Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти

Featured

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № 322 от 01.06.2020 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

 1. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., разположен на I етаж в Масивна двуетажна сграда „Кметство“ – град Глоджево, находяща се в УПИ I-488, кв.41 по плана на град Глоджево, Община Ветово, актуван с АПОС №396 от 14.11.2000 г. с начална тръжна цена 60.00 лв. (шестдесет лева) с ДДС месечен наем за срок от 5 (пет) години.
 2. Части от недвижими имоти – общинска собственост, за поставяне на 4 (четири) бр. кафе-автомати с обща площ 4 (четири) кв.м.:
 • 2 броя в сградата на Общинска администрация – град Ветово, находяща се в УПИ II-1795, кв. 174 по плана на град Ветово, актувана с АПОС № 52/55 от 12.05.1997 г.;
 • 1 брой в „Лечебно заведение“ – град Ветово, находяща се в имот № 643, кв. 163 по плана на град Ветово, актувана с АЧОС № 1807/05.07.2007 г.;
 • 1 брой в Масивна четириетажна административна сграда, находяща се в УПИ V-1342, кв. 165 по плана на град Ветово, актувана с АПОС № 93/150 от 11.03.1998 г., за срок от 5 (пет) години, с начална тръжна цена 00 лв. (Осемдесет лева) с ДДС месечен наем.
 1. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 2 (два) дка от поземлен имот №56441.80.646 /стар №000646/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 196913 кв.м., находящ се в землището на село Писанец, община Ветово, ЕКАТТЕ 56441, местност „Тютюнка дере“, актуван с АЧОС №1736 от 04.04.2006 г., за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена 10.00 лв. (десет лева) годишен наем за отглеждане на пчелни семейства.
 2. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.507.1 /стар №507001/, с начин на трайно ползване „Широколистна гора”, целият с площ 46819 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Кайрака“, актуван с АЧОС №2200 от 24.01.2012 г., за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена 5.00 лв. (пет лева) годишен наем за отглеждане на пчелни семейства.
 3. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №10803.292.173 /стар №000173/, с начин на трайно ползване „Друг вид производителна гора”, целият с площ 7435 кв.м., находящ се в землището на град Ветово, община Ветово, ЕКАТТЕ 10803, местност „Татарски лозя“, актуван с АЧОС №2146 от 10.10.2011 г., за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 5.00 лв. (пет лева) годишен наем за отглеждане на пчелни семейства.
 4. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.500.1 /стар №500001/, с начин на трайно ползване „Широколистна гора”, целият с площ 1723317 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Асарлък“, актуван с АЧОС №2198 от 24.01.2012 г., за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена 10.00 лв. (десет лева) годишен наем за отглеждане на пчелни семейства.
 5. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 2 (два) дка от поземлен имот №15151.506.3 /стар №506003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 4622893 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Арпалък“ за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена 10.00 лв. (Десет лева) годишен наем за отглеждане на пчелни семейства.
            8. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда № 535.3 /Склад/, с площ 16 кв.м., актуван с АЧОС № 2389/26.11.2012 г., разположен в ПИ № 000535, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 8.00 лв. /Осем лева/ с включен ДДС.
          9. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда № 535.4 /Гараж/, с площ 174 кв.м., актуван с АЧОС № 2390/26.11.2012 г., разположен в ПИ № 000535, находящ се в землището на град Ветово,  за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 348.00 лв. /Триста четиридесет и осем лева/ с включен ДДС.
          10. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда № 535.7 /Склад/, с площ 32 кв.м., актуван с АЧОС № 2393/26.11.2012 г., разположен в ПИ № 000535, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 16.00 лв. /Шестнадесет лева/ с включен ДДС.
          11. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда № 535.10 /Склад АВ2/, с площ 129 кв.м., актуван с АЧОС № 2396/26.11.2012 г., разположен в ПИ № 000535, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 64.50 лв. /Шестдесет и четири лева 50 ст./ с включен ДДС.
          12. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда № 535.11 /Хранилище БП № 110/, с площ 1144 кв.м., актуван с АЧОС № 2397/26.11.2012 г., разположен в ПИ № 000535, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 572.00 лв. /Петстотин седемдесет и два лева/ с включен ДДС.
          13. Имот – ЧОС, представляващ Едноетажна сграда № 535.12 /Метална конструкция/, с площ 639 кв.м., актуван с АЧОС № 2398/26.11.2012 г., разположен в ПИ № 000535, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 319.50 лв. /Триста и деветнадесет лева 50 ст./ с включен ДДС.
          14. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда № 535.16 /Хранилище БП № 222/, с площ 490 кв.м., актуван с АЧОС № 2402/26.11.2012 г., разположен в ПИ № 000535, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 245.00 лв. /Двеста четиридесет и пет лева/ с включен ДДС.
          15. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда № 535.19 /Хранилище БП № 221/, с площ 483 кв.м., актуван с АЧОС № 2405/26.11.2012 г., разположен в ПИ № 000535, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 241.50 лв. /Двеста четиридесет и един лева 50 ст./ с включен ДДС.
          16. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда № 535.21 /Хранилище БП № 113/, с площ 487 кв.м., актуван с АЧОС № 2407/26.11.2012 г., разположен в ПИ № 000535, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 243.50 лв. /Двеста четиридесет и три лева 50 ст./ с включен ДДС.
         17. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда № 535.23 /Хранилище БП № 115/, с площ 488 кв.м., актуван с АЧОС № 2409/26.11.2012 г., разположен в ПИ № 000535, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 244.00 лв. /Двеста четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
          18. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда № 537.6 /Склад/, с площ 38 кв.м., актуван с АЧОС № 2442/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 19.00 лв. /Деветнадесет лева/ с включен ДДС.
          19. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда № 537.9 /Склад/, с площ 24 кв.м., актуван с АЧОС № 2444/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 12.00 лв. /Дванадесет лева/ с включен ДДС.
            20. Имот – ЧОС, представляващ Едноетажна сграда № 537.15 /Метална конструкция/, с площ 48 кв.м., актуван с АЧОС № 2450/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 24.00 лв. /Двадесет и четири лева/ с включен ДДС.
            21. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда № 537.17 /Склад/, с площ 176 кв.м., актуван с АЧОС № 2452/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 88.00 лв. /Осемдесет и осем лева/ с включен ДДС.
            22. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда № 537.19 /Склад/, с площ 118 кв.м., актуван с АЧОС № 2454/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 59.00 лв. /Петдесет и девет лева/ с включен ДДС.
            23. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда № 537.20 /ЕМУ/, с площ 297 кв.м., актуван с АЧОС № 2455/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 594.00 лв. /Петстотин деветдесет и четири лева/ с включен ДДС.
             24. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №2, с площ 36 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.21 /ЕМУ/, с площ 329 кв.м., актуван с АЧОС № 2456/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 72.00 лв. /Седемдесет и два лева/ с включен ДДС.
             25. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №3, с площ 34 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.21 /ЕМУ/, с площ 329 кв.м., актуван с АЧОС № 2456/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 68.00 лв. /Шестдесет и осем лева/ с включен ДДС.
             26. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №4, с площ 36 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда №537.21 /ЕМУ/, с площ 329 кв.м., актуван с АЧОС № 2456/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 72.00 лв. /Седемдесет и два лева/ с включен ДДС.
             27. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №5, с площ 36 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.21 /ЕМУ/, с площ 329 кв.м., актуван с АЧОС № 2456/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 72.00 лв. /Седемдесет и два лева/ с включен ДДС.
             28. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №6, с площ 36 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.21 /ЕМУ/, с площ 329 кв.м., актуван с АЧОС № 2456/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 72.00 лв. /Седемдесет и два лева/ с включен ДДС.
             29. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №1, с площ 72 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.22 /Гаражи/, с площ 1082 кв.м., актуван с АЧОС № 2457/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
             30. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №2, с площ 72 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.22 /Гаражи/, с площ 1082 кв.м., актуван с АЧОС № 2457/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
             31. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №3, с площ 72 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.22 /Гаражи/, с площ 1082 кв.м., актуван с АЧОС № 2457/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
             32. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №4, с площ 72 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.22 /Гаражи/, с площ 1082 кв.м., актуван с АЧОС № 2457/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
             33. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №5, с площ 72 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.22 /Гаражи/, с площ 1082 кв.м., актуван с АЧОС № 2457/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
             34. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №6, с площ 72 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.22 /Гаражи/, с площ 1082 кв.м., актуван с АЧОС № 2457/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
             35. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №7, с площ 72 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.22 /Гаражи/, с площ 1082 кв.м., актуван с АЧОС № 2457/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
             36. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №8, с площ 72 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.22 /Гаражи/, с площ 1082 кв.м., актуван с АЧОС № 2457/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
             37. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №9, с площ 72 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.22 /Гаражи/, с площ 1082 кв.м., актуван с АЧОС № 2457/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
             38. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №10, с площ 72 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.22 /Гаражи/, с площ 1082 кв.м., актуван с АЧОС № 2457/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
             39. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №11, с площ 72 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.22 /Гаражи/, с площ 1082 кв.м., актуван с АЧОС № 2457/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
             40. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №12, с площ 72 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.22 /Гаражи/, с площ 1082 кв.м., актуван с АЧОС № 2457/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
             41. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №13, с площ 72 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.22 /Гаражи/, с площ 1082 кв.м., актуван с АЧОС № 2457/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
             42. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №14, с площ 72 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.22 /Гаражи/, с площ 1082 кв.м., актуван с АЧОС № 2457/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
             43. Имот – ЧОС, представляващ Гаражна клетка №15, с площ 72 кв.м., част от Масивна едноетажна сграда № 537.22 /Гаражи/, с площ 1082 кв.м., актуван с АЧОС № 2457/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на гр. Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
            44. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №537.23 /ПП депо/, с площ 198 кв.м., актуван с АЧОС № 2458/06.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 396.00 лв. /Триста деветдесет и шест лева/ с включен ДДС.
            45. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №537.25 /ГСМ/, с площ 31 кв.м., актуван с АЧОС № 2460/15.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 62.00 лв. /Шестдесет и два лева/ с включен ДДС.
            46. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №537.35 /Склад АВ 1/, с площ 107 кв.м., актуван с АЧОС № 2470/15.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 53.50 лв. /Петдесет и три лева 50 ст./ с включен ДДС.
            47. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №537.37 /Хранилище БП № 411/, с площ 899 кв.м., актуван с АЧОС № 2472/15.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 449.50 лв. /Четиристотин четиридесет и девет лева 50 ст./ с включен ДДС.
            48. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №537.38 /Хранилище БП № 412/, с площ 905 кв.м., актуван с АЧОС № 2473/15.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 452.50 лв. /Четиристотин петдесет и два лева/ с включен ДДС.
            49. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №537.39 /Хранилище БП № 220/, с площ 489 кв.м., актуван с АЧОС № 2474/15.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 244.50 лв. /Двеста четиридесет и четири лева 50 ст./ с включен ДДС.
            50. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №537.40 /Хранилище БП № 413/, с площ 897 кв.м., актуван с АЧОС № 2475/15.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 448.50 лв. /Четиристотин четиридесет и осем лева 50 ст./ с включен ДДС.
            51. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №537.43 /Хранилище БП № 414/, с площ 895 кв.м., актуван с АЧОС № 2478/15.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 447.50 лв. /Четиристотин четиридесет и седем лева 50 ст./ с включен ДДС.
            52. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №537.45 /Хранилище БП № 415/, с площ 915 кв.м., актуван с АЧОС № 2480/15.12.2012 г., разположен в ПИ № 000537, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 457.50 лв. /Четиристотин петдесет и седем лева 50 ст./ с включен ДДС.
            53. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №704.2  /Хранилище БП № 416/, с площ 913 кв.м., актуван с АЧОС № 2412/05.12.2012 г., разположен в ПИ № 000704, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 456.50 лв. /Четиристотин петдесет и шест лева 50 ст./ с включен ДДС.
            54. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №704.3  /Хранилище БП № 217/, с площ 898 кв.м., актуван с АЧОС № 2413/05.12.2012 г., разположен в ПИ № 000704, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 449.00 лв. /Четиристотин четиридесет и девет лева/ с включен ДДС.
            54. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №704.4  /Хранилище БП № 315/, с площ 885 кв.м., актуван с АЧОС № 2414/05.12.2012 г., разположен в ПИ № 000704, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна цена 442.50 лв. /Четиристотин четиридесет и два лева 50 ст./ с включен ДДС.
            55. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №704.6  /Хранилище БП № 317/, с площ 210 кв.м., актуван с АЧОС № 2416/05.12.2012 г., разположен в ПИ № 000704, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 105.00 лв. /Триста деветдесет и шест лева/ с включен ДДС.
            56. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №704.7  /Хранилище БП № 318/, с площ 209 кв.м., актуван с АЧОС № 2417/05.12.2012 г., разположен в ПИ № 000704, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 104.50 лв. /Сто и четири лева 50 ст./ с включен ДДС.
            57. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №704.9  /Хранилище БП № 319/, с площ 146 кв.м., актуван с АЧОС № 2419/05.12.2012 г., разположен в ПИ № 000704, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 73.00 лв. /Седемдесет и три лева/ с включен ДДС.
            58. Имот – ЧОС, представляващ Едноетажна сграда №704.12 /Метална конструкция № 321/, с площ 436 кв.м., актуван с АЧОС № 2422/05.12.2012 г., разположен в ПИ № 000704, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 218.00 лв. /Двеста и осемнадесет лева/ с включен ДДС.
            59. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №705.5 /Хранилище БП № 118/, с площ 488 кв.м., актуван с АЧОС № 2428/05.12.2013 г., разположен в ПИ № 000705, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 244.00 лв. /Двеста четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
            60. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №705.7 /Хранилище БП № 120/, с площ 488 кв.м., актуван с АЧОС № 2430/05.12.2013 г., разположен в ПИ № 000705, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 244.00 лв. /Двеста четиридесет и четири лева/ с включен ДДС.
            61. Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №705.8 /Хранилище БП № 121/, с площ 487 кв.м., актуван с АЧОС № 2431/05.12.2013 г., разположен в ПИ № 000705, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 243.50 лв. /Двеста четиридесет и три лева 50 ст./ с включен ДДС.
            62. Имот – ЧОС, представляващ Имот – ЧОС, представляващ Масивна едноетажна сграда №705.12 /Хранилище БП № 124/, с площ 486 кв.м., актуван с АЧОС № 2435/05.12.2013 г., разположен в ПИ № 000705, находящ се в землището на град Ветово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна цена 243.00 лв. /Двеста четиридесет и три лева/ с включен ДДС.

            І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 19.06.2020 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 26.06.2020 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ЦЕНАТА на тръжната документация е 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:

Община Ветово

Банка ДСК – ЕАД, Банков офис Ветово

IBAN: BG46STSA93008412475000

BIC: STSABGSF

Вид код за плащане: 447000

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа и до 12:00 часа на 18.06.2020 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 25.06.2020 г.

ІV. ДЕПОЗИТ за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася във Фронт-офиса на Община Ветово или по банков път по сметка:

Община Ветово

            Банка ДСК – ЕАД, Банков офис Ветово

IBAN: BG17STSA93003312474900

BIC: STSABGSF

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:00 часа и до 12:00 часа на 18.06.2020 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 25.06.2020 г.

 1. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ:
 • 10% от началната тръжна цена, обявена за имота.

VІ. ОГЛЕД на обекта се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа и до 12:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация.

VІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ в търга се подават във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа и до 12:00 часа на 18.06.2020 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 25.06.2020 г.

Заповед за облекчаване на наложени противоепидемични мерки

Featured

З А П О В Е Д

№ 254

гр. Ветово, 12.05.2020 г.

за изменение и допълнение на Заповед №150/13.03.2020 год., изм. и доп. със Заповед № 197/09.04.2020 г. и Заповед № 247/05.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с актуализираната Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. със Заповед № РД-01-256 и № РД-01-259 от 11.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

 Допълвам Заповед № 150/13.03.2020 г. като в т. I, т. 6 се създават т. 6а – 6 в:

„6а. Допускат се посещения на библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки без да се използват климатични инсталации;

6б. Допуска се провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;

6в Допуска се упражняването на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер и без публика (в т.ч. футбол, баскетбол, волейбол), с участието на до 10 човека, при спазване на противоепидемичните мерки, и без да се използват съблекални.“

 1. Настоящата Заповед да се обяви публично чрез публикуването и на Интернет страницата на Община Ветово и да се връчи на кметовете на кметства за сведение.

 Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово 

май 12

Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността директор на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“

Име, презиме, фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 33 Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
1. Ахмет Неджмиев Белберов. 18 3 4,58 3 67,74

Конкурсната комисия класира за длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти” в Общинска администрация-Ветово:

 1. Ахмет Неджмиев Белберов.
май 08

Система за определяне на резултатите за провеждане на конкурс за длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“

Система за определяне на резултатите

за провеждане на конкурс за длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“

 

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю.

Времетраенето на теста е 60 мин. Вариантите на тест включват 40 затворени въпроси, с един възможен верен отговор. Всеки въпрос има само един верен отговор, който носи 0,5 точки. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 17.5 точки (седемнадесет и пет точки), еквивалент на даден верен отговор на 35 (тридесет и пет точки) от въпросите умножен по коефициент 3 – 52,5 точки.

Максимален възможен брой точки от теста – 20 (двадесет) точки. Липсата на отговор не носи точка.

Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 11.30 ч. на 07.05.2020 г. в сградата на Общинска администрация-Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, ет. 2, стая №12. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе след получаване на резултатите от теста, т.е. в 13.00 часа в сградата на Общинска администрация-Ветово.

На основание чл. 34, ал. 1, т. 3 от НПКПМДСл определя коефициент 3, с който се умножава резултата на кандидата получен при теста и интервюто.

Времетраенето на интервюто е 45 минути. Резултатът от интервюто се определя като средноаритметично от оценките на членовете на конкурсната комисия по петстепенна скала съгласно Приложение № 4а към чл. 32, ал. 3 към НПКПМДСл умножена по коефициент 3. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 12 точки (дванадесет). При изчисленията резултатът се закръгля до два знака след десетичната запетая.

Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДСл окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 3, определени от комисията. При получена крайна оценка минимум 64.5 точки,. кандидатът се обявява за успешно издържал конкурса.

 

май 08

Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността директор на дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси“

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

 

Име, презиме, фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 33 Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
1. Пламен Иванов Пенчев 19,5 3 4,70 3 72,61

Конкурсната комисия класира за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси” в Общинска администрация-Ветово:

 1. Пламен Иванов Пенчев.

Заповед за облекчаване на наложените противоепидемични мерки

Featured

З А П О В Е Д

№ 247

гр. Ветово, 05.05.2020 г.

за изменение и допълнение на Заповед №150/13.03.2020 г., изменена със Заповед №197/09.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. и Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Допълвам Заповед № 150/13.03.2020 г., изменена със Заповед № 197/09.04.2020 г., като се създава т. 1а, както следва: „1а. Като изключение от т. 1 се допускат посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси, и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:
 • разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;
 • обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице или защитен шлем;
 • да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час;
 • да се поставят на видни места диспенсери дезинфектант за ползване от посетителите на заведението;
 • препоръчително е носенето на ръкавици.“
 1. Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито.
 2. Настоящата Заповед влиза в сила от 06.05.2020 г.

Настоящата Заповед да се обяви публично чрез публикуването ѝ на интернет страницата на Община Ветово, да се връчи на кметовете на кметства за сведение.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово

май 05

Система за определяне на резултатите за провеждане на конкурс

Система за определяне на резултатите

за провеждане на конкурс за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси”

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю.

Времетраенето на теста е 60 мин. Вариантите на тест включват 40 затворени въпроси, с един възможен верен отговор. Всеки въпрос има само един верен отговор, който носи 0,5 точки. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 17.5 точки (седемнадесет и пет точки), еквивалент на даден верен отговор на 35 (тридесет и пет точки) от въпросите умножен по коефициент 3 – 52,5 точки.

Максимален възможен брой точки от теста – 20 (двадесет) точки. Липсата на отговор не носи точка.

Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 11.30 ч. на 07.05.2020 г. в сградата на Общинска администрация-Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, ет. 2, стая №12. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе след получаване на резултатите от теста, т.е. в 13.00 часа в сградата на Общинска администрация-Ветово.

На основание чл. 34, ал. 1, т. 3 от НПКПМДСл определя коефициент 3, с който се умножава резултата на кандидата получен при теста и интервюто.

Времетраенето на интервюто е 45 минути. Резултатът от интервюто се определя като средноаритметично от оценките на членовете на конкурсната комисия по петстепенна скала съгласно Приложение № 4а към чл. 32, ал. 3 към НПКПМДСл умножена по коефициент 3. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 12 точки (дванадесет). При изчисленията резултатът се закръгля до два знака след десетичната запетая.

Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДСл окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 3, определени от комисията. При получена крайна оценка минимум 64.5 точки,. кандидатът се обявява за успешно издържал конкурса.

апр. 30

Стартира проект „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредната ситуация 2020“

От 04.05.2020 г. Община Ветово стартира проект „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредната ситуация 2020“. По проекта ще бъдат подпомагани лицата с ниски доходи под линията на бедност и в затруднена социална ситуация, като се използва наличната база данни в общинската администрация. Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителя, в работни дни.
Проектът е финансиран от Агенция за социално подпомагане и ще се реализира за период от 33 работни дни с краен срок до 19.06.2020 г.

апр. 29

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № 238 от 29.04.2020 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:
1. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Зала за тихи игри“ с площ 101 кв.м., разположен на II етаж в „Сграда за културни мероприятия“, находящ се в УПИ VII, кв. 160 по плана на град Ветово, актуван с АОС № 2/4 от 28.11.1996 г., за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30.30 лв. (Тридесет лева и тридесет стотинки) с ДДС месечен наем.
2. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Аптека“ с площ 47,87 кв.м., разположен на I етаж в Административна сграда „Кметство“ – град Сеново, находяща се в УПИ I, кв. 25 по плана на град Сеново, община Ветово, актуван с АОС № 181/25.02.2000 год., за срок от 5 (пет) години, с начална тръжна цена 95.74 (Деветдесет и пет лева седемдесет и четири стотинки) лв. с ДДС месечен наем.
3. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., разположен на I етаж в Масивна двуетажна сграда „Кметство“ – град Глоджево, находяща се в УПИ I-488, кв.41 по плана на град Глоджево, Община Ветово, актуван с АПОС №396 от 14.11.2000 г. с начална тръжна цена 60.00 лв. (шестдесет лева) с ДДС месечен наем за срок от 5 (пет) години.
4. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дрогерия“ с площ 16.00 (шестнадесет) кв.м., разположен на I етаж в Масивна двуетажна сграда „Здравен дом“ – село Писанец, находяща се в УПИ I, кв. 26 по плана на село Писанец, община Ветово, актуван с АОС № 3/87 от 14.05.1997 год., за срок от 3 (три) години, с начална тръжна цена 24.00 (двадесет и четири лева) лв. с ДДС месечен наем.
5. Недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда „Зала за борци“ със застроена площ 118 кв.м., находящ се в УПИ VII-1608, кв.49 по регулационния план на град Глоджево, Община Ветово, актуван с АПОС № 3160/14.03.2017 г., за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 35.40 лв. (Тридесет и пет лева и четиридесет стотинки) с ДДС месечен наем.
6. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 1.00 (един) кв.м. за поставяне на кафе-автомат пред Масивна едноетажна сграда „Кметство“ – село Кривня, Община Ветово, находяща се в УПИ I-179, кв.11 по плана на село Кривня, Община Ветово, актуван с АПОС №3148 от 20.12.2016 г. с начална тръжна цена 10.00 лв. (десет лева) с ДДС месечен наем за срок от 5 (пет) години.
І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 22.05.2020 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.
ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 29.05.2020 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.
ІІІ. ЦЕНАТА на тръжната документация е 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:
Община Ветово
Банка ДСК – ЕАД, Банков офис Ветово
IBAN: BG46STSA93008412475000
BIC: STSABGSF
Вид код за плащане: 447000
всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа и до 12:00 часа на 21.05.2020 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 28.05.2020 г.
ІV. ДЕПОЗИТ за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася във Фронт-офиса на Община Ветово или по банков път по сметка:
Община Ветово
Банка ДСК – ЕАД, Банков офис Ветово
IBAN: BG17STSA93003312474900
BIC: STSABGSF
всеки работен ден от 8:30 часа до 16:00 часа и до 12:00 часа на 21.05.2020 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 28.05.2020 г.
V. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ:
• 10% от началната тръжна цена, обявена за имота.
VІ. ОГЛЕД на обекта се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа и до 12:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация.
VІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ в търга се подават във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа и до 12:00 часа на 21.05.2020 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 28.05.2020 г.

апр. 23

Заповед 219/22.04.2020 за разрешаване функционирането на вендинг автомати на територията на общината

З А П О В Е Д

№ 219

гр. Ветово, 22.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната  и обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб и актуализираната Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 171/27.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

 Предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито и закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) може да се извършва като се прилагат всички необходими мерки за дезинфекцията им.

Настоящата Заповед да се обяви публично чрез публикуването и на Интернет страницата на Община Ветово, да се връчи на кметовете на кметства за изпълнение.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Димитрина Червенска – специалист ОМП и ЗБА.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово 

апр. 13

Конкурс за длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“

ОБЩИНА ВЕТОВО
със седалище и адрес на управление: град Ветово, ул. „Трети март“ №2, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №202 /10.04.2020 г. на кмета на община Ветово, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурсът се обявява за длъжността
Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти”

1. Кратко описание на длъжността: Директор „Хуманитарни дейности, програми и проекти”: Ръководи организационно и методически дейността на дирекцията. Планира, организира, координира и контролира изпълнението на дейностите на дирекцията, свързани с нейната функционална компетентност, съгласно Устройствения правилник на общинската администрация. Ръководи работата на непосредствено подчинените му служители. Отчита постигането на целите и дейността на дирекцията. Оценява изпълнението на длъжностите от служителите в дирекцията, като изпълнява ролята на оценяващ. Организира, координира и участва в разработването на общинската политика в областите на дейност на длъжността. Организира, координира и контролира изготвянето на анализи и предложения за изменение и допълнение на действащите общински наредби. Анализира и разработва предложения за оптимизиране на дейностите в дирекцията, свързани с функционалната й компетентност. Съгласува и изготвя проекти на административни актове. Координира съвместната дейност на общината с други организации в областите си на дейност. Докладва на секретаря на общината за констатирани слабости и пропуски, предлага мерки за преодоляване на нередностите. Участва в работата на обществени, експертни и консултативни съвети, работни групи и комисии. Изпълнява и други конкретно възложени задачи и разпореждания в рамките на основната цел и областите на дейност, възложени му по съответния ред, включително участие в екипи за подготовка, управление и изпълнение на проекти.
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
• Минимална степен на завършено образование: магистър;
• Професионален опит: 4 години или III младши ранг;
• Гражданство: български гражданин(чл. 7, ал. 4 от ЗДСл);
• Кандидатите следва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, определени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
3. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите:
– Управленска компетентност;
– Лидерска компетентност;
– Стратегическа компетентност;
– Компетентност за преговори и убеждаване;
– Работа в екип;
– Фокус към клиента;
– Ориентация към резултати.
4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство:
– висше образование в следната професионална област: стопански и правни науки или технически науки;
– компютърни умения: Windows, MS Office, Internet, работа с правно-информационни продукти, свързани с работата на администрацията;
– познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
– познаване и ползване на нормативната база, използвана в работата на общинска администрация;
– опит в управление на проекти;
– комуникативни умения;
5. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 680 лева.
6. Начин на провеждане на конкурса:
– тест;
– интервю.
7. Необходими документи за допускане и участие в конкурса:
• Заявление, съгласно приложение №3 към НПКПМДС;
• Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
• копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;;
• Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
• Автобиография(европейски формат на CV).
8. Място и срок за подаване на документите по т. 7:
• Място на подаване: Общинска администрация-Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ №2, етаж 1, стая №1(Център за административно обслужване);
• Краен срок за подаване на документи: 23.04.2020 г., 16:55 часа.
9. Подаването на документи се извършва лично или чрез упълномощено лице.
10. Документите по т. 7 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
11. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случай, че документите са подадени по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
12. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в т.8, не се регистрират.
13. Място, където ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационно табло пред сградата на Общинска администрация-Ветово и официалния сайт на Община Ветово на адрес: http://vetovo.com/?cat=87.
14. Лице за контакт: Гюлсюн Мехмедова, телефон: 08161/22-53

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация:

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС


Линк към обявлението в Административен регистър

Линк към обявление в портал за работа