ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на услугите по проект „Патронажна грижа в община Ветово“, процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” – Компонент 3

Featured

 

 

 

1.Обявлението за подбор за длъжността „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“–8 бр., на трудов договор с почасова заетост до 8 часа, съдържа следната информация:

/1/ Наименование на работодателя: Община Ветово;

/2/ Кратко описание на длъжността: извършват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). Изготвя, води и съхранява документацията съпътстваща услугата съобразно изисквания по проекта.

/3/Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен – основно образование

Професионален опит – не се изисква, но опитът се счита за предимство

/4/Специфични изисквания за заемане на  длъжността: 

Да притежава умение и нагласа за работа с хора с увреждания, възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора в риск.

Да умее да работи самостоятелно и в екип.

Да познава основните принципи и методите на работа и да прилага индивидуален подход към лицата и семействата.

/5/ Начин на провеждане на подбора– по документи.

/6/ Необходими документи:

 • Заявление за участие по образец;
 • Автобиография;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Копие от документи за придобитата образователна степен;
 • Копие от други документи удостоверяващи изпълнението на минималните и специфични изисквания.

2.Обявлението за подбор за длъжността „Диспечер“– 1 бр., на трудов договор с почасова заетост до 8 часа, съдържа следната информация:

/1/ Наименование на работодателя: Община Ветово;

/2/ Кратко описание на длъжността: Изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по проекта. Координира дейността по предоставянето на услугите в домашна среда във връзка със спазване на мерки срещу пандемията COVID-19. Осъществяват връзка и координация между потребителите, домашните помощници и екипа за организация и управление на проекта. Приема заявления, информира и извършва директна работа с потребителите; води и съхранява документацията по предоставянето на услуги по проекта, с прилежащите документи съгласно изискванията.

/3/Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен – средно образование.

/4/ Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Да притежава умение и нагласа за работа с хора с увреждания, възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск .
 • Умения за работа самостоятелно и в екип.
 • Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

/5/ Начин на провеждане на подбора– по документите

/6/ Необходими документи:

 • Заявление за участие по образец;
 • Автобиография ;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 1. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично в сградата на община Ветово на следния адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2, всеки работен ден от 8.15 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.  За контакти :  телефон 08161/2253.
 2. На одобрените кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта,.

Обява за набиране на потребители за ползване на услугите по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” – Компонент 3

Featured

 

 

 

 

 

 

Във връзка с извънредното положение в страната и предоставяне на дейности по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, BG05M9OP001-2.101, Община Ветово обявява прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19.

Дейностите, които ще се предоставят са:

– Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);

– Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);

Целевите групи, които попадат в обхвата на патронажната грижа по Компонент 3 са:

– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

– Хора с увреждания;

– Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” (лица, зависими от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;  самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами).

Патронажната грижа ще се реализира на територията на Община Ветово

Необходими документи за кандидатстване:

заявление по образец;

– документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);

– експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

– удостоверение за раждане на дете (копие; ако е приложимо).

Комплект с документи за кандидатстване и участие в проекта могат да се получат на следния адрес: гр. Ветово ул. „Трети март“ № 2 община Ветово,  стая № 1 . Заявленията с придружаващите документи се подават в сградата на Община Ветово стая №2 (Фронт офис) . За информация: тел.: 0894691182 .

ОбЯВА ЗА ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ

Featured

Министерството на отбраната на Република България обявява 222 свободни длъжности във военни формирования, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния (платен) резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Срок за подаване на документи01.07.2019 година.

За информация:

–      Офис за военен отчет в общината                     –   088 684 1435

–      Военно окръжие – Русе                                   –  082/834 817

Обява за Военноморски сили

Featured

Със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявявани 100 матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане с конкурс на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за подаване на документи25.04.2019 г.

Информация:

–     Военно окръжие – Русе                   –  082 / 834 817

–     Офис за военен отчет в общината          – 088 684 1435

–     Сайт на Централно военно окръжие   –  comd.bg

Обява за набиране на български граждани без военна подготовка, които отговарят на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и желаят да получат начална военна подготовка през 2019 г.

Featured

Обява

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани отслужили военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.

Featured

Със заповед  на министъра на отбраната на Република България са обявени 1287 свободни длъжности за Сухопътните войски и Военноморските сили за приемане на служба в доброволния ( платен) резерв на български граждани, отслужили военна служба, без провеждане на конкурс.

Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания (чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България):

– да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

– да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

– да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

– да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;

– да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;

– да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

Срок за подаване на документите – до 30.10.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ:

Офис за военен отчет в общината – 088 684 1435

Военно окръжие – Русе, ул.”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

интернет сайтове – на Министерство на отбраната – www.mod.bg

– на Централно военно окръжие – www.comd.bg

ОБЯВА ЗА ВОЙНИЦИ

Featured

Министерството на отбраната на Република България обявява 185 войнишки длъжности във военни формирования на сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, или изпълнявали военна служба.

Срок за подаване на документи – 22.03.2019 година.

За информация:

–      Офис за военен отчет в общината                     –   088 684 1435

–      Военно окръжие – Русе                                   –  082 834 817