчоглед срещу житни и широколистни вредители в периода от 01.06.2020 г. до 03.06.2020 г. в часова зона от 9.00 до 17.00 часа с препарат ,,Селект супер” – доза 80 ml/дка, с карантинен срок: 100 дни. Продуктът е закупен от „Агрофарм“ ООД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на село Писанец:

1. 139 дка в местност „Ветовски път“, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 01-03.06.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: в базата.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Атанас Добрев,  телефон за връзка: 0888630099

Обява за набиране на потребители за ползване на услугите по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” – Компонент 3

Featured

 

 

 

 

 

 

Във връзка с извънредното положение в страната и предоставяне на дейности по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, BG05M9OP001-2.101, Община Ветово обявява прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19.

Дейностите, които ще се предоставят са:

– Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);

– Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);

Целевите групи, които попадат в обхвата на патронажната грижа по Компонент 3 са:

– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

– Хора с увреждания;

– Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” (лица, зависими от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;  самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами).

Патронажната грижа ще се реализира на територията на Община Ветово

Необходими документи за кандидатстване:

заявление по образец;

– документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);

– експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

– удостоверение за раждане на дете (копие; ако е приложимо).

Комплект с документи за кандидатстване и участие в проекта могат да се получат на следния адрес: гр. Ветово ул. „Трети март“ № 2 община Ветово,  стая № 1 . Заявленията с придружаващите документи се подават в сградата на Община Ветово стая №2 (Фронт офис) . За информация: тел.: 0894691182 .

апр. 23

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Сеново (25.04.2020-27.04.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че  Синград ООД с ЕИК:200505638 и адрес на управление гр. Разград, ж.к.„ В. Левски“ №2, ще проведе третиране на пшеница срещу кафява ръжда и листно подхранване в периода от 25.04.2020 г. до 27.04.2020 г. в часова зона от 7.00 до 19.00 часа с препарат ,,Капало” – доза 0,100 ml/дка, с карантинен срок: 35 дни и „Фертилидер витал“, доза – 150 ml/дка –  с карантинен срок: не се изисква. Продуктът е закупен от „ТИМАК АГРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Сеново:

1. 200 дка в местност „Юртлук“, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 25.04.2020 г.

2. 297 дка в местност „Гайтарла“, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 6 км., дата на третиране: 26.04.2020 г.

3. 405 дка в местност „Ашламалък“, отстоящи от населеното място 7 км., отстояние от съседно селище на 10 км., дата на третиране: 27.04.2020 г.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се: на полето.

Продуктът за растителна за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Румен Русев,  телефон за връзка: 0899940935

Нова възможност на задължените лица да подават документи до НАП, свързани с актуализиране на здравноосигурителния им статус – чрез Община Ветово.

Featured

Уважаеми жители на община Ветово,

От 10.04.2020 г. всички жители на община Ветово могат да подават чрез Община Ветово документи до НАП, свързани с актуализиране на здравноосигурителния им статус.

Отчитайки факта, че в създалата се ситуация на ограничено придвижване поради въведените противоепидемични мерки, много хора ще изпитат затруднения да посетят офис на НАП и нямат възможност да подадат по електронен път необходимите документи за актуализиране на здравноосигурителния си статус, Община Ветово влиза в ролята на посредник между задължените лица и НАП, като ще приема документи от съответните задължени лица, които служебно ще бъдат придвижвани до НАП.

Посредничеството ще се изразява само в установяване на самоличността на лицето, направило волеизявлението(чрез проверка на лична карта или друг официален документ за самоличност), приемане на съответните документи и препращането им по служебен път до Национална агенция по приходите.

Община Ветово няма правомощия и компетентности по Закона за здравното осигуряване и няма да се ангажира с даване на разяснения, предоставяне на информация за размера на задължения за здравноосигурителни вноски, както и с анализ на представените документи. В случай на необходимост, такава информация и напътствия могат да бъдат получени чрез обаждане на телефона за информация на НАП: 0700 18 700 на цената на един градски разговор за стационарните телефони и по стандартната тарифа на оператора при обаждане от мобилен телефон.

УРЕЖДАНЕ НА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА – ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НА НАП

Декларация 7 – в pdf формат

Декларация 7 – в xls формат

мар. 18

ЕНЕРГО-ПРО удължава срока за плащане на сметките през март за битовите потребители

Уважаеми съграждани, публикуваме текста на разпратено до кметовете на общини писмо от ЕНЕРГО-ПРО ЕАД, без да променяме неговото съдържание:

„Уважаеми дами/господа,

Обръщаме се към Вас с молба да подпомогнете разпространението на важна информация, свързана с плащането на месечните сметки с падеж след 13 март, до всички битови клиенти на компанията.

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на своите битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март 2020 г. Това е поредната мярка, която цели избягването на масово струпване на хора в едно помещение, каквито са и клиентските центрове, където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти.

Компанията ще се обърне и към Български пощи за сътрудничество и информиране за удължения срок на плащане специално на възрастните хора в по-малките населени места.

Бихме искали да Ви напомним, че ЕНЕРГО-ПРО предоставя редица безкасови начини за плащане на месечните сметки за консумирана електроенергия – по банков път чрез директен дебит, банкомат или с платежно нареждане; по Интернет чрез електронно банкиране през сайта на обслужващата банка или през системата за електронно плащане еРау.bg. В случай че клиент има затруднение да погаси дължимата сума за потребена електроенергия, компанията предлага варианти за разсрочване според индивидуалния случай, като заявление за това може да подаде и на телефон 0700 800 61.

Предвид извънредната обстановка всички центрове за обслужване на компанията работят с намалено работно време от 8 до 14 часа с обедна почивка от 12 до 12.30 ч. за дезинфекция. Посещението в клиентските центрове става при нова организация, като в помещението се допускат само толкова клиенти, колкото са работещите гишета, а останалите следва да изчакват своя ред извън клиентския център.

За осигуряване непрекъснато електрозахранване на своите клиенти компанията преустанови всички планови прекъсвания по мрежата до 29 март включително, като ще се извършват само аварийни такива за отстраняване на възникнали повреди.

Следвайки своята политика за откритост и сътрудничество ЕНЕРГО-ПРО е в готовност да предостави на Вас и жителите на община/село… данни или допълнителни разяснения за своята работа при създалата се ситуация. За допълнителна информация, съдействие и въпроси, свързани с дейностите на енергийните дружества от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, клиентите могат да използват:

Телефон 0700 161 61/имейл info@erpsever.bg – oтносно присъединявания, смущения в електрозахранването, услуги на ЕРП Север.
Телефон 0700 800 61/имейл service@energo-pro.bg – относно цени, начини на плащане на сметки за електроенергия, услуги на ЕНЕРГО-ПРО-Продажби.

Благодарим Ви за сътрудничеството и бъдете здрави.“

окт. 04

РЕШЕНИЕ № 544 ОТ 18.09.2019 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МАТЕРИАЛИ – КАОЛИНОВА СУРОВИНА И КВАРЦОВ ПЯСЪК В КАОЛИНОВАТА СУРОВИНА, ОТ НАХОДИЩЕ „ЗЛАТЕН ДОЛ“, УЧАСТЪЦИ „ІІ“ И „ІІІ“, ОБЩИНА ВЕТОВО

Решение №544 от 18.09.2019 г. на Министерски съвет

авг. 19

Строителни отпадъци

Контейнери за строителни отпадъци

На територията на Общината са поставени 6 броя контейнери тип „гондола“ за строителни отпадъци:

град Ветово, ул. „Трети март“ №2

град Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №32

град Сеново, ул. „Александър Стамболийски“ №70

село Смирненски, ул. „Преслав“ №5

село Писанец, ул. „Трети март“ №59

село Кривня, ул. „Александър Стамболийски“ №44

Изхвърлянето на строителния отпадък в контейнерите е абсолютно безплатно!

Отпадъци, които могат да бъдат изхвърлени в контейнерите за строителни отпадъци са следните: бетон, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочи и керамични изделия, дървесина, смеси от отпадъци от строителство и събаряне, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочи и керамични изделия не съдържащи опасни вещества.

ян. 02

Протокол №20/07.12.2018 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 07.12.2018 г. година двадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

протокол №20 на РСУО от 07.12.2018 г.

ян. 02

График на обслужване на съдовете за битови отпадъци през месец януари 2019 г.

НАСЕЛЕНО МЯСТО ДАТИ НА ОБСЛУЖВАНЕ
ВЕТОВО 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29*
ГЛОДЖЕВО 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
СЕНОВО 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25. 31
СМИРНЕНСКИ 07, 14, 21, 28
КРИВНЯ 05, 12, 19, 26
ПИСАНЕЦ 08, 15, 22, 29

*Датите на обслужване за по-големите населени места са повече от 4, тъй като не е възможно еднократно обслужване на всички съдове в рамките на един ден.

Повече от 1500 деца от Русе и Ветово взеха участие в проект, насочен към ранната образователна интеграция

Featured

На заключителна пресконференция, проведена по-рано днес, бяха представени резултатите от проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 с Бенефициент – Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“. Проектът е реализиран в партньорство с Община Русе, Община Ветово, 6 детски градини и 2 основни училища от двете общини.

Ръководителят на проекта Ивайло Иванов с удовлетворение съобщи, че е постигната основната цел – да се допринесе за формиране на благоприятни условия и подкрепяща среда за активно социално приобщаване на децата в неравностойно положение и за изграждането им като пълноценни личности и граждани на Община Русе и Община Ветово.

В периода на изпълнение на проекта (28 месеца) са участвали повече от 1500 деца, обучавани в партньорските учебни заведения, както и над 400 родители. Над половината от децата, включени в проекта са с майчин език, различен от българския.

Активната работа с деца и родители в рамките на проекта дава основание да се отчетат значителни ползи и позитивни ефекти по отношение на достъпа до качествена предучилищна подготовка, образование и възпитание в детските учебни заведения, обучаващи интегрирано деца от различни етноси; обогатяване на образователната среда в партньорските учебни заведения; приобщаване на родителите към учебно-възпитателния процес на техните деца и повишаване на родителския им капацитет; издигане на имиджа на партньорските учебни заведения като цяло.

Изключително благоприятни са ползите за децата в ранна и предучилищна възраст, за които българският език не е майчин. Благодарение на съвместните усилия на партньорите в хода на изпълнение на проекта са сформирани 31 групи за допълнително обучение по български език, в които са участвали повече от 500 деца, получили допълнителна групова и индивидуална подкрепа при усвояването на официалния език.

Основното послание, което екипът за управление на проекта, партньорите и наетите професионалисти, работещи пряко с целевите групи деца и родители отправят е, че детската градина е първото място, което учи детето да се справя с живота и значително подобрява образователната интеграция на децата в етапите на училищното образование.

На финала на пресконференцията, Ивайло Иванов благодари от името на Сдружение БРТИМ на партньорите за тяхното активно отношение и професионализъм, без които днес не би било възможно да бъдат представени такива впечатляващи резултати.